Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról

Hatályos: 2023. 06. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról

2023.06.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. Közigazgatási területe: Balatonföldvár település területe.

(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(3) A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző és az önkormányzat társulásai.

(4) A képviselő-testület hivatalának hivatalos elnevezése: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal). Az önkormányzati hivatal székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1.

(5)1 Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület átruházott hatáskörei

2. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre a következő hatáskörök gyakorlását ruházza át:

a) dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről,

b) az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott általános tartalék terhére esetenként 3.000.000 Ft felhasználásáról jogosult dönteni,

c) az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott keret előirányzat mértékéig támogatást nyújthat az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek részére ( kivétel alapítványi támogatás ),

d) dönt az Önkormányzati Elismerő Oklevél és a Balatonföldvár Tiszteletbeli Vendége kitüntetések adományozásáról,

e) gondoskodik a településen az állati hullák ártalmatlanná tételéről,

f) gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogásáról,

g) ellátja a helyi utak kezelői feladatát,

h) kialakítja a közút forgalmi rendjét, információs rendjét,

i)2 dönt a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása iránti pályázat benyújtásáról, megteszi a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatokat,

j)3 dönt a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása iránti pályázat benyújtásáról, a tüzelőanyag megvásárlása tárgyában megköti az adásvételi szerződést,

k)4 dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer éves fordulójához való csatlakozásról.

(2) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben a polgármesterre a következő hatáskörök gyakorlását ruházza át:

a) engedélyezi Balatonföldvár város címerének használatát

b)5 dönt Balatonföldvár város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott településképi ügyekben,

c) dönt a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott étkeztetés szociális szolgáltatás tárgyában.

d)6 dönt a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában és a filmforgatás célú közterület-használat tárgyában.

3. § (1) A képviselő-testület a Humán Bizottságra a következő hatáskörök gyakorlását ruházza át:

a)7

b) elbírálja az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek pénzbeli és természetbeni támogatása iránti pályázatokat, kérelmeket ( kivétel alapítványi támogatás ).

(2) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben a Humán Bizottságra a következő hatáskörök gyakorlását ruházza át:

a) dönt a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatások tárgyában,

b)8 dönt az idősek karácsonyi juttatásáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított juttatás tárgyában,

c)9 dönt a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendeleteben meghatározott támogatás tárgyában,

d) dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatra benyújtott kérelmek tárgyában.

3/A. §10 (1) A képviselő-testület a jegyzőre a következő hatáskör gyakorlását ruházza át: kijelöli a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését végző köztisztviselőt.

(2) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben a jegyzőre a következő hatáskör gyakorlását ruházza át: a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt lefolytatja a közigazgatási eljárást, és ezzel kapcsolatban dönt a szankció alkalmazásáról.

3. Az alakuló ülés

4. § (1) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(2) A képviselők esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.

(3) A Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester választás eredményéről.

(4) A polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.

5. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslata alapján titkos szavazással dönt a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség betöltéséről.

(2) Megválasztását követően az alpolgármester e minőségében esküt tesz, és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.

(3) A képviselő-testület a polgármester javaslata alapján titkos szavazással dönt a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség betöltéséről.

(4) Megválasztását követően a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester esküt tesz, és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.

(5) Ha az alpolgármesterek megválasztásánál nincs meg a szükséges többség, a képviselőtestület soron következő ülésén hozza meg döntését.

6. § (1) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján nyílt szavazással dönt bizottsági elnöki tisztségek betöltéséről.

(2) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján nyílt szavazással dönt a bizottságok képviselő tagjainak megválasztásáról.

(3) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján nyílt szavazással dönt a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztásáról.

(4) Megválasztásukat követően a bizottságok nem képviselő tagjai esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a jegyző olvassa elő.

(5) Ha a bizottságok elnökének és tagjainak megválasztásánál nincs meg a szükséges többség, a képviselőtestület soron következő ülésén hozza meg döntését.

4. A képviselő-testület üléseinek összehívása

7. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület évente legalább 9 ülést tart.

(3) A képviselő-testület a nyári szabadságok miatt július 1. és augusztus 20. között munkaterv szerinti ülést nem tart.

(4) A képviselő-testületi ülés határozatképes, ha azon a képviselők több mint fele (4 fő) jelen van.

(5) A határozatképtelen ülést 8 napon belül - ugyanazon napirend megtárgyalására - össze kell hívni.

8. § (1) A képviselő-testület működésének alapja a gazdasági program végrehajtását is célzó éves munkaterv.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

a) a képviselő-testület tagjaitól,

b) a bizottságoktól,

c) jegyzőtől,

d) az önkormányzati intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok vezetőitől.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ülések tervezett időpontját,

b) a napirendi pont címét, előadóját,

c) az egyedi szervezési teendők rögzítését,

d) a közmeghallgatásra kerülő témák megjelölését.

(4) A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és terjeszti a képviselő-testület elé legkésőbb a tárgyév első ülésén.

(5) A munkaterv előterjesztésével egyidejűleg a képviselő-testületet és a javaslattevőt is tájékoztatni kell a munkatervbe fel nem vett javaslatokról, annak okáról.

9. § (1) A képviselő-testület üléseit éves munkatervének megfelelően tartja, havonta rendszerint a hónap harmadik csütörtökjén 14.00 órától ülésezik.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze, mely tartalmazza:

a) az ülés helyét, időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat, előterjesztőjük nevét, beosztását,

c) írásbeli előterjesztésnél mellékletként az előterjesztéseket.

(3) A képviselő-testület üléseit a polgármester és a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása, vagy mindkét tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök (legidősebb képviselő) hívja össze és vezeti. Munkáját a jegyző segíti.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül, ha az ülés összehívására jogosult bármely ok miatt egy hónapon túl nem tud részt venni az önkormányzati munkában, vagy ennél rövidebb idejű akadályoztatása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását veszélyezteti.

(5) A rendes ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt úgy kell elektronikus úton továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

10. § (1) A képviselő-testület ülésére a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) a napirend előadóit,

c) az önkormányzati hivatal osztályvezetőit,

d) az önkormányzati intézmények vezetőit,

e) az üdülőtulajdonosok egyesületének képviselőjét,

f) a napirendi ponttal érintett szervek, intézmények vezetőit,

g) azon személyt és szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges az előterjesztő vagy a polgármester javaslata alapján.

(2) A képviselő-testület üléséről a település lakosságát a meghívó önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztésével és a képújságban való megjelentetésével, az ülést 5 nappal megelőzően kell értesíteni.

11. §11 (1) Az Mötv. 44. §-a szerinti rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

(2) Amennyiben az indítvány előterjesztését követő 15 napon belül a képviselő-testület rendes ülést tart, az indítványt a rendes ülés napirendjére kell felvenni.

(3) A polgármester a képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendkívüli ülésre szóló meghívót, a napirend írásos előterjesztéseivel együtt, legalább 24 órával az ülés megkezdése előtt kell elektronikus úton továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a sürgősség indokolja, a rendkívüli ülés szóban is összehívható.

5. Az előterjesztések rendje

12. § (1) A képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) a jegyző,

d) az önkormányzati hivatal osztályvezetői a jegyző ellenjegyzésével,

e) az önkormányzati intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok vezetői a jegyző ellenjegyzésével,

f) a képviselő-testület által felkért személy vagy szerv vezetője.

(2) Előterjesztésnek minősül:

a) a szerződéstervezet,

b) a határozati javaslat,

c) a beszámoló,

d) a tájékoztató.

(3) Az előterjesztéseket az ülés előtt 15 nappal kell a jegyzőnek benyújtani.

(4) A jegyző az előterjesztést törvényességi szempontból felülvizsgálja, célszerűséget nem vizsgál. A törvényességi felülvizsgálatot kézjegyével igazolja. A jegyző a felülvizsgálat során ellenőrzi, hogy az előterjesztés megfelel-e az e rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek, a tárgyra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzi a határozati javaslatok törvényességét.

(5) Amennyiben azt állapítja meg, hogy az előterjesztés, határozati javaslat a törvényességi és az e rendelet szerinti követelményeknek nem felel meg, az előterjesztőt és a polgármestert tájékoztatja.

(6) A jegyző által felülvizsgált előterjesztéseket, amennyiben valamely bizottság feladatkörét érintik, az illetékes bizottság elé kell terjeszteni. Az előterjesztést napirendre tűző bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőt és a jegyzőt is.

13. § Írásos előterjesztés készítése kötelező a következő ügyekben:

a) rendeletalkotás,

b) szervezet kialakítása,

c) helyi népszavazás kiírása,

d) gazdasági program, költségvetés meghatározása és az ezekről szóló beszámolók,

e) településfejlesztési tervek, településrendezési eszközök jóváhagyásával kapcsolatos ügyek,

f) valamennyi Ptk-ból eredő jogügylet,

g) társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés,

h) intézmény, gazdasági társaság alapítása, megszüntetés, átszervezése.

14. § (1) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a tárgy pontos meghatározását,

b) az előterjesztést készítők megnevezését,

c) az előzményeket, a témakör ismételt napirendre kerülésekor a korábbi döntést, és a végrehajtás érdekében tett intézkedéseket,

d) az előkészítés során felmerülő véleményeket, a szakmai, jogi, pénzügyi megállapításokat,

e) azon körülmények összefoglalását, amelyek a döntést indokolják,

f) az indokolás nélkül, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, az esetleges alternatív megoldási javaslatokat,

g) a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

h) a határidő megjelölését.

(2) Hatósági ügyekben tett előterjesztés alapján hozott testületi döntést a jegyző az ügyfél számára kiadható formában készítteti el.

(3) Szerződéskötést igénylő ügyekben szerződéstervezet formájában kell előterjeszteni a javaslatot.

(4) Az előterjesztés elkészítéséért, valamint határidőben való benyújtásáért a napirendi pont előadója felelős.

(5) Az írásbeli határozati javaslatot szóbeli előterjesztés esetén is be kell nyújtani.

6. A képviselő-testület üléseinek vezetése és tanácskozási rendje

15. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester megnyitja, és az ülés végén bezárja.

(2) Polgármester az ülés kezdetén megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülést e rendelet szabályai szerint hívták össze. Megállapítja a jelenlévő és a távol maradt képviselők számát, a határozatképességet, és az ülés tartama alatt folyamatosan ellenőrzi azt.

16. § (1) A képviselő-testület ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a polgármester tesz javaslatot, amely alapján a napirendet a képviselő-testület vita nélkül állapítja meg.

(2) Az időben benyújtott sürgősségi indítványt a polgármester köteles a napirendi javaslat megtárgyalásakor ismertetni.

(3) A napirend elfogadása után az előterjesztő az elfogadott napirendhez kötve van, annak visszavonására csak a képviselő-testület, legfeljebb a határozathozatalig hozott döntése alapján van lehetőség.

(4) A napirend elfogadása előtt napirendi pont elhalasztását, az indok megjelölésével, a tanácskozásra jogosultak közül bárki indítványozhatja. Ha az előterjesztő az elnapolással egyetért, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz, és a polgármester javaslatára meghatározza a napirendi pont tárgyalásának időpontját.

17. § (1) A polgármester, a képviselők, a bizottságok és a jegyző javasolhatják a képviselő-testületnek valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgős tárgyalását. A sürgősségi javaslatot indokolással kell ellátni.

(2) Sürgősségi javaslatot az előterjesztéssel vagy az önálló indítvánnyal együtt a képviselő-testület ülését megelőzően 2 nappal a polgármesternél lehet benyújtani, aki dönt a javaslat indokoltságáról.

(3) Amennyiben a polgármester az indítványnak nem ad helyt, a sürgősségi indítvány kérdésében a képviselő-testület a napirend előtt minősített többséggel dönt.

18. § (1) Az interpelláció valamely probléma felvetése és kifejtése a képviselő-testület ülésén, és ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a képviselő-testület bizottságához, a polgármesterhez és a jegyzőhöz.

(2) Interpellálni a képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben lehet.

(3) A képviselő az interpellációt visszavonhatja. Ha a képviselő az interpelláció elhangzásának a napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, és a távolmaradását előzetesen indokolva nem mentette ki, az interpellációt visszavontnak kell tekinteni. Kimentés esetén az interpelláció elmondására a polgármester új időpontot tűz ki.

(4) Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

19. § (1) Az interpellációra a képviselő-testület ülésén kell választ adni. Az interpellált személy indokolt esetben 15 napon belül írásban ad választ. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni.

(2) Ha a választ a képviselő-testület nem fogadja el, dönt a további teendőkről. Az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el.

(3) Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni.

20. § (1) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítés jellegű felvetés.

(2) A kérdés benyújtásának és megválaszolásának elintézésére a 18-19. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem határoz.

7. A képviselő-testület ülésén jelenlévőkre vonatkozó magatartási szabályok és az ülés rendjének fenntartása

21. § (1) A képviselő-testületi ülésen megjelentek a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet:

a) az elnöki asztalnál a polgármester és a jegyző,

b) a belső patkóban a képviselők, elől az alpolgármesterek,

c) a polgármester felőli külső patkóban az intézményvezetők és az állandó meghívottak,

d) a jegyző felőli külső patkóban az aljegyző, az osztályvezetők, az önkormányzati hivatal részéről megjelentek,

e) a vendégasztalnál az eseti meghívottak,

f) a vendégasztal mögötti széksorokban a lakossági érdeklődők.

(2) A szokott rendtől eltérő (ünnepi) ülés esetén a polgármester egyedileg dönt az ülésrendről.

(3) A jelenlévők kötelesek a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(4) A polgármester gondoskodik a rend fenntartásáról. Az ülésen résztvevőket a tanácskozás megzavarása esetén rendre utasíthatja.

22. § (1) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében a polgármester

a) a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket ismétlő felszólalót figyelmezteti, ismétlődő esetben megvonhatja tőle a szót,

b) rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a képviselő-testület vagy annak tagjai méltóságát sértő kifejezést használ vagy magatartásával sérti meg a tanácskozás rendjét, súlyos esetben a képviselőt jegyzőkönyvi megrovásban részesítheti,

c) rendbírság kiszabását kezdeményezheti azzal a képviselővel szemben aki

ca) a 27. § (6) bekezdésében a kérdés, a hozzászólás vagy a viszontválasz elmondására meghatározott időkeretet engedély nélkül túllépi,

cb) az előtte elhangzó hozzászólást oly módon megzavarja, hogy hozzászólását megkezdi mielőtt a polgármestertől szót kapott volna,

cc) hozzászólását azt követően is folytatja, hogy a polgármester megvonta tőle a szót.

(2) A rendbírság összege 10.000 Ft, mely egy napirendi pont tárgyalása során és a képviselő-testület ülése során ismételten is kiszabható. A rendbírság kiszabásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) A rendbírságot az ülést követő 8 napon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni, a határidő eredménytelen elteltét követően a képviselő tiszteletdíjából egy összegben le kell vonni.

(4) Az egy év során képviselőnként kiszabott rendbírság összegét a képviselő-testület a tárgyévet követő év január 31. napjáig honlapján közzéteszi. A képviselő-testület a rendbírságból befolyt összeget balatonföldvári székhellyel működő köznevelési intézmény részére adja át.

23. § (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok az ülésteremben a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet.

(2) Az ülésen résztvevő állampolgároknak tanácskozási joguk nincs. Csak akkor kaphatnak szót, ha a képviselő-testület tagjának indítványára azzal a testület egyetért. A felszólalás ideje 3 percnél több nem lehet.

(3) A polgármester az állampolgárt, amennyiben eltér a tárgytól, vagy másokat sértő kifejezést használ, figyelmezteti, ismételt esetben megvonja a szót.

(4) A polgármester rendreutasíthatja azt az állampolgárt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót figyelmezteti, ha a rendzavaró személye nem állapítható meg a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja.

24. § A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben szabályozott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

8. A nyilvánosság biztosítása

25. § (1) Az ülések nyilvánosságát úgy kell biztosítani, hogy a képviselő-testület munkáját ne akadályozza.

(2) A képviselő-testület munkaterv szerinti nyilvános ülését a Földvár Televízió élőben közvetíti.

(3) Amennyiben az érdeklődők nagy száma az ülés működését akadályozná, úgy az érdeklődő lakosság számára a közvetítés megtekintését az előtérben elhelyezett monitoron kell biztosítani.

(4) A képviselő-testület rendszeres tájékoztató műsort tart fenn a Földvár Televízióban.

(5) Az önkormányzat térítésmentes terjesztésben Önkormányzati Hírlevelet tesz közzé, mely tartalmazza a lakosság és az üdülőtulajdonosok széles körét érintő döntéseket, tájékoztatókat, közérdekű információkat.

(6) Az önkormányzat honlapján az önkormányzat biztosítja a lakosság részére a képviselő-testület előterjesztéseihez és jegyzőkönyveihez való hozzáférést, valamint a nyilvános ülésekről készült filmfelvétel megtekintését.

(7) Hk.

26. § Zárt ülés tartása esetén a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésének lehetőségét a soron következő ülésen a polgármester a döntés ismertetésével biztosítja.

9. A döntéshozatali eljárás, a szavazás módja

27. § (1) A polgármester az ülés során napirendi pontonként megnyitja, vezeti és berekeszti a vitát. A képviselő-testület úgy is határozhat, hogy több, témájában összefüggő előterjesztés vitáját együtt folytatja le.

(2) Elsőként az adott napirendi pont előadóját, majd a bizottság előadóját illeti meg a szó. A napirendi pont előadóját a vita lezárása után a zárszó joga is megilleti.

(3) A vitát megelőző kérdések megválaszolásához az előadó igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértő segítségét is.

(4) Az álláspontok tisztázása, közelítése érdekében, bármely tagjának javaslatára, a képviselő-testület egyeztetési szünetet rendelhet el, meghatározva annak időtartamát.

(5) A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, erről a képviselő-testület vita nélkül határoz, és meghatározza a napirendi pont tárgyalásának időpontját.

(6) A napirendi pont vitája során a képviselő kérdését egy percben, hozzászólását két percben mondhatja el, hozzászólásával kapcsolatban viszontválaszt egy perc időtartamban adhat. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. A vita lezárását, valamint a hozzászólás korlátozását bármely képviselő kérheti, melyről a testület határoz.

(7) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

(8) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő javaslatról kell dönteni.

28. § (1) A képviselő-testület tagjai igenlő szavazattal, ellenszavazattal vagy tartózkodással vesznek részt a szavazásban.

(2) A minősített többséghez 4 fő képviselő egybehangzó szavazata szükséges.

(3) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltakon túl, a következő ügyekben dönt minősített többséggel:

a) titkos szavazás elrendelése,

b) kitüntetés, díszpolgári cím adományozása,

c) közalapítvány létrehozása,

d) helyi népszavazás elrendelése,

e) a 17. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

(4) Amennyiben a döntés minősített többséget igényel, az azzal kapcsolatos részdöntéseket is minősített többséggel lehet meghozni.

29. § (1) Szavazni személyesen kell.

(2) A döntési kérdést úgy kell szavazásra feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen felelni.

(3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási és kitüntető cím adományozása ügyében – ha a határozati javaslatban több személy szerepel, továbbá több alternatívát tartalmazó javaslat esetén – a képviselő-testület többlépcsős szavazással dönt oly módon, hogy minden képviselő mindegyik jelöltre vagy alternatívára szavazhat. Az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személyre vagy alternatívára a következő szavazási fordulóban nem lehet szavazni. A végszavazás során a két legtöbb szavazatot kapott személyről vagy alternatíváról a képviselő-testület együttes szavazással dönt.

(4) A szavazás kézfelemeléssel történik. A polgármester elsőként a javaslattal egyetértőket, majd a javaslat ellenzőit kéri fel szavazásra. Ezt követően történik a tartózkodás kinyilvánítása.

(5) A szavazás eredményét a jegyző közreműködésével kell megállapítani. Kétség esetén a szavazást meg kell ismételni.

(6) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a szavazásban rész vett képviselők számát, a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazók, majd a tartózkodók számát, és kihirdeti a döntést.

30. § (1) A polgármester és bármely képviselő indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

a) legalább két képviselő a szavazás megkezdése előtt indítványozza,

b) a polgármester vagy a jegyző azt indítványozza,

c) bizottság indítványozza.

(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak nevét, akik a nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel szavazhatnak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és névsorral együtt átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a szavazás személyenkénti eredményével a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

31. § (1) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt. Kezdeményezésére a 30. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak jogosultak.

(2) Titkos szavazásnál a képviselő-testület által megválasztott szavazatszámláló bizottság jár el és bonyolítja le a titkos szavazást.

(3) A titkos szavazás szavazólapon történik, szavazófülke vagy külön helyiség és urna igénybevételével. A szavazásról külön jegyzőkönyv készül, ez alapján kerül ismertetésre a titkos szavazás eredménye.

(4) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a szavazás helyét, napját, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás eredményét.

32. § Hk.

10. Határozathozatal és rendeletalkotás

33. § (1) Hk.

(2) A képviselő-testület rendeleteit és határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

a) az önkormányzati rendeletek jelölése: Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../év(…hó…nap) önkormányzati rendelete,

b) a képviselő-testületi határozatok jelölése: Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../...év(...hó...nap) Kt. határozata a zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának időpontja.

(3) A rendeletek hiteles szövegét – módosító indítványra is figyelemmel – a jegyző szerkeszti.

(4) A képviselő-testület rendeletének kihirdetése az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetménnyel történik. A hirdetmény tartalmazza a rendelet számát, tárgyát, a kihirdetés tényét; valamint azt, hogy a hatályos szöveg az önkormányzati hivatalban ügyfélfogadási időben és az önkormányzat honlapján megtekinthető; továbbá a kifüggesztés napját. A rendelet kihirdetésének napja a kifüggesztés napja. A rendelet irattári példánya tartalmazza a kihirdetés tényét és napját.

(5) A képviselő-testület normatív határozatának kihirdetése az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetménnyel történik. A hirdetmény tartalmazza a határozat számát, szövegét, a kihirdetés tényét, továbbá a kifüggesztés napját.

34. § (1) A rendeletalkotásra az előterjesztés rendjének általános szabályain túl a (2)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Rendelet alkotását kezdeményezhetik:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) a jegyző.

(3) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, aki a jegyző véleményének kikérését követően terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület dönt a kezdeményezés elfogadásáról, és meghatározza a rendelet-előkészítés menetét.

(4) A rendelet-tervezetet a képviselő-testület eltérő döntése hiányában az önkormányzati hivatal készíti elő. Az előterjesztő tájékoztatást ad a rendeletalkotás szükségességéről, az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról.

(5) A polgármester, a jegyző véleményének meghallgatása után, egyes rendelet-tervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsáthat.

35. § (1) A jegyző a rendeletek és határozatok hatályos szövegét megküldi mindazoknak, akiknek a rendelet és határozat végrehajtásával kapcsolatban feladataik vannak, illetve felelősök a végrehajtásáért.

(2) Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésőbb a határidő lejártát megelőző ülésen a képviselő-testülettől a határidő módosítását kell kérni.

(3) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolót a jegyző készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé.

(4) A képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amely a jegyző feladata.

11. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

36. § (1) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) az ülésről távolmaradó képviselő nevét, és azt, hogy a távolmaradás igazolt vagy igazolatlan,

b) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők felsorolását, az érdeklődő állampolgárok számát,

c) napirendi pontonként a napirend tárgyát és előadóját,

d) név szerinti és titkos szavazás esetén a határozathozatal módját,

e) szükség esetén a polgármester intézkedéseit,

f) az ülésen történt fontosabb eseményeket,

g) az interpellációkat, kérdéseket.

(2) A jegyzőkönyv mellékletként tartalmazza:

a) a meghívót,

b) az előterjesztéseket,

c) a jelenléti ívet,

d) a képviselő írásban benyújtott hozzászólását,

e) a név szerinti szavazás hitelesített névsorát,

f) titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,

g) a rendelet kihirdetett szövegét.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát az önkormányzati hivatal kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek évenkénti beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről.

37. § (1) Önkormányzati társulás tagjaként, a társulás tagjai, a társulás valamennyi tagjának döntését igénylő, a társulás működését, valamint az általa ellátott feladat- és hatásköröket érintő döntések meghozatala céljából együttes képviselő-testületi ülést tarthatnak.

(2) Az együttes képviselő-testületi ülés tartását a társulás tanácsa, a társulás elnöke és bármelyik társult önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezheti.

(3) Az együttes képviselő-testületi ülést, a társulást alkotó képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzataiban meghatározottak szerint, a polgármesterek hívják össze.

(4) Az együttes képviselő-testületi ülést a társulás elnöke vezeti.

(5) Az együttes ülésen a képviselő-testület ülése – az ülés vezetését kivéve – az Mötv. és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően zajlik.

(6) Az együttes ülésen az eldöntendő kérdésben a képviselő-testületek külön-külön szavaznak és hoznak határozatot.

(7) Az együttes ülésről jegyzőkönyv készül, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályoknak megfelelően a képviselő-testületek által hozott határozatokat külön, valamint a tanácskozáson elhangzott valamennyi – beleértve a más képviselő-testület tagja által tett – hozzászólás lényegét tartalmazza.

38. § (1) A 37. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak kivételével a 37. § rendelkezéseit kell alkalmazni minden más esetben is, ha kettő vagy több képviselő-testület működését, feladat- és hatáskörét érintő döntés meghozatala céljából együttes képviselő-testületi ülés tartása szükséges.

(2) Együttes ülés tartását bármelyik érintett képviselő-testület kezdeményezheti, az ülés vezetéséről a képviselő-testületek állapodnak meg.

12. A közmeghallgatás

39. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal tart közmeghallgatást.

(2) Az elhangzott közérdekű kérdéseket és javaslatokat, amennyiben a közmeghallgatáson nem válaszolták meg, az önkormányzati hivatal tizenöt napon belül kivizsgálja. A bejelentőnek adott válaszról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(3) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot a képviselő-testület ülésével megegyező módon kell tájékoztatni.

(4) Az éves költségvetési rendelettervezetet és a gazdasági programot közmeghallgatás tárgyává kell tenni.

(5) A rendelettervezetet és a gazdasági program tervezetét a közmeghallgatás előtt legalább 5 munkanappal az önkormányzati hivatalban hozzáférhetővé kell tenni. Erről a lakosságot az önkormányzati hivatal a közmeghallgatásról szóló meghívóban tájékoztatja.

(6) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

(7) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melynek kezelésére az önkormányzati hivatal a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv kezelésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

13. Az önkormányzati képviselők

40. § (1) A képviselő az Mötv-ben foglaltakon túl jogosult:

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület és bizottságai döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában, végrehajtásának szervezésében, ellenőrzésében,

b) a döntés előtt a döntést megalapozó előzetes információt igényelni az önkormányzati hivataltól,

c) jelzéssel élni, ha a végrehajtásban hiányosságot tapasztal, vagy a döntéstől eltérést észlel,

d) a képviselő-testület és bizottságai irataiba, jegyzőkönyveibe titoktartás mellett betekinteni,

e) interpellációt és kérdést feltenni a képviselő-testület ülésén,

f) sürgősségi indítványt előterjeszteni,

g) a képviselő-testület ülésének összehívását, zárt ülés elrendelését, titkos szavazást, név szerinti szavazást, vita lezárását kezdeményezni.

(2) A képviselő köteles:

a) ellátni a képviselő-testület által meghatározott feladatokat,

b) írásban vagy szóban, az indok megjelölésével, előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

c) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, magántitkot megőrizni; titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll,

d) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

(3) A képviselő, aki a kiküldött meghívóban megjelölt időpontban a képviselő-testület üléséről előzetes bejelentés nélkül távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távollévőnek minősül.

(4) A képviselő a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelésére, nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó szabályzat szerint köteles eleget tenni vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A szabályzatot a képviselő-testület hagyja jóvá, és a polgármester írja alá.

(5) Hk.

41. § (1) A polgármester a képviselőt szakmai ismeretei, felkészültsége szerint bevonhatja a döntések előkészítésébe, különböző szervekkel folytatott tárgyalásokba.

(2) A képviselő rendelet megalkotására és határozat meghozatalára vonatkozó kezdeményezési jogára e rendeletben az előterjesztések rendjének általános szabályaira és a rendeletalkotás szabályaira megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.

42. § (1) Az Mötv. szerinti érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő-testület a képviselő mulasztást követően esedékes tiszteletdíját 25 %-kal csökkenti. Ismétlődő esetben a csökkentés időtartama három hónapra emelkedik.

(2) Kétség esetén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálatát követően, a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a szankció alkalmazásáról.

(3) Az érintettség bejelentése elmulasztásának megállapítását bármely képviselő kezdeményezheti az érintettséget megalapozó ok megjelölésével.

43. § (1) A képviselő-testület az Mötv-ben foglalt kötelezettségeit megszegő képviselő kötelezettségszegés megállapítását követően esedékes hónapra járó tiszteletdíját 25 %-kal csökkenti. Ismétlődő esetben a csökkentés időtartama három hónapra emelkedik.

(2) A kötelezettségszegés tényének megállapítását bármely képviselő kezdeményezheti. A kezdeményezést a kötelezettségszegés részletes ismertetésével, írásban, a polgármesterhez kell benyújtani. A képviselő-testület a kezdeményezés polgármesterhez érkezését követő ülésén dönt a kötelezettségszegés megállapításáról és a szankció alkalmazásáról.

14. A képviselő-testület bizottságai

44. § (1) A képviselő-testület, döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, átruházott jogkörben döntések meghozatalára a következő állandó bizottságokat hozza létre.

a) Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, mely elnökből és négy tagból áll, akik közül három fő képviselő,

b) Humán Bizottságot, amely elnökből és négy tagból áll, akik közül három fő képviselő.

(2) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit rendszerint a képviselő-testület ülésének hetén, csütörtökön 13.00 órától tartja.

(3) Az Humán Bizottság üléseit rendszerint minden hónap harmadik csütörtökjén 10.00 órától tartja.

(4) A bizottságok részletes feladatkörét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Hk.

45. § (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság legidősebb képviselő tagja hívja össze és a bizottság legidősebb jelenlévő képviselő tagja vezeti.

(2) A bizottsági ülés meghívóját és előterjesztéseit a bizottság ülése előtt legalább 4 nappal kell a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok számára elektronikus úton továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.

(3) A képviselő-testület és a bizottságok, valamint a bizottságok egymás közötti zavartalan kapcsolatát a polgármester biztosítja.

(4) A bizottságok működésére, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl, a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

46. § (1) A 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:

a) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagja

b) a Humán Bizottság nem képviselő tagja

c) az önkormányzati intézmény képviselő-testület által megbízott magasabb vezetője.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezett a 2007. évi CLII. törvény alapján tett vagyonnyilatkozatok kezelési szabályzata szerint köteles eleget tenni vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A szabályzatot a képviselő-testület hagyja jóvá és a polgármester írja alá.

47. § (1) Hk.

(2) A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság részletes feladatait a képviselő-testület határozza meg. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának teljesítéséig tart. Összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok irányadók.

48. § A bizottság munkáját az önkormányzati hivatal segíti. Az önkormányzati hivatal feladatai:

a) gondoskodik az ülés meghívójának és előterjesztéseinek összeállításáról és kiküldéséről,

b) elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét,

c) az átruházott hatáskörben hozott határozatokat 8 napon belül a jegyzőnek átadja, aki a törvényességi ellenőrzés után megküldi a polgármesternek felfüggesztési jogának gyakorlása végett.

15. A polgármester, az alpolgármesterek

49. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A polgármester fogadóideje: szerda: 8,00 – 12,00, 12,30 – 15,00 óráig.

(2) A polgármester szabadságát a tárgyév február 28. napjáig ütemezi és bejelenti a képviselő-testületnek. A szabadságot az önkormányzati hivatal tartja nyilván.

50. § (1) A polgármester az önkormányzat vezetője, felelős az önkormányzat egészének működéséért. Fő feladatai különösen:

a) a település fejlődésének elősegítése,

b) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,

c) az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek megteremtése,

d) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének biztosítása,

e) a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése,

f) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a szükséges együttműködés kialakítása,

g) kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel,

h) a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának segítése,

i) a képviselők, a bizottsági elnökök munkájának segítése,

j) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése,

k) az önkormányzati intézmények működésének segítése, ellenőrzése.

(2) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat, melyről a következő ülésen tájékoztatást köteles adni.

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában halaszthatatlan önkormányzati ügynek minősül az az ügy, melynek tárgyában a döntés elmaradása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, vagy a képviselő-testület határozatának végrehajtását veszélyeztetné.

51. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladatukat, munkarendjüket a polgármester határozza meg.

(3) A képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármestert a polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, továbbá a polgármester akadályoztatása esetén, a polgármester jogosultságai illetik meg.

16. A közös önkormányzati hivatal

52. § (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítését, az önkormányzati döntések végrehajtását, a képviselő-testület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt igazgatási feladatok ellátását az önkormányzati hivatal végzi.

(2) Az önkormányzati hivatal jogi személy. Gazdálkodik az önkormányzat éves költségvetésével a képviselő-testület által megállapított keretek között.

(3) Az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységei:

a) hatósági osztály

b) pénzügyi osztály

c) titkársági és szervezési osztály

(4) Az osztályok vezetését határozatlan időre megbízott osztályvezetők látják el.

(5) Az önkormányzati hivatal szervezetére és működésre vonatkozó szabályokat a hivatal ügyrendje tartalmazza.

(6) Az önkormányzati hivatal működését Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki önkormányzatok illetékességi területére vonatkozóan látja el.

(7) Az önkormányzati hivatal társulási szerződés alapján más települések illetékességi területén is eljár.

(8) A képviselő-testületek együttes ülése dönt az önkormányzati hivatal tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadásáról.

17. A jegyző

53. § (1) A jegyző a polgármesterek irányításával gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, mely feladatkörében:

a) előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) a képviselő-testület ülésein gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről elkészítéséről és a szavazatok összeszámlálásáról,

d) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő-testületnek, a bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,

e) tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzati hivatal munkájáról, az ügyintézésről,

f) szervezi az önkormányzati hivatal jogi felvilágosító munkáját,

g) ellátja az igazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat,

h) ellátja az önkormányzati hivatali megállapodás szerint érintett képviselő-testületek, bizottságok, és képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat,

i) köteles az érintett települések képviselő-testületi ülésein személyesen vagy megbízottja útján részt venni, és a szükséges tájékoztatást megadni,

j) személyesen vagy megbízottja útján valamennyi érintett településen hetente egy napon, az önkormányzati hivatal ügyrendjében foglaltak szerint, ügyfélfogadást köteles tartani.

(2) A jegyző jelzi a képviselő-testületeknek, azok szerveinek és a polgármestereknek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő.

(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a hatósági osztályvezető; a jegyzői feladatok ellátásához előírt szakképzettséggel nem rendelkező osztályvezető esetén az önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere által megbízott önkormányzati hivatali köztisztviselő jogosult a jegyzői feladatokat – legfeljebb hat hónapra - a jegyzői tisztség betöltéséig, vagy a jegyző, aljegyző akadályoztatásának megszűnéséig ellátni.

18. A társulások

54. § (1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és észszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület különösen más képviselő-testületekkel és a megyei önkormányzattal alakít társulást.

(2) Hk.

19. A képviselő-testület együttműködési kapcsolatai

55. § (1) A képviselő-testület feladatai megvalósítása során számít a lakosság és az üdülőtulajdonosok önszerveződő közösségeinek közreműködésére. Az együttműködés formái: kölcsönös részvétel a rendezvényeken; vélemény-, javaslatkérés; évi rendszeres bejárás - tavaszi szemle.

(2) A lakosság, a társadalmi és politikai szervezetek, az üdülőtulajdonosok közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében

a) Hk.

b) a polgármester évente egy alkalommal a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesületének nyári közgyűléséhez kötődő üdülőhelyi fórumon tájékoztatja az érdeklődőket a képviselő-testület munkájáról.

(3) A képviselő-testület hivatalos hazai és nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

(4) Hk.

20. Záró rendelkezések

56. § (1) E rendelet 2014. október 22. napján 15 óra 25 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet

(3) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 16/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet

1. melléklet

A BIZOTTSÁGOK RÉSZLETES FELADATKÖRE
I. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

1. végzi a képviselői és bizottsági vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, nyilvántartását, kezelését, őrzését

2. ellátja az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyek vizsgálatát

3. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló beszámolók tervezeteit

4. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat

5. vizsgálja a hitelfelvétel indokait

6. véleményezi az alapítványrendelést

7. részt vesz a képviselő-testület pályázatainak előkészítésében

8. véleményezi önkormányzati intézmény, önkormányzati gazdasági társaság alapítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát

9. javaslatot tesz helyi adókedvezmény vagy adómentesség biztosítására a gazdálkodás hatékonyságának és a tőkebefektetés ösztönzése érdekében a képviselő-testületnek egyedi kérelmek elbírálásához

10. kialakítja a településfejlesztési elképzeléseket, véleményezi a tervjavaslatokat

11. közreműködik a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésében

12. figyelemmel kíséri a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, javaslatot tesz a településképet rontó közterület használat megakadályozására

13. prioritásokat javasol az önkormányzat hatáskörébe tartozó kommunális fejlesztések esetében

14. részt vesz az önkormányzat hatáskörén kívül eső kommunális fejlesztési célok meghatározásában

15. figyelemmel kíséri és véleményezi a település környezetvédelmi helyzetét

16. figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos tevékenységet

17. véleményezi a tevékenységét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket

18. a vállalkozókkal együttműködve segíti a vendéglátás, kereskedelem fejlesztését

19. javaslatot dolgoz ki a vállalkozás élénkítésére

20. javaslatot dolgoz ki az önkormányzati tulajdon hatékony működtetésére

21. ellátja az idegenforgalom-fejlesztés terén az önkormányzatra háruló feladatok koordinálását

22. véleményezi a feladatkörébe tartozó tevékenységet ellátó önkormányzati intézmény és önkormányzati gazdasági társaság vezetői pályázatát

23. Hk.

24. folyamatosan figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a város idegenforgalmi arculatára, ezen belül az interneten megjelenő arculatára vonatkozóan

25. figyelemmel kíséri az idegenforgalmi idény fokozott közbiztonságát, ezzel kapcsolatos javaslatokat tesz, és kapcsolatot tart a rendőri szervekkel

II. Humán Bizottság

1. kapcsolatot tart a helyi köznevelési feladatokat ellátó intézmények fenntartóival, az intézmények vezetőivel a helyi fejlesztési prioritások meghatározása érdekében

2. javaslatot dolgoz ki a szabadidő és versenysport támogatására, a támogatás felhasználásának célszerűségét ellenőrzi

3. javaslatot dolgoz ki az önkormányzat szociálpolitikai tevékenységére, ezen belül a rendelkezésre álló eszközök racionális felhasználására, a szociális alapellátás fejlesztésére

4. véleményezi a helyi adó méltányosságból való elengedésére, mérséklésére irányuló kérelmeket

5. javaslatot tesz díszpolgári cím, a „Balatonföldvárért” és az ”Önkormányzati Elismerő Emlékérem” kitüntető díj adományozására

6. Hk.

2. melléklet12

Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkció szerint

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6. 031030 Közterület rendjének fenntartása

7.13

8. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11. 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

12. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

13. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

14. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15. 064010 Közvilágítás

16. 066010 Zöldterület-kezelés

17. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

18. 072111 Háziorvosi alapellátás

19. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

20. 072311 Fogorvosi alapellátás

21. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

22. 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

23. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

24. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

25. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

25a.14 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

26. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

27. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása

28. 082020 Színházak tevékenysége

29. 082044 Könyvtári szolgáltatások

30. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

31. 082092 Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

31a.15 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

32. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

34. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

35.16 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

1

Az 1. § (5) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés k) pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § (1) bekezdés a) pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3/A. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

11

A 11. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. mellékletet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

13

A 2. melléklet 7. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 2. melléklet 25a. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

15

A 2. melléklet 31a. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2. melléklet 31a. pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet 35. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. A 2. melléklet 35. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. A 2. melléklet 35. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.