Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2024. 01. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2024.01.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonföldvár város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) teljes körére, a közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), ahol háztartási szennyvíz keletkezik, és az ingatlan nincs rácsatlakoztatva a szennyvíz közcsatorna hálózatra.

2. § (1) A közszolgáltatás kiterjed a háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.

(2) Balatonföldvár város közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján, kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.

(3) A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztisztító telepen (8600 Siófok, Kele u. 93.) kell elhelyezni.

(4) A háztartási szennyvíz begyűjtéséről az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

3. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gépjárművel végezhető.

(2) A begyűjtésre használt gépjárművön a közszolgáltató azonosító számát és jelét jól olvashatóan fel kell tüntetni.

(3) Amennyiben a háztartási szennyvíz begyűjtése közben szennyeződés keletkezik, a közszolgáltató köteles a szennyezett területet haladéktalanul megtisztítani és fertőtleníteni.

(4) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

(5) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és nyilvántartási rendszer működtetésére.

4. § (1) A közszolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekről nyilvántartást köteles vezetni.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást azokban az esetekben, ahol a rendszeres elszállításra az ingatlantulajdonossal szerződést kötött, a szerződésben meghatározott napokon, egyedi megrendelés esetén annak regisztrálását követő 3 munkanapon belül köteles elvégezni.

(3) A közszolgáltató a munka elvégzéséről köteles az ingatlantulajdonos részére számlát kiállítani és küldeni, melynek formája az ingatlantulajdonos választása alapján készpénz-átutalási megbízás vagy átutalásos számla.

5. § (1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának és felmondásának feltételeit.

6. § (1) Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtését az ingatlantulajdonos az ingatlanon belül, az építési hatóság által engedélyezett módon kialakított, vízzáró közműpótló berendezésben köteles végezni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezés

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére a 2. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató szolgáltatását köteles igénybe venni.

(3) A háztartási szennyvíz begyűjtését az ingatlantulajdonosnak kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(4) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó igényét a közszolgáltató balatonszéplak-alsói telephelyének diszpécserénél telefonon jelentheti be, az erre a célra fenntartott telefonszámokon, hétfőtől – péntekig 7.30 – 15.30 óra közötti időszakban.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben, évente legalább egy alkalommal elvégeztetni a közszolgáltatást, és az elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét, biztosítani.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért, a szállító eszköz névleges térfogata alapján, a közszolgáltató számláján szereplő határidőben és módon köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.

7. § (1)1 A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 2024. január 1. napjától

a) Természetes személyek (lakossági felhasználók) esetében

aa) alapdíj: 7 492 Ft / forduló + Áfa és

ab) ürítési díj: 637 Ft / m3 + Áfa

b) Nem természetes személyek (közületi felhasználók) esetében

ba) alapdíj: 30 004 Ft / forduló + Áfa és

bb) ürítési díj: 4 268 Ft / m3 + Áfa.

c) A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott vízterhelési díj kerül felszámításra.

(2) A közszolgáltató a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10-ig nyújthatja be az önkormányzat számára. A képviselő-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.

8. § (1) Az üdülőingatlanok, az időlegesen használt ingatlanok és a nem használt ingatlanok tulajdonosai előzetes bejelentés alapján kötelesek gondoskodni a közszolgáltatás igénybevételéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonosai mentesülnek a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben az ingatlanon igazolható módon nem történik vízfogyasztás.

9. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok valamint a lakcím) kezelésére az e §-ban foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével-, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralék behajtására használhatja fel.

10. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A 7. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.