Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről és a belépődíjakról

Hatályos: 2023. 04. 22

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről és a belépődíjakról

2023.04.22.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő Keleti és Nyugati strandra, a strandok teljes területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetését, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, valamint azok alkalmazottaira terjed ki.

(3) A strandok megnevezése és jogállása:

a) Balatonföldvári Keleti strand, fizetőstrand,

b)1 Balatonföldvári Nyugati strand, szabad strand.

(4) Hk.

(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő strandokat a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. E rendelet alkalmazása során az önkormányzati strandi feladatellátás alatt elsődlegesen az Üzemeltető tevékenységét kell érteni.

(6) Balatonföldvár város közigazgatási területén a Balatonban a kijelölt strandfürdőkön engedélyezett a fürdőzés.

2. A strandokra vonatkozó üzemeltetési szabályok

2. § (1)2 A strandok üzemeltetési időtartama: június 15 – augusztus 31-ig.

(2) A strandok tárgyévre szóló üzemeltetési időtartamát a képviselő-testület eltérően is megállapíthatja.

3. § (1)3 A strandok napi nyitvatartási ideje: 9,00 – 21,00 óráig. A Keleti strand esetében díjköteles pénztári órák: 9,00 – 19,00 óráig.

(2) Nyitvatartási időben a fürdőzők a strandok hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató egységek ( a továbbiakban együtt: szolgáltató egységek ) bejárata, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára.

(3) A szolgáltató egységek bejáratát az azok használatára jogosult – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – folyamatosan köteles zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a strand területére a fürdőzők és más strandi szolgáltatásokat igénybevevők bejussanak. Ezen kötelezettséget elmulasztó szolgáltató egység üzemeltetője felel a szabályszegésért.

4. § (1)4 Az Önkormányzat a strandok nyitvatartási idejében az Üzemeltető útján biztosítja a jogszabályok előírásainak megfelelő üzemeltetést, és az önkormányzati strandi szolgáltatások nyújtását.

(2)5 A strandok nyitvatartási ideje alatt az Üzemeltető 9,00 - 19,00 óráig biztosítja a fürdőhely-kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározott működési feltételeket, így különösen:

a) a fürdőzők átöltözésének feltételeit,

b) a veszélytelen fürdőzésre alkalmas, bójákkal kijelölt vízterületeket,

c) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsőt,

d) a nyitvatartási idő alatt az elsősegélynyújtás és a mentés személyi és tárgyi feltételeit, mindkét strandon 1-1 fő szakképzett vízi-mentő foglalkoztatásával, melyek feladatait munkaköri leírásban rögzíti,

e) a strandok területének, valamint a strandok WC-zuhanyzó, öltöző épületeinek folyamatos tisztántartását,

f) a viharjelzésről és a viharveszélyről a vízi-mentő közreműködésével a fürdőzőket folyamatosan figyelmezteti,

g) a strandokat a megfelelő információs táblákkal ellátva tájékoztatja a vendégeket a strandok használatának rendjéről és a strandi szolgáltatásokról,

h) a jogszabályokban előírt táblákkal jelöli meg a fürdőhely határát a parton, és bójákkal a vízben, valamint a mély víz kezdetét,

i) nyitvatartási idő alatt a Keleti strandon hangosbemondót működtet a közérdekű információk szolgáltatására.

5. § A nyitvatartási időt követően az Üzemeltető elvégezteti a közegészségügyi előírásoknak megfelelő tisztasági takarítást.

6. §6 A standok bejáratánál, hitelesített vásárlók könyvét és üzemeltetési naplót kell tartani a vendégek és az ellenőrzést végzők bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell vizsgálni.

7. §7 A strandok területén talált tárgyakat a Keleti strandon a pénztárnál, illetve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban kell leadni, kezelésükre a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

3.8 A strandokon alkalmazott díjak

8. § (1)9 A Keleti strand területére a pénztári órák ideje alatt belépőjegy, bérlet vagy kártya felmutatásával lehet belépni.

(2) A napi belépőjegy az érvényessége napján egy alkalommal történő belépésre jogosít. A heti bérlet érvényessége hetében napi egy alkalommal történő belépésre jogosít.

(3) Az ismételt belépéshez visszatérő jegyet/bérletet kell váltani. A visszatérő jegy naponta korlátlan számú visszatérésre jogosít. Az ismételt belépéshez a jegyet/bérletet a hozzá tartozó karszalaggal együtt a pénztárnál fel kell mutatni.

(4) A megváltott, de fel nem használt belépőjegy nem váltható vissza, és érvényessége nem hosszabbítható meg.

(5) A megváltott belépőjegyet, bérletet, karszalagot a fürdőző köteles megőrizni, az Önkormányzat és az Üzemeltető megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljára felmutatni.

(6)10 A Nyugati strandra való belépés díjmentes.

9. § (1)11 A Keleti strand területére ingyenesen léphet be:

a) a strand területén üzemelő szolgáltató egység tulajdonosa és alkalmazottja,

b) a 4 éven aluli gyermek,

c) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató tevékenységet végző személy, vízi-mentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet, rendőr, tűzoltó,

d) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából és

e) a kerekes székhez kötött, mozgásában korlátozott személy és egy fő kísérője.

(2)12 A Keleti strand esetében alkalmazandó jegy, bérlet és eszközhasználati díjakat, valamint a Nyugati strand esetében az értékmegőrző díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott családi jegy, családi bérlet megváltása két felnőtt és két gyermek ( 4-14 éves korig ) belépésére jogosít.

(4) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Városkártya birtokosa mentesül a strandi belépődíj megfizetése alól.

(5)13 A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1.1 – 1.2. pontjában meghatározott napijegy és napi visszatérő jegy árából 25 % mértékű kedvezmény illeti meg.

(6)14 17 óra után a napijegy ára az 1. melléklet 1.1-1.4. pontjában meghatározott ár 50 %-a, melynek megvásárlása esetén más díjkedvezmény nem vehető igénybe.

(7)15 15 fő feletti csoport esetén az 1. melléklet 1.1-1.2. pontjában meghatározott napijegy árából 25 %, 25 fő feletti csoport esetén 40 % mértékű kedvezmény illeti meg az igénybevevőket.

4. A strandok területhasználati szabályai

10. § A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet egy üzemeltetési éven belüli hatállyal az Üzemeltetővel kötött, egy éven túli hatállyal a képviselő-testület által megállapított feltételek szerint az Önkormányzattal vagy az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján lehet folytatni.

11. § (1)16 A strandok területén üzemelő szolgáltató egység – önkormányzati rendezvény kivételével – naponta 21.00 óráig tarthat nyitva.

(2)17 A szolgáltató egység részére a 3. § (1) bekezdésében foglalt nyitvatartási időtől eltérő nyitvatartást, egyedi kérelem alapján, a polgármester engedélyez.

(3) A nyitvatartási ideje alatt a szolgáltató egység üzemeltetője felelős azért, hogy a szolgáltató egység területén, kerthelyiségében és a strand területén, valamint a strand környezetében a vendégek ne zavarják meg a környék nyugalmát, és megőrizzék a strandterület tisztaságát. Minden ettől eltérő rendbontásért, hangoskodásért, károkozásért a szolgáltató egység üzemeltetője a felelős.

12. § (1) A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet végző egységek üzemeltetői folyamatosan kötelesek gondoskodni az üzlet és a hozzá tartozó kerthelyiség, valamint az általuk bérelt területek és azok 3 méteres környezetének takarításáról és rendben tartásáról.

(2) A keletkezett szemét elszállítására kötelesek igénybe venni a hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és a szolgáltatóval kötött szerződést kötelesek az Üzemeltetőnek haladéktalanul bemutatni.

13. § A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért sem az Üzemeltető sem az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

5. A strandok használatának szabályai

14. § (1) A strandokat fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

(2) 12 éven aluli gyermek a strandokon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

(3) 6 éven aluli és 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.

(4)18 A strandokat nyitvatartási időben 19,00 óra után mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

15. § A fürdőző vendégek kötelesek a strandokat, azok berendezési tárgyait és felszereléseit mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használni. Ennek alapján különösen tilos:

a)19 a strandok területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Törékeny tárgyakat a Balatonba vinni vagy dobálni, a strand területén összetörni vagy eldobálni,

b) a strandi WC és öltöző helyiségekben, valamint a strandok játszóterein és a játszóterek 10 méteres körzetében dohányozni,

c) kutyát és más állatot a strandok területére bevinni, a Balatonban fürdetni, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot,

d) gépjárművel - engedély nélkül - a strandok területére behajtani és gépjárművel a strandokon tartózkodni, parkolni,

e) rádiót, zenelejátszót, másokat zavarva hallgatni,

f) mások nyugalmát futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel zavarni, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket,

g) a fürdőző eszközöket a fürdőzők közelében használni, és ezzel mások életét, testi épségét veszélyeztetni. Az úszóeszközök (vízi-bicikli, gumimatrac, más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak.

h) az úszni nem tudók számára a mély vízbe menni,

i) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint első és másodfokú viharjelzés idején fürödni,

j) a strandok területén horgászni.

16. § (1) A fürdőző vendégek strandokra bevitt értékeiért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

(2) A strandok területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az Önkormányzat és az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

17. § (1) A strandokon lévő kölcsönzők a vízi közlekedési eszközeiket csak az Üzemeltető által kijelölt helyen - a strandolók zavarása nélkül - tárolhatják.

(2) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területeken - az elindulás és visszatérés esetét kivéve - tilos. A vízi járművek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18. §20 A rendelet előírásai alapján elkészített fürdőhelyi rendtartást a strandfürdők területén jól látható helyen, magyar, német és angol nyelven közzé kell tenni. A fürdőhelyi rendtartás mintáját a 2. melléklet tartalmazza, szövegét az egyes strandok sajátosságainak figyelembevételével az Üzemeltető állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. június 1. napján lép hatályba.

(2) A 8-9. § és az 1. melléklet 2017. július 1. napján lép hatályba.

1. melléklet21

A strandokon alkalmazott díjak

1. A Keleti strand díjai

1.1. Napijegy: felnőtt:1.500 Ft, 14 év alatt: 750 Ft

1.2. Napi visszatérő jegy: felnőtt: 1.800 Ft, 14 év alatt: 900 Ft

1.3. Napi családi jegy: 4.000 Ft

1.4. Napi visszatérő családi jegy: 4.800 Ft

1.5. Heti bérlet: felnőtt: 9.000 Ft, 14 év alatt: 4.500 Ft

1.6. Heti visszatérő bérlet: felnőtt: 10.800 Ft, 14 év alatt: 5.400 Ft

1.7. Heti családi bérlet: 24.000 Ft

1.8. Heti visszatérő családi bérlet: 28.800 Ft

1.9. Napernyő: 600 Ft /db/nap

1.10. Napozóágy: 1.000 Ft /db/nap

1.11. Egy napernyő és két napozóágy: 2.200 Ft /nap

1.12. Értékmegőrző zseton: 500 Ft / 6 óra

2. A Nyugati strand díjai: Értékmegőrző használata: 500 Ft / 6 óra

1

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. alcím címe a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (6) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 9. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. § (5) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § (6) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (7) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 11. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § (4) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

19

A 15. § a) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

20

A 18. § a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.