Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 04. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2019.04.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) a közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) a közművelődési szolgáltatásokat igénybevevők körére.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. § Tekintettel arra, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a közművelődési alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét az alábbiak szerint:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Kultv. ) 76. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet ( a továbbiakban: EMMI rendelet ) 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása - az EMMI rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint

f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés - az EMMI rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok körében különösen a következő feladatokat támogatja:

1. az iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségek közül angol és német nyelvi, számítástechnikai és képességfejlesztő tanfolyamok szervezése,

2. a település, a kistérség természeti, környezeti, kulturális közösségei értékeinek és adottságainak közismertté tétele,

3. a lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

4. helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, fesztiválok, vetélkedők szervezése,

5. a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének bemutatása, méltatása,

6. az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása: színházi előadások, hangversenyek, kiállítások, irodalmi estek, filmvetítések szervezése,

7. népdal, néptánc, tárgyalkotó közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,

8. nemzeti és a helyi ünnepek, évfordulók, a társadalmi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,

9. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, kis közösségek szervezése,

10. a helyi és kistérségi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom értékeinek bemutatásához rendezvények szervezése,

11. amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek támogatása, szervezése,

12. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele,

13. településvédő-, szépítő, környezetvédő, közéleti, helytörténeti kör, egyesület összefogása, támogatása, igény szerint bemutatók, közös akciók szervezése,

14. az ifjúság érdekérvényesítésének, önigazgatási-, művelődési kezdeményezéseinek gondozása, intézményi segítése,

15. tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei között,

16. az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók szervezése,

17. kapcsolat építése a közművelődés kistérségi, megyei, országos szervezeteivel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

18. információk gyűjtése és közismertté tétele a település egyéb intézményei és civil szervezetei által kínált lehetőségekről,

19. együttműködés a helyi televízió szerkesztőivel,

20. a hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra kirándulások, utak szervezése,

21. tájékoztatás a kistérség és a régió kulturális nevezetességeiről,

22. helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése, információkínálat.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. § (1) A 3-4. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzat művelődési házat biztosít, melynek fenntartása és működtetése érdekében közművelődési megállapodást köt.

(2) A közművelődési munka alapintézménye a Bajor Gizi Közösségi Ház ( a továbbiakban: közösségi ház), mely e rendeletben és a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint szervezi a város közművelődési életét.

(3) Az önkormányzat a közművelődési munka szakszerűsége érdekében a közművelődési megállapodásban kiköti a Kultv. 78. § (2) bekezdésében és az EMMI rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő munkavállaló alkalmazásának követelményét.

(4) A képviselő-testület, az éves munkatervében meghatározott időpontban, megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkaprogramját és a végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint jóváhagyja az éves rendezvénynaptárt. A közművelődési munkaprogram és a rendezvénynaptár összeállításában a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjének irányításával a közösségi ház vezetője együttműködik a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel, az Összpróba Alapítvánnyal, a helyi székhelyű önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel.

6. § A közösségi ház szervezi a város e §-ban meghatározott hagyományos, éves programsorozata rendezvényeit, továbbá együttműködik a programsorozat 9-11. pontban meghatározott rendezvényeinek szervezőivel:

1. Magyar Kultúra Napja,

2. Farsangi rendezvények,

3. Március 15-i nemzeti ünnep,

4. Magyar Költészet Napja,

5. Majális,

6. Gyermeknap,

7. Földvári Napok – a település alapításának ünnepe,

8. Szent Iván éji rendezvény,

9. Amatőr Kettesfogathajtó Verseny,

10. Térzenék a Jubileumi téren,

11. Szabadtéri Színház – Kulturális Kikötő programsorozata,

12. Földvári Zenei Esték hangversenysorozat,

13. Képzőművészek Balatonföldvári Nyári Tárlata,

14. Szent István ünnepe – augusztus 20-i nemzeti ünnep,

15. Őszköszöntő,

16. Október 23-i nemzeti ünnep,

17. Márton-napi lámpás felvonulás,

18. Adventi gyertyagyújtások.

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítása érdekében együttműködik különösen

a) a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel,

b) a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesületével,

c) a Balatonföldvári Sportegyesülettel,

d) a Balatonföldvári Vízisport és Vitorlás Egyesülettel,

e) a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesülettel,

f) a Polgárőrség Balatonföldvár Egyesülettel,

g) a Balatonföldvári Szépkorúak Klubjával,

h) a Balatonföldvári Kolping Családdal,

i) a Nők a Balatonért Egyesület balatonföldvári csoportjával.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok közös ellátására kötött közszolgáltatási szerződés, valamint éves támogatási szerződés keretében együttműködik az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal.

(3) A tulajdonában lévő, közművelődési célokat szolgáló, Kultkikötő Balatonföldvári Szabadtéri Színház elnevezéssel működő szabadtéri színpad létesítményt, az önkormányzat az Összpróba Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés keretében hasznosítja.

8. § (1) A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Kerekasztal alakítható.

(2) A lakossági igények megjelenítése, a kulturális érdekérvényesítés, a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolása érdekében az önkormányzat a Közművelődési Kerekasztal megalakítását és működését támogatja.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

9. § (1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közösségi ház működésének pénzügyi alapjait az (1) bekezdés szerint többcsatornás finanszírozási rendszerben teremti meg:

a) a fenntartás költségeit, a dolgozók bérét éves költségvetésében teljes mértékben biztosítja,

b) a szakmai munka elvégzésének pénzügyi alapját egyrészt az önkormányzat (éves költségvetésben), másrészt a közösségi ház saját működési bevételei, pályázatokon elnyert támogatás és szponzori hozzájárulás biztosítja.

(3) A 3-4. §-ban megjelölt feladatok ellátásának mértékét az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(4) A művelődési közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi ház infrastruktúráját. A használat módját, mértékét és díját a közösségi ház szervezeti és működési szabályzatában, valamint házirendjében kell meghatározni.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 5/2016.(V.2.) önkormányzati rendelet.