Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2023. 11. 25

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2023.11.25.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16–17. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdéseben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) Balatonföldvár Város Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat ) tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületnek és építménynek közhasználatra átadott részére,

c) magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére,

b) a közutak nem közlekedési célra történő igénybevételére,

c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

(3) E rendelet alkalmazása tekintetében az önkormányzatot és intézményeit, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és intézményeit, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft-t alanyi mentesség illeti meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában, az ott felsorolt jogi személy, a szervezeti és működési szabályzata szerinti tevékenységével összefüggésben, mentesül a közterület-használati engedély iránti eljárás és a közterület-használati díj megfizetése alól.

2. § (1) Balatonföldvár város közigazgatási területén a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit, állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, rendeltetésének megfelelően, mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A közterület rendeltetésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 54. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pont szerinti közterület.

(4)1 Az e rendeletben meghatározott engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakat és az e rendeletben megállapított további szabályokat kell alkalmazni.

3. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra, mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon használni, kizárólag e rendeletben szabályozott esetekben és módon, a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel, közterület-használati engedély alapján, közterület-használati díj ellenében lehet.

(2) Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőberendezés, fényreklám, cégtábla elhelyezéséhez,

b) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató pavilon, épület és azok rögzített berendezései létesítéséhez,

c) üzleti előkert létesítéséhez,

d) építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag elhelyezéséhez,

e) építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag elhelyezéséhez konténerben,

f) idényjellegű és eseti jellegű árusítás-, szolgáltatás nyújtása céljára,

g) portrérajzolás, testfestés, rizsfestés végzéséhez,

h)2 mutatványos szolgáltatás nyújtásához, cirkusz-, állatbemutató tartásához, sátor, ugrálóvár, gumikötél elhelyezéséhez, az a)-q) pontban foglalt tevékenységekhez nem sorolható rendezvény tartásához,

i) bringó, mini kajak, snuki, kerékpár, motorkerékpár, egyéb eszközök kölcsönzéséhez,

j) elektromos roller szolgáltatás nyújtása céljára,

k) vízibicikli bejáró közterület kapcsolatának létesítéséhez,

l) stég bejárat közterület kapcsolatának létesítéséhez,

m) mozgóbolti árusítás végzéséhez,

n) kiállítás, reklámtevékenység végzéséhez,

o) taxi állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,

p) városnéző gépjármű állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,

q) közterület felbontásához.

(3) A (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 15 – május 15. közötti időszakra adható.

(4) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében az igénybe vehető közterület nagysága legfeljebb 2 m2.

(5) A (2) bekezdés q) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 1 – június 15. közötti időszakra adható.

4. § (1) Közterület-használati engedély nélkül használható a közterület:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásakor,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezésekor,

c) a közterületen, és az alatta vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) a közterületbe a járdaszinttől mért 3,0 m magasságig legfeljebb 10 cm-re, 3,0 m magasság felett legfeljebb 50 cm-re benyúló üzlethomlokzat elhelyezéséhez,

e) háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítás napján történő elhelyezéséhez,

f) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lomhulladék elhelyezéséhez.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazásában a közterületet felbontani – az azonnali hibaelhárítás kivételével – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján, szeptember 1 – június 15 közötti időszakban lehet oly módon, hogy a teljes helyreállításnak is meg kell történnie az engedélyezett időszakban. Amennyiben az engedélyezett időszakban nem fejeződik be az építés és helyreállítás, úgy a közterület ezen időszakban történő használatáért a jogosult köteles megfizetni a közterület-használati díjat.

5. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata ideiglenes jellegű, közterület-használati engedély határozott időtartamra, legfeljebb öt évre adható.

(2)3 Az (1) bekezdéstől eltérően a képviselő-testület, hatósági szerződés keretében, a közterület-használatot legfeljebb 15 év időtartamra engedélyezheti, amennyiben a jogosult a településüzemeltetés, a köztisztasági feladatok, a zöldfelület fenntartása és karbantartása közfeladatokban a közérdek szempontjából többletkötelezettséget vállal.

(3) Az egy évet meg nem haladó közterület-használat esetén, a közterület-használati engedély és a közterület-használati engedély meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A közterület-használati engedély iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(5)4 A kérelmet a közterület tervezett igénybevétele előtt legalább 60 nappal, a (3) bekezdés szerinti esetben legalább 15 nappal kell benyújtani.

(6) Építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljára a kérelmet az építtetőnek a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért az építtető és a kivitelező vállalkozó egyetemlegesen felelős.

(7) Kereskedelmi tevékenység folytatása céljára közterület-használati engedély a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével adható.

6. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, képviselőjének nevét, adószámát, elérhetőségét – telefonszám, e-mail cím,

b) a kérelmező vállalkozói igazolvány számát vagy cégjegyzékszámát, ezek hiányában személyi igazolvány számát,

c) a közterület-használat 3. § (2) bekezdés szerinti célját és időtartamát,

d) a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, a használat módjának meghatározását, a forgalmazni kívánt termék megnevezését és a napi árusítás időtartamát.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelői igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy a cégbírósági végzés másolatát, egyéb esetben a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,

b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

c) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja végezni,

d) idényjellegű és eseti jellegű árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,

e) rendezvény és vásár esetén, továbbá közterületi szemétgyűjtőbe kerülő, a termék jelentős hányadát kitevő hulladékot eredményező áru értékesítésére irányuló kérelem esetén a közterület fenntartójával kötött megállapodás másolatát a terület takarítására, és az áru értékesítésből származó hulladék elszállítására vonatkozóan,

f) azon berendezési tárgyak elhelyezése és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,

g) a tüzelőanyag-tárolás és a politikai célú közterület-használat kivételével a közterület tervezett használatát és berendezését bemutató helyszínrajzot 1:200 vagy 1:1000 méretarányban, valamint műszaki leírást,

h) üzleti előkert létesítése esetén az előkertet, annak berendezéseit és környezetét ábrázoló nézetrajzokat 1:50 vagy 1:100 méretarányban, vagy távlati képet, fotómontázst,

i) közterületi épületek, pavilonok, hirdető- és információs berendezések, valamint szárazföldhöz csatlakozó vízi állások esetén ezek tervdokumentációját.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, vagy a tartalmi elemeit tartalmazó beadványként írásban nyújtható be a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

7. § (1) A közterület-használati engedélyben ki kell kötni, hogy

a) a közterületet csak úgy szabad igénybe venni, hogy a szükséges gyalogos közlekedési sáv mindenkor biztosítva legyen,

b) a jogosultnak a közterületet úgy kell használnia, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,

c) a közterületen elhelyezett tárgyakat, valamint a használt közterületet a jogosult köteles rendben és tisztán tartani,

d) a keletkezett hulladék elszállítása a jogosult kötelessége,

e) építési törmelék tárolása esetén a törmelék csak konténerben helyezhető el,

f) a jogosult a közterület-használati engedély eredeti példányát köteles a közterület-használat helyén tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni,

g) a jogosultnak a közterület-használat megszűnésével a közterületet eredeti állapotba kell visszaállítania.

(2) A közterület-használati engedélyben kiköthető, hogy a jogosult a közterületen milyen anyagú, színű, formájú és méretű tárgyakat helyezhet el.

8. § A közterület-használati engedély, a határozott időtartam lejárta előtt legalább 60 nappal, az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület-használat feltételei továbbra is fennállnak, és a jogosult a meghosszabbítandó közterület-használati engedélyben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesítette.

9. § (1) Nem adható közterület-használati engedély annak, akivel szemben engedély nélküli vagy az engedélyben foglalt feltétektől eltérő közterület-használat miatt, a kérelem benyújtását megelőző két éven belül, az engedély visszavonását eredményező eljárásra került sor,

(2) A közterület-használati engedély nem mentesíti a jogosultat a közterület-használathoz kapcsolódó egyéb hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

10. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) a vízből kiemelt vízi állások, vízi járművek elhelyezésére,

b) üzemképtelen jármű, roncsjármű, jármű-karosszéria tárolására,

c) autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, büfékocsi tárolására,

d) cirkusz és állatbemutató elhelyezésére a városközpontban és az üdülőterületen,

e) mutatványos tevékenység folytatására – az alkalmi rendezvények kivételével – a városközpontban és az üdülőterületen,

f) építésből és bontásból származó anyagok tárolására június 15 - szeptember 1. közötti időszakban a Balaton-part és a 7-es főút közötti területen, az üdülőterületen, kivéve az élet- és balesetveszély, valamint a hibaelhárítás, továbbá a városrekonstrukció miatt halaszthatatlan munkákat,

g) a városközpontban és az üdülőközpontban olyan üzleti előkert létesítésére, amely nem vendéglátóipari célt szolgál,

h) sátorgarázsok felállítására, elhelyezésére,

i) lakó-és szállítókonténer elhelyezésére,

j) szállás-, üdülés céljára szolgáló eszköz, tárgy felállítására, elhelyezésére,

k) közparkok, közkertek, közterületen lévő zöldfelületek területén járművek, eszközök, használati tárgyak felállítására, elhelyezésére, gépkocsik parkolására.

(2) Az alkalmi rendezvények helyét és idejét az önkormányzat esetenként állapítja meg.

(3) A városközpontban június 1 - augusztus 31. közötti időszakban kizárólag az alábbi célra adható közterület-használati engedély:

a) hírterjesztéssel, művelődéssel, idegenforgalommal, szerencsejátékkal, sportrendezvénnyel, politikával kapcsolatos kiadványok, jegyek árusítása,

b) portrérajzolás,

c) vendéglátóipari előkert,

d) sporteszköz bérbeadás,

e) taxi állomáshely,

f) alkalmi rendezvényen, vásáron az alkalomnak megfelelő cikkek árusítása.

(4) E szakasz alkalmazásában:

1. üdülőközpont: a Balaton partvonala és a vasút közötti terület, valamint a városközponton belül Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,

2. üdülőterület: Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,

3. városközpont: a vasútvonal – Liszt F. utca – Budapesti út – Tó utca – Gábor Á. utca – Sport köz – Balatonszentgyörgyi út – Petőfi S. utca – Bölömbika köz – Kemping utca – 1588/1 hrsz-ú ingatlan (Neptun társasház) nyugati határa által határolt terület.

11. § Tilos az ebek Balatonban történő fürdetése a balatonföldvári 15/4, 15/5, 5, 1566/1, 1566/3 hrsz-ú ingatlanról, az 1566/4 hrsz-ú ingatlan nyugati telekhatárától 10 méterre a keleti telekhatárig, valamint az 1567/3 hrsz-ú ingatlanról.

12. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára és a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) A közterület-használati díj a végzett tevékenységnek, a közterület-használat mértékének, időtartamának és az igénybe vett közterület övezeti besorolásának alapulvételével kerül meghatározásra.

(3) A közterület-használati díj meghatározása szempontjából a város közigazgatási területe három övezetre oszlik

a) a Balaton és a vasút közötti terület,

b) a vasút és a 7-es út közötti terület,

c) a 7-es úttól délre eső terület.

(4) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-4 m2-ig, 4-30 m2-ig és 30 m2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-20 m2-ig, 20-100 m2-ig és 100 m2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(6) A közterület-használati díj mértékét tevékenységenkénti és övezetenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(6a)5 A (6) bekezdéstől eltérően, a képviselő-testület hatósági szerződés keretében, a 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díjtól legfeljebb 90 % mértékben eltérhet. A közterület-használati díjtól lefele való eltérésre, a vállalt többletkötelezettség mértékének figyelembevételével, abban az esetben van lehetőség, ha a jogosult a településüzemeltetés, a köztisztasági feladatok, a zöldfelület fenntartása és karbantartása közfeladatokban a közérdek szempontjából többletkötelezettséget vállal.

(7) Az 2. melléklet alkalmazásában szezon: a június 1 – augusztus 31-ig terjedő időszak.

13. § (1) A közterület-használati díj megfizetése a közterület-használati engedély véglegessé válásával egyidejűleg esedékes.

(2) Hat hónapnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély esetén, kérelemre, a közterület-használati díj részletekben történő megfizetése is engedélyezhető oly módon, hogy

a) az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat esetén havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig,

b) az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév első hónapjának 5. napjáig kell a közterület-használati díjat megfizetni.

(3) A közterület-használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, és a közterület-használat minden megkezdett napja és hónapja egésznek számít.

(4) A közterület-használati díj mértékének változása esetén az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használati engedélyt a közterület-használati díj tekintetében a díjat megállapító rendelet hatálybalépésének napjától módosítani kell.

14. § (1) A közterület-használati engedély a benne szereplő időtartamra jogosít a közterület használatára.

(2) A közterület-használati engedélyt a határozott időtartam lejárta előtt vissza kell vonni, ha a jogosult

a) a közterületet, felhívás ellenére, nem a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint használja,

b) az esedékessé váló közterület-használati díjat felhívás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg,

c) a közterület-használati engedély visszavonását kérelmezi, mert az érdekkörében felmerülő okból a közterület-használati engedélyben szereplő időtartam lejárta előtt megszünteti a tevékenységét,

d) az önkormányzatnak felróható okból a közterületet a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint nem tudja igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közterület-használati díjat a ténylegesen megvalósult közterület-használat időtartama tekintetében meg kell fizetni.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használat kétszeresét meghaladó időtartam tekintetében fizeti vissza.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használatot meghaladó időtartam tekintetében visszafizeti,

15. § (1) A közterület-használati engedély nélküli, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam lejárta utáni közterület-használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

a) a használatot azonnal megszüntetni, a közterületet saját költségén, a megadott határidőn belül az eredeti állapotába helyreállítani és

b) a 2. mellékletben foglaltak szerint megállapított közterület-használati díjat megfizetni.

(2) A közterületen közterület-használati engedély nélkül elhelyezett tárgyakat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére elszállíttathatja.

(3) A tulajdonos az elszállított tárgyat, az eltávolítástól számított 90 napon belül, a megállapított költségek megfizetése után, visszakaphatja. E határidő letelte után csak a tárgy értékesítéséből befolyt, és a megállapított költségekkel csökkentett összegre tarthat igényt.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem mentesítik a közterület jogcím nélküli használóját a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben és más jogszabályokban foglalt szankciók viselése alól.

16. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja.

(3) Az Mgtv. 3. mellékletében meghatározott díjak alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

17. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá, ha az az idegenforgalmat akadályozza.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a közterület-használónak fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és a helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4)6 Az üdülőközpontban a filmforgatás célú tevékenységhez igénybe vett közterület nagysága együttesen nem haladhatja meg a 150 m2 területet.

(5) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

18. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

19. § Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 11/2010. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

1. A kérelmező adatai:

1.1. Név / Megnevezés:………………………………………………………………………….

1.2. Lakcím / Székhely:………………………………………………………………………….

1.3. Képviselő neve:……………………………………………………………………………..

1.4. Vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám:…………………………………………...

1.5. Személyi igazolvány száma:………………………………………………………………..

(amennyiben vállalkozói igazolvány vagy cégjegyzékszám nincs)

1.6. Adószám:…………………………………………………………………………………...

1.7. Telefonszám/e-mail cím: …………………………………………………………………..

2. A használni kívánt közterület:

2.1. Balatonföldvár………………………………………………………………………………

2.2. A közterület-használat célja:………………………………………………………………..

2.3. A közterület-használat módja, a forgalmazni kívánt termék megnevezése, napi árusítás időtartama:………………………………...

2.4. A közterület-használat időtartama: ………………………..-tól………..………………..-ig

3. A fenti adatok alapján kérem, hogy részemre közterület-használati engedélyt adni szíveskedjenek.

4. Vállalom, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati díjat megfizetem és a rendeletben, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott feltételeket betartom.

5. Tudomásul veszem, hogy a közterület-használat jogszabályi és a közterület-használati engedélyben foglalt feltételeinek megtartását az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi.

6. Kelt:...................................................................

7. Aláírás: .............................................................

8. A személyes adatok kezelése tekintetében az önkormányzat honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató az irányadó.

9.7 A gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett, a közterület-használati engedély iránti kérelmet elektronikus úton nyújthatja be, melyre a www.balatonfoldvar.hu oldalon, az elektronikus ügyintézés menüpont alatt is lehetőség van.

2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díjak mértéke

A

B

C

D

E

1

A közterület használat célja

Balaton és vasút között

Vasút és
7-s út között

7-es úttól délre

Mértékegység

2

Díj mértéke

3

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőbe-rendezés, fényreklám, cégtábla

2.400

1.800

1.200

Ft/m2/hó

4

Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató - pavilon, épület és azok rögzített berendezései 0- 4 m2-ig

72.000

60.000

24.000

Ft/m2/év

5

4-30 m2-ig

12.000

9.600

2.400

Ft/m2/év

6

30 m2 felett

4.800

3.600

1.200

Ft/m2/év

7

Üzleti előkert

6.380

6.000

3.240

Ft/m2/hó

8

Építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)

960

960

720

Ft/m2/hó

9

Építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag konténerben (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)

480

480

480

Ft/m2/hó

10

Idény jellegű és eseti jellegű árusítás, szolgáltatás nyújtás

2.400

1.920

960

Ft/m2/nap

11

Portrérajzolás, testfestés, rizsfestés (maximum 2 m2)

2.160

1.920

960

Ft/nap

12 8

Mutatványos szolgáltatás, cirkusz, állatbemutató, sátor, ugrálóvár, gumikötél, más pontban foglalt tevékenységekhez nem sorolható rendezvény
0-20 m2-ig

360

360

120

Ft/m2/nap

13

20-100 m2-ig

120

120

24

Ft/m2/nap

14

100 m2 felett

60

60

12

Ft/m2/nap

15

Kölcsönzés:

16

bringó

24.000

21.600

18.000

Ft/db/szezon

17

mini kajak, snuki

12.000

-

-

Ft/db/szezon

18

kerékpár

9.600

9.600

6.000

Ft/db/szezon

19

motorkerékpár

30.000

30.000

24.000

Ft/db/szezon

20

egyéb eszközök

480

360

300

Ft/db/nap

21

Elektromos roller szolgáltatás

1.300.000

Ft/szezon

22

Vízibicikli bejáró közterület kapcsolat

180.000

-

-

Ft/db/szezon

23

Stég bejárat közterület kapcsolat

120.000

-

-

Ft/db/szezon

24

Mozgóbolti árusítás

2.400

1.920

1.200

Ft/m2/nap

25

Kiállítás, reklámtevékenység

1.200

960

240

Ft/m2/nap

26

Taxik állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató épületek előtt

100.000

50.000

25.000

Ft/gépjármű/év

27

Városnéző gépjármű állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató
épületek előtt

180.000

108.000

24.000

Ft/gépjármű/év

28

Közterület bontása szeptember 1 – június 15. között

1.200

960

720

Ft/m2/nap

1

A 2. § (4) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (5) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. § (6a) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

6

A 17. § (4) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 9. pontját a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.