Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2023. 02. 14

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról

2022.10.02.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

(3) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottságára ruházza át.

2. Jogosultság feltételei

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 320 %-át,

aa) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 370 %-át,

ab) 70 év feletti házastársak vagy élettársak esetén az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 360 %-át,

ac) egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 380 %-át nem haladja meg, és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2022. november 4. napjáig benyújtja.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a bizottság a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező jövedelme, vagy családjának egy főre számított havi jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg a 2. § (1) bekezdése szerinti jövedelemhatárt, vagy akinek esetében a bizottság megítélése szerint a tűzifa juttatás nélkül fennáll a kihűlés vagy a fagyhalál veszélye.

(5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

3. § Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 erdei m3 lehet.

4. § A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. útján gondoskodik legkésőbb 2023. február 15. napjáig.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2023. február 15-én hatályát veszti.