Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az időskorú lakosok egyszeri önkormányzati támogatásáról

Hatályos: 2022. 10. 29

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az időskorú lakosok egyszeri önkormányzati támogatásáról

2022.10.29.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a bejelentett állandó lakóhelyükön élő személyekre.

(2) életvitelszerű lakóhely: az az ingatlan, ahonnan a magánszemély az életét szervezi, ahol az életvitelhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás) leginkább folytatja, amelyre vonatkozóan az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe és amely ingatlan elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. § A képviselő-testület az e rendelet szerinti támogatással kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

3. § (1) A képviselő-testület a Balatonberény községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett állandó lakóhelyükön élő – a tárgyév december 31. napjáig 65. életévüket betöltő, és 65 évesnél idősebb személyeket évente egy alkalommal pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíti. A természetbeni támogatás formája vásárlási utalvány.

(2) A támogatásra jogosult személyekről szóló kimutatást a tárgyév szeptember hónapjában a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal népesség-nyilvántartója készíti el a népesség-nyilvántartó rendszerből történő lekérdezés útján.

(3) Az adott évi támogatás formájáról és összegéről a képviselő-testület adott év október hónapban dönt.

(4) A polgármester legkésőbb az adott év november 15. napjáig írásban értesíti a támogatásra jogosult személyeket a támogatás formájáról és összegéről, a támogatás átvételének helyéről, időpontjáról és a támogatás átvételének végső időpontjáról.

(5) A pénzbeli támogatás legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig kerül kifizetésre az önkormányzat házipénztárából, a jogosult személy vagy meghatalmazottja részére. A vásárlási utalvány tárgyév december 15. napjáig vehető át. A határidők elmulasztása jogvesztő.

4. §1

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.