Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (X.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról

Hatályos: 2019. 09. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (X.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, valamint a gyermekvédelmi személyes gondoskodásról

2019.09.01.
Nagyberény Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény / továbbiakban: Gyvt. / valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben / továbbiakban: Sztv. / foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet

A rendelet célja

1. § . E rendelet célja, hogy Nagyberény Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek védelme érdekében a Gyvt.-vel és az Sztv.-vel összhangban megállapítsa az Önkormányzat által pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátásokat igénybevételének rendjét, a fizetendő térítési díjak mértékét.

A rendelet hatálya

2. § . (1) A rendelet hatály kiterjed:

a.) Nagyberény Község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik –a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

2. § (2)

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Nagyberény község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek érdekében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

II. Fejezet

I. rész

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátások:

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
b.)
(2) 4 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző biztosítja.
Pénzbeli és természetbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

4. § (1) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 19. §. (1)–(2) bekezdésében meghatározott célra és esetekben állapítja meg.

(2) A jegyző által megállapítandó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a.) e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,
b.) az igénylő és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat,
c.) a vagyoni helyzet vizsgálatához e rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
d.) a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet (továbbiakban: Gyer. ) 18. §. (2 bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet,
e.) a Gyvt. 19. §. (4) bekezdés e.) pontjában szabályozott esetben a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
f.) a mozgáskorlátozottság tényére vonatkozó orvosi igazolást
g.) a Gyvt. 20. §. (3) bekezdésének a.) és b.) pontjában szabályozott esetekben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
h.) a Gyvt. 20. §. (4) bekezdésében szabályozott esetekben a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. (3) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladó átmeneti gondozásban részesül. (4) Ha a jegyző vitatja a vagyonnyilatkozatot
a.) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál intézkedik az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt,
b.) járműre vonatkozó becsült forgalmi értéket, akkor az értéket a jármű forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének figyelembe vételével állapítja meg.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. § . Hatásköri és eljárási szabályok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához

6. § .

II. rész

Rendkívüli támogatás természetbeni ellátási formában

7. §

III. Fejezet

A gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

8. § . (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője / továbbiakban: kérelmező / kérelmére történik.

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a 9. §. (2) bekezdés a./ és b./ pontja esetében a Polgármesteri Hivatalnál, a c./ pontban meghatározott alapellátás biztosítása iránti kérelmét a 9. §. (3) bekezdésben nevesített intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

A gyermekjóléti alapellátások

9. § . (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítása, a családban történő nevelés elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése oly módon, hogy elkerülhető legyen a gyermek családjából történő kiemelése.

(2) Az Önkormányzat a következő alapellátásokat biztosítja:

a./ gyermekjóléti szolgálat
b./ a gyermekek átmeneti gondozása
c./ a gyermekek napközbeni ellátásának keretében – óvodai - iskolai napközis foglalkozás.
(3) A gyermekjóléti alapellátásokat az Önkormányzat az alábbi intézmények közreműködésével biztosítja:
a.) a (2) bekezdés a) pontja esetében az Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat Közreműködésével,
b.) az óvodai ellátást az Önkormányzat fenntartásában működő nagyberényi Pillangó Óvodában
c.) az iskolai napközis foglalkozásokat a Nagyberényi dr. Faust Miklós általános iskolában.
A gyermekjóléti szolgálat

10. § . (1) A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja - a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését - családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2) A gyermekjóléti szolgálta igénybe vétele ingyenes. A gyermekjóléti szolgálat igénybevételének lehetőségéről, elérhetőségéről a lakosságot a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján folyamatosan tájékoztatni kell. A gyermekek átmeneti gondozása

11. § . (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal történő ellátásáról, metálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről lakhatásáról ( teljes körű ellátás ) kell gondoskodni.

(2) Nagyberény Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői ellátás formájában biztosítja. A helyettes szülő által nyújtott szolgáltatást akkor lehet igénybe venni, aha a gyermekről a hozzátartozók nem tudnak gondoskodni / pl:a hozzátartozó, gondozó gyógyintézeti kezelése /.

A gyermekek napközbeni ellátása

12. § . Nagyberény Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a - 12. §. (3) bekezdése szerint működtetett intézmények útján – óvodában és az általános iskolai napköziben biztosítja.

Térítési díjak megállapítása

13. § . (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások körébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj.

(2) Az intézményi térítési díjat – a helyettes szülő kivételével. Nagyberény község Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg évente egy alkalommal. Az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A nyersanyagköltség és a térítési díj összege közötti különbözetet az önkormányzat átvállalja.

(3) Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg, az intézményi térítési díj egy napra jutó általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, valamint – gyermekélelmezés esetén – a Gyvt. 148. §. (5-6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmények figyelembe vételével.

(5) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A térítési díjak befizetése

14. § . (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 15 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. Ha a kötelezett a személyi térítési díjjal nem ért egyet, az értesítéstől számított 8 napon belül a Polgármesterhez címzett, és az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemmel élhet. A kérelmet az intézményvezető 3 munkanapon belül a Polgármesterhez küldi meg. A kérelemhez köteles csatolni a kérelmezővel közös háztartásban élők rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat, és döntésének írásbeli indoklását.

(2) Az intézmény vezetője köteles ellenőrizni, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos fizetési határidő megjelölésével felhívja a elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló hátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékokról az intézmény vezetője negyedévenként, a negyedévet követő hó 10-ik napjáig írásban tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan díjhátralék törlése érdekében.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

15. § . (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. a Gyer., valamint a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A szociális tárgyú ügyekben elektronikus ügyintézésre vagy egyes eljárási cselekmények elektronikus formában történő elvégzésére nincs lehetőség.

(3) Ez a rendelet 2005. november 1. napjával lép hatályba. Hatályba lépésének napján hatályát veszti a gyermekek pénzbeli és természetbeli ellátásáról szóló 7/2004. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet, valamint az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési díj alapját képező nyersanyagköltség és térítési díj megállapításáról rendelkező 8/2004. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 18/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjai

(a térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)

Gyermekjóléti alapellátás

Intézményi térítési díj

Óvodai gyermekétkeztetés

345 Ft/ellátási nap

Általános iskola gyermekétkezetés- menza

259 Ft/ellátási nap

Általános iskola gyermekétkezetés- napközi

368 Ft/ellátási nap

Általános iskola gyermekétkezetés- tízórai+ebéd

295 Ft/ellátási nap

A különleges táplálkozási igényű gyermekek által igénybevett gyermekétkeztetés- menza

259 Ft/ellátási nap