Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VIII.3.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló használatának rendjéről

Hatályos: 2005. 08. 03

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2005. (VIII.3.) számú rendelete


A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL


(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)


Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1.§. /6/ bekezdésének a.) pontjában és 16.§. /1/ bekezdésében, valamint az 1995. évi LXXXIII. Törvény 21.§. /3/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat jelképeiről és azok használati rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.Az önkormányzat jelképei


1.§.


Az önkormányzat jelképei, melyek a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok:  a címer és a zászló.


                                                          

A címer leírása


2.§.Az önkormányzat címere: álló, háromszögű pajzs zöld mezőjében lebegő helyzetű, szárán keresztbe tett ezüst kulcs és ezüst nyílvessző, melyeket metszéspontjukon arany heraldikai korona gyűrűz.

A korona felett lebegő liliomvégű arany latin kereszt. A korona alatt lebegő, leveles arany szőlőfürt.

A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű, íves arany szalagon feketével felirattal NAGYBERÉNY település neve.A címer használatának köre és szabályai


3.§.


Az önkormányzat címerét, mint díszítő és a településre utaló jelképet használni lehet:

a.)  az önkormányzat körpecsétjén

b.)  az önkormányzat zászlaján és annak változatain

c.) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített, illetve használt levélpapírok fejlécén, illetve borítékján

d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken

e.) a községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében, a polgármester és a jegyző irodájában

                                                              


f.) ,az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában

g.) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életét bemutató kiadványokon, valamint meghívókon és emléktárgyakon

h.) a községbe vezető közutak mellett lévő táblán.


4.§.


/1/  A 3.§. g.) pontjában meghatalmazottakon kívül más jogi személy részére az általa készített (megjelentetett) kiadványokon, vagy termékeken, az önkormányzat címerének használatát – a jegyző javaslata alapján – a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó eljárási szabályok szerint. Magánszemélyek részére a címerhasználat nem engedélyezhető.


/2/ Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester állapítja meg a jegyző javaslatát figyelembe véve.

A díj megállapítása évi átalány formájában történik.


/3/ A /2/ bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezetek esetében évi 5.000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig terjedhet, melyet egy összegben kell az engedélyezéstől számított 15 napon belül, illetve a tárgyév l5. napjáig az önkormányzat számlájára megfizetni.


5.§.


/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


 • a kérelmező megnevezését és címét
 • a címer használatának célját
 • a címer előállításának anyagát
 • az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot)

                  -    a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, használatának időtartamát

 • a címerrel díszíteni kívánt tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.)
 • a felhasználásért felelős személy megnevezését.

      -     a kérelmen le kell róni az eljárás illetékét.


/2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmazni kell:


 • az engedélyes megnevezését, címét
 • az engedélyezett felhasználás célját
 • az előállítás anyagát, és az előállításra engedélyezett mennyiséget
 • a felhasználását időtartamát
 • a terjesztés (forgalomba hozatal) módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
 • a címer felhasználásáért felelős személy nevét, amennyiben a használatért díjat kell fizetni, annak összegét és megfizetésének határidejét.


/3/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.


/4/ Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha ezen rendelet 6. §.-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer használata a település hírnevét csorbítaná.


                                        /5/ A kiadott engedély a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélytől eltér. Visszavonás esetén a 4.§. /2/ -/3/ bekezdések alapján már befizetett használati díj a volt engedélyest nem illeti meg.


6.§.


/1/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

/2/m Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének a 2.§-ban meghatározott színben történő ábrázolására, akkor csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A címer fehér-fekete színben történő ábrázolása kivételesen, és kizárólag a polgármester, valamint a jegyző által használt levélpapíron történhet.


                                                          

A zászló leírása


7.§.


/1/ A zászlóalap fekvő formátumú 70 x  140 cm-es fehér zászlóselyem, melynek alját l5-15 cm-es -a pajzs színével egyező – zöld és arany színű sávok díszítik. Az önkormányzat címere a zászló fehér mezejének közepén – színes megjelenítéssel, mindkét oldalon szitanyomással – foglal helyet.


/2/ Az önkormányzat zászlaja állandó jelleggel az önkormányzat hivatalának tanácskozó termében kerül elhelyezésre.


                                                          

A zászló használata


8.§.


/1/ A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:


 • hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyar Köztársaság zászlajával együtt
 • Képviselő-testületi ülések alkalmával az ülés helyszínén
 • Nemzeti, megyei, illetve helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve
 • Falunapon, illetve  minden az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


/2/ A zászló előállításának engedélyezésére  a címer-használatra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.                                                                                  

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata


9.§ [1]10.§.


Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Nagyberény, 2005. augusztus 2.
Szentpéteri László s.k.                                                                      Dr. Dudás Katalin s.k.

   Polgármester                                                                                             jegyző
A kihirdetés napja: 2005. augusztus 3.                                                                         Dr. Dudás Katalin s.k.

                                                                                 jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva 2012. április 27-én.
                                                                       Dr. Dudás Katalin

                                                                                   jegyző
[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos  2012. május 1. napjától