Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2012. 01. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2011. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

                                   Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.) 1.§. (1) bekezdés felhatalmazása alapján a következőket rendeli:


Adókötelezettség, az adó alanya


1. §.


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Az adó alapja


2.§.


Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke


3.§.


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 120.-Ft


Adómentesség


4.§.


Mentesek az adókötelezettség alól a  Htv. 31. §-ában meghatározottak.


Az adó beszedésére kötelezett


5.§.


Az adó beszedésére a  Htv. 34.§ -ában foglaltak kell alkalmazni.Az adó nyilvántartása, bevallása és megfizetése


6. §.


 (1) Az adó  beszedésére kötelezett szállásadó a vendégekről a megérkezés napjától az általa  

       beszedett adóról,  az adó alapjának és  összegének megállapítására alkalmas    

       nyilvántartást köteles vezetni.


- 2 –(2) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus               

      nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartást a rendelet 1. számú melléklete szerinti

      adattartalommal kell vezetni.  


(3) A nyilvántartást - a vendég megérkezését követően, legkésőbb 2 órán belül – a (2)

      bekezdésben  foglaltaknak megfelelően – a szállásadó köteles kitölteni.


 (4) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adómentességre jogosító tartózkodásról e rendelet 2.   

      számú melléletének megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, melynek 

      hiányában az adót meg kell fizetni.


(5) A vendégkönyvbe az adóhatóság és a Polgármesteri Hivatal megbízott  munkavállalói

       ellenőrzés céljából betekinthetnek.


(6) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést 

      követő hónap  15. napjáig e rendelet 3. számú melléklete szerinti bevallási  

      nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz  bevallani és egyidejűleg

      az adót befizetni.Hatályba léptető és záró rendelkezések


7. §.


( 1) A rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba.


(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi

     XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.             Tóth András Károly sk.                                            Dr. Dudás Katalin sk.

                 polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetés napja: 2011. november 29.                                                                                            

                                                                                                Dr. Dudás Katalin

                                                                                                          jegyző

1. számú melléklet a   10 /2011. ( XI.29.) számú önkormányzati rendelethez


A nyilvántartásnak (vendégkönyvnek) tartalmaznia kell:


- a vendég vezeték és utónevét, születési helyét és idejét,

- a vendég lakcímét,

- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő- és befejező időpontját (megérkezés és távozás ideje)

- a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát,

- az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,

- az adó összegét

- a vendég aláírását.
2. számú melléklet a    10/2011. ( XI.29.) számú önkormányzati rendelethez

N Y I L A T K O Z A T

Igénybe vett idegenforgalmi adómentességről

( 1990. évi C. törvény 31.§. )Vendég neve: ……………………………………………………………………………………


Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..


Szálláshelyre történő érkezés-távozás napja: …………………………………………………


Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma: …………..


* Adómentesség jogcíme:   a./ 18. év alatti vendég

                                             b.) szolgálati kötelezettség miatt

                                             c.) hatósági, bírósági intézkedés folytán

                                             d.) Nagyberény székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás

                                                 ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozás


**Nagyberényben székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy a településen ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozás munkavállalója esetén:Vállalkozás neve: ………………………………………………………………………….


Székhelyének (telephelyének) címe: ……………………………………………………..


Adószáma: …………………………………………………………………………………Nagyberény, …………………………………


                       

                                                                                   ……...………………………………….

                                                                                   vendég ( kiskorú esetén szülő)aláírása
* A megfelelő választ kérjük bekarikázni


** A  d.) pont megjelölése esetén kell kitölteni

3. számú melléklet a   10/2011. ( XI.29.) számú önkormányzati rendelethezA D Ó B E V A L L Á S

A 201… év ………………… havi beszedett idegenforgalmi adóról

Nagyberény Község Önkormányzat …./2011. (XI….) számú önkormányzati rendelete alapján
1./ Az adó beszedésére kötelezett adatai:


     Neve:___________________________________________________________________


     Adószáma vagy adóazonosító jele:____________________________________________


     Statisztikai számjele:_______________________________________________________


     Lakcíme (székhelye):_______________________________________________________


     Számlaszáma: ______________________________________________

                                                                                     

2./ A szálláshely címe:  Nagyberény,____________________________________________


3./ A vendégéjszakák száma:____________fő


             a.) Összes vendégéjszakák száma:                                       _____________v.éj

             

             b.) Adómentes vendégéjszakák száma:                              _____________ v.éj

                           a.) 18. év alatti vendég                                             _____________ v.éj

                           b.) szolgálati kötelezettség miatt                              _____________ v.éj

                           c.) hatósági, bírósági intézkedés folytán                  _____________ v.éj

                           d.) Nagyberény székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás

                             ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozás

                             munkavállalója                                                       _____________ v.éj


4./ Adóköteles vendégéjszakák száma ( a-b.):                                _____________v.éj


5./ Fizetendő adó összesen:                          _________________.-Ft


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Nagyberény, ……..év ………………….hó……nap                                                                                   ……………………………………….

                                                                                               cégszerű aláírásBeküldési és befizetési határidő: a tárgyhónapot követő hónap 15. nap !