Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Hatályos: 2017. 11. 03- 2022. 10. 25

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Nagyberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat (a továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.

(2) A támogatás

a)  kérelemre, vagy

b)  a 2. § (2) bekezdésben foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet írásban kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell az igénylő és háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről.


2. §


(1) A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

a)    aktív korúak ellátására,

b)    időskorúak járadékára,

c)    települési támogatásra jogosultak, a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,

d)    gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők,

e)    kiskorú gyermeket nevelők,

f)    egyedül élő időskorúak,

g)    vagy az, aki a támogatás nélkül kihűlés veszélyének lenne kitéve.

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

(4) Egy lakóingatlan esetében csak egy olyan személy jogosult a meghatározott támogatásra, aki a lakóingatlan tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtéséhez fatüzeléses berendezést nem használ.


3.  §


(1) Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban meghatározott időpontig gondoskodik. A tűzifa kiosztása személyes átvétellel történik.

(2)  A szociális célú tűzifa támogatás odaítélése a Képviselő-testület hatásköre.

(3) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Tóth András Károly                                                       Baumann Anita Gabriella

      polgármester                                                                                 jegyző       


            

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. november 2-án.Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                            jegyző