Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

 7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, valamint 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Építmény esetén az adókötelezettségre a Htv. 11. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Reklámhordozó esetén az adókötelezettségre a Htv. 11/A. §-ban foglaltak az irányadók."


2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) Építmény esetén az adó alanyára a Htv. 12. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Reklámhordozó esetén az adó alanyára a Htv. 12/A. §-ban foglaltak az irányadók."


3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


(2) Reklámhordozó esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete." 


4. §

A Rendelet 7. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:

„h) reklámhordozó esetében 12.000 Ft/m /év."


5. §

(1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és következő napon hatályát veszti.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.Tóth András Károly                                                       Baumann Anita Gabriella

      polgármester                                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. november 29-én.Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                            jegyző