Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XI.29) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról

Hatályos: 2019. 02. 28- 2023. 06. 30

- Egységes szerkezetben -


Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya Nagyberény község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra és a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználókra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolására, szállítására, arról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

(3) A közterületek tisztán tartására vonatkozó szabályokat a település környezetvédelméről és a közterület-használat módjáról és díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


A közszolgáltatás tartalma


2. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén – a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - a hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését 2017. október 1. napjától a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmában

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő gyűjtésre és a közszolgáltató általi elszállítására;

c) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására;

d) az ingatlanon összegyűjtött zöldhulladék rendszeres elszállítására;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.


A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és módja


3. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszony létrejöttéhez természetes személy ingatlanhasználó esetében elegendő a közszolgáltatás igénybevételének ténye, valamint az, ha a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás nyújtására az ingatlanhasználó rendelkezésére áll, igénybevételre kötelezett gazdasági társaság esetében a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapozza meg.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az igénybe vevőt írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.


Vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendelkezések


4. § (1) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti.

(2) Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a háztartásában keletkező hulladék becsült mennyiségének figyelembe vételével az alábbi edényméretek közül választhatja ki:

a) Használható típusok a lakosság körében: 60 literes, 80 literes, 120 literes.

b) Használható típusok gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:120 literes, 240 literes, 1100 literes

(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő edényméretek közül a 60 l-es gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. A természetes személynek a Jegyző által kiállított igazolást kell benyújtania a közszolgáltató részére annak ténynek az igazolására, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja.

(4) A Jegyző az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen kívül az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti az erre célra rendszeresített egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákokban.

(6) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, üveg- és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja.

(7) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja.

(8) A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(9) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.


5. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után és a begyűjtés napján helyezheti ki. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este nyolc óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(2) Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti egy, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtendő hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.

(3) A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető mennyiségen felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, megvásárolt műanyag zsákban van elhelyezve a regisztrált gyűjtőedény mellett.


Zöldhulladékkal kapcsolatos rendelkezések


6. § (1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőzően legfeljebb 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja.

(3) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el a gyűjtési naptárban meghatározott napon.

(4) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.

(5) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig.


Egyéb hulladékkal kapcsolatos rendelkezések


7. § (1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a somi hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.

(2) A közszolgáltató használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez, a gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja.

(3) Lomtalanítás során, közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék (festékmaradék, festékes flakon, fáradt olaj, elektronikai hulladék, akkumulátorok, elemek

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti zöldhulladék.

A közszolgáltatás szünetelése


8. § [1] (1) Mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megtérítése alól az az ingatlanhasználó, aki

a) az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja,

b) az ingatlan használaton-kívüliségét a közszolgáltató üzletszabályzatában részletesen szabályozott módon ellenőrzött „nullás” vízfogyasztással (egyedi óra hiányában villamosenergia-fogyasztással) igazolja.


(2) Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy maximum 20 kWh fogyasztás keletkezett.

A „nullás” fogyasztást minden esetben mérőóra-állás bejelentésével kell igazolni. A szüneteltetés kezdő óraállását legkésőbb a szüneteltetés első napját megelőző napig, hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, villamos energia) igazolásával kell bejelenteni. A szüneteltetés záró óraállását a szüneteltetés utolsó napjától számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni hiteles fényképpel (a fénykép hitelesítése történhet az aznapi újsággal) vagy az aktuális közműszolgáltató (víz, villamos energia) igazolásával.


(3) Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségét, annak kezdetét megelőzően legalább 15 nappal, a közszolgáltató felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentése csak teljes naptári hónapokra szólhat. A közszolgáltató a bejelentés befogadásáról

köteles írásban igazolást adni az ingatlanhasználó részére.


(4) A közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában kidolgozni és a honlapján bárki számára hozzáférhetővé tenni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, az ingatlanhasználó által végrehajtható szabályozást, mely alapján a közszolgáltató ellenőrzi a (3) bekezdés alapján bejelentett ingatlan használaton

kívüliségét.


A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos kötelezettségei és jogai


9. § (1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelése, hasznosításra történő átadása, ártalmatlanítása és elhelyezése,

d) a meghirdetett szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli pótlása.

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani, a javíthatatlan edényt térítésmentesen pótolni.

(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni a közszolgáltatást igénybe vevőkről, a bevont ingatlanokról, a közszolgáltatás szüneteltetéséről.


10. § (1) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha

a) megállapítja, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.

(2) A közszolgáltató a nyilvántartása vezetéséhez jogosult kezelni az ingatlanhasználó természetes személyi adatait és lakcímét.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai


11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) törekedni arra, hogy az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a lehető legkisebb mértékűre szorítsa,

b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, legalább évente két alkalommal a fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhasználó személyében változás történik vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követően haladéktalanul a közszolgáltató részére írásban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató nyilvántartásának vezetéséhez szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímének közszolgáltató felé való közlésére.


12. § (1) Az ingatlanhasználó jogosult e rendelet rendelkezései szerint a közszolgáltatást igénybe venni, annak feltételeiben történő változásról a változást megelőzően értesülni.

(2) Az ingatlanhasználó joga, hogy a háztartásában keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével e rendeletben meghatározott típusedények közül az általa használni kívántat kiválassza.

(3) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő adatairól információt kérni.


A közszolgáltatási díj fizetésének rendje


13. § (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.

(2) A díj megfizethető csekken, átutalással, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által negyedévenként kibocsátott számla alapján.

(3) Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. késedelmi kamat felszámítására jogosult.


Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség


14. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához és a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


15. § (1) A gazdálkodó szervezet, a szolgáltatás igénybevételére egyébként kötelezettek, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés alapozza meg.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja,

c) a teljesítés helye,

d) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, űrtartalma és darabszáma,

e) az ürítés gyakorisága és a szállítás napjai,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék  mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

i) az irányadó jogszabályok meghatározása.


Záró rendelkezések


16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet.
Tóth András Károly                                                       Baumann Anita Gabriella

      polgármester                                                                                 jegyző                   


Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. november 29-én.Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                           jegyző        

[1]

Módosította a 3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. február 28-ától.