Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2019. 01. 22

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:


 1. Fejezet


Általános rendelkezések


 1. A rendelet célja és hatálya


1. §


(1) E rendelet célja Nagyberény településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.


(2) E rendelet hatálya Nagyberény közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Nagyberény községben a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:


 1. funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;


 1. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó;


 1. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.


 1. önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testülete, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épület(ek)ben kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;


 1. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;


 1. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;


 1. Fejezet


Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok


 1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen


3. §


Nagyberény község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.


4. §


(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.


(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.


(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.


(4) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.


(5) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzé tehető.


(6) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.


 1. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok


5. §


(1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:


 1. az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
 2. a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
 3. a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
 4. idegenforgalmi és közlekedési információk;
 5. a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;


(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb egyharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább kétharmada a (1) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.


 1. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények


6. §


(1) Nagyberény közterületein reklámhordozón


 1. horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
 2. plexi vagy biztonsági üveg mögött;
 3. hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
 4. állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
 5. egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem

helyezhető el.


 1. Fejezet


Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól


 1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében


7. §


(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.


(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.


(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

 1. Fejezet


Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére


8. §


(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.


(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.


(3) A településképi bejelentési eljárást az ügyfél a 1. melléklet szerinti bejelentés formájában kezdeményezi. A bejelentést az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi Kirendeltségén (8656 Nagyberény, Fő u. 12.) kell benyújtani.


(4) A polgármester a szabályszerű formában benyújtott bejelentés beékezésétől számított 15 napon belül hozza meg döntését, amelyben a tervezett reklám, reklámhordozó, cégér elhelyezését tudomásul veszi vagy megtiltja. A döntéssel szemben Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.


(5) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.


(6) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.


(7) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. Fejezet


Záró rendelkezések


9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth András Károly                                                       Baumann Anita Gabriella

      polgármester                                                                                 jegyző                   


Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. november 29-én.


Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                            jegyző

Mellékletek