Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 11. 28

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.


(2) A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. §

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 140.157.444 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              134.270.157 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               140.691.653 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:   6.421.496 forint (hiány).

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               78.043.422 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          15.695.346 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   23.458.862 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      17.072.527 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     134.270.157 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            101.172.452 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                    33.097.705 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                    113.102.401 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                 21.167.756 forint.

4. §


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        55.124.376 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11.443.452 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             34.955.192 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            2.800.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        6.188.862 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   10.691.070 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      16.898.182 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                 0 forint,

i)  K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 2.590.519 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         140.691.653 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               101.316.035 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       39.375.618 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           113.102.401 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                        27.589.252 forint.


5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások  10.691.070 forint.

b) felújítási kiadások 16.898.182 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.


10. §


(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  143.583 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.277.913 forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 6.421.496 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:                                                                            6.421.496 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                                 143.583 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                         6.277.913 forint,


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.


A bevételi többlet kezelése


5. §


A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


6. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. §


A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások


8. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett.  Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.


(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.


10. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2017. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2018. évi költségvetésbe.


11. §


A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


13. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


(4)  A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.(5)  A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


14. §


(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.


(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


15. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


16. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


17. §


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg, ellátmány,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közcélú dolgozók munkabére,
  7. segélyek.


Záró és egyéb rendelkezések


18. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.              Tóth András Károly                                                    Baumann Anita Gabriella

     polgármester                                                                          jegyző       

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való

kifüggesztéssel 2018. február 28-án.
Baumann Anita Gabriella

      jegyző