Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 11. 29- 2023. 06. 30

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.


(2) A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.


Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § [1]

(1) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési fő összegét 180.643.276 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              165.771.901 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               180.643.276  forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  

   14.871.375 forint (hiány).

3. § [2]

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               81.155.166 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         15.695.346 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   25.858.862  forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                     17.372.527  forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               25.690.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      165.771.901 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             124 909 127 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     40 862 774  forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                                   0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:                                    150 076 555 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:                                 15 695 346 forint.


4. § [3]

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       73.270.648 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     15.443.452 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            50.820.543forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          3.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       7.401.862 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   10.918.070 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     17.198.182 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i)  K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               2.590.519 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        180.643.276 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               130 063 159  forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       50 580 117  forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:                                           152.527.024 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:                                        28.116.252 forint.


5. § [4]

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások  10.918.070 forint.

b) felújítási kiadások 17.198.252 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.


6. § [5]

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  2 450 469  forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg 12 420 906 ) forint hiány.(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 14.871.375 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen:                                                                         14.871.375 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                                               0 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                         14.871.375 forint,


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


7. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése


8. §


A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


9. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


10. §


A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


Közvetett támogatások


11. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett.  Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.


(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.


13. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2017. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2018. évi költségvetésbe.


14. §


A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).


15. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


16. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


(4)  A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.(5)  A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


17. §


(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.


(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


18. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


19. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.


20. §


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg, ellátmány,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közcélú dolgozók munkabére,
  7. segélyek.


Záró és egyéb rendelkezések


21. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.  


Tóth András Károly                                                Baumann Anita Gabriella

     polgármester                                                                         jegyző       

Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való

kifüggesztéssel 2018. február 28-án.
Baumann Anita Gabriella

      jegyző

[1]

Módosította a 6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. november 29-étől.

[2]

Módosította a 6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. november 29-étől.

[3]

Módosította a 6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. november 29-étől.

[4]

Módosította a 6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. november 29-étől.

[5]

Módosította a 6/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. november 29-étől.