Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 12 - 2021. 06. 13

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagyberény Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletet kell alkalmazni a Nagyberény Község Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, a Szt. 3. §-ában meghatározott személyekre.”

2. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat a középfokú oktatási és felsőoktatási intézménybe járó, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók részére tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat. A támogatás összege maximum 15.000 Ft/tanuló/tanév az első végzettséget igazoló dokumentum megszerzéséig.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 14. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

(4) A beiskolázási támogatásban azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot.”

3. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat e rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja alapján az idős korúak karácsonyi kiadásainak csökkentése céljából egyszeri segélyt nyújthat azoknak a személyeknek, akik a tárgyév december 31. napjáig 65-ik életévüket betöltötték, illetve betöltik és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 forintot.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 15. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatás iránti kérelmet tárgyév november 1-jétől, december 15-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolás(oka)t.

(4) A támogatás összegét minden évben a képviselő-testület egyedi határozattal állapítja meg.”

4. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.25.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.