Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 262.643.731 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

 • a) a költségvetési bevételek összege: 140.902.456 forint,
 • b) a költségvetési kiadások összege: 262.643.731 forint,
 • c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121.741.275 forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102 587 198 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 14 200 000 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 14 766 000 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 349 258 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 140 902 456 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 101 500 255 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39 402 201 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 140 902 456 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 76 416 122 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 328 743 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 57 363 594 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 204 000 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 49 502 470 forint,
 • f) K6. Beruházások: 2 834 991 forint,
 • g) K7. Felújítások: 59 267 235 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 726 576 forint,
 • j) Költségvetési kiadások összesen: 262 643 731 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 161 139 304 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 101 504 427 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 200 541 505 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 62 102 226 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

 • a) beruházási kiadások 2 834 991 forint.
 • b) felújítási kiadások 59 267 235 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59 639 049 forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 62 102 226 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

 • a) belső finanszírozással 121 741 275 forint,
 • b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 121 741 275 forint, ebből:

 • a) működési célú 121 741 275 forint,
 • b) felhalmozási célú 0 forint.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.