Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 01. 27

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

2022.01.27.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) bekezdés 11. alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyberény község közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységekre.

2. § (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történik, vagy elszállításáról gondoskodni kell.

(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.

(3) Kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szombati napokon, 10.00-20.00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szártani kell, eltüzelése folyamatosan, kis adagokban történhet. A tartós füstölés nem megengedett.

(5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást vízzel, földtakarással vagy egyéb alkalmas módon kell megszüntetni.

(8) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb. illetve ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat.

(9) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.