Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26 - 2022. 05. 26

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési fő összegét 188.876.701 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 447.624.362 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 569.365.637 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121.741.275 forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 117 477 290 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 65 782 875 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 24 769 659 forint,

d) B4. Működési bevételek: 16 695 066 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9 519 058 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 210 000 000 forint,

h) B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 380 414 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 447 624 362 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 121 500 752 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 326 123 610 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 171 841 487 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 275 782 875 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 76 717 956 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 471 957 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 69 308 739 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 109 980 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10 244 062 forint,

f) K6. Beruházások: 295 158 310 forint,

g) K7. Felújítások: 100 628 057 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 726 576 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 569 365 637 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 161 139 304 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 408 226 333 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 173 579 270 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 395 786 367 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások 295 158 310 forint.

b) felújítási kiadások 100 628 057 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1 737 783 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 120 003 492 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 121 741 275 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 121 741 275 forint, ebből:

a) működési célú 1 737 783 forint,

b) felhalmozási célú 120 003 492 forint.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba, és 2022. május 27-én hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet