Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2022. 10. 27

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2022.10.27.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagyberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.

(2) A támogatás legfeljebb 5 m3 mennyiségben adható.

(3) Az Önkormányzat a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

2. § (1) A támogatás annak a személynek adható, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs, és kérelméhez benyújtotta e rendelet 2. mellékletét képező kitöltött vagyonnyilatkozat nyomtatványt.

(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő,

d) a kiskorú gyermeket nevelők,

e) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke,

f) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy,

g) a közmunka programban résztvevő személy, h) az a személy, aki a támogatás nélkül kihűlés veszélyének lenne kitéve.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy olyan személy jogosult a támogatásra, aki a lakóingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy használója függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a támogatásra.

3. § (1) A támogatás

a) kérelemre, vagy

b) a 2.§ (2) bekezdésében foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.

(2) Az igényléseket e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon, az igénylések benyújtásáról szóló hirdetményben közzétett időpontig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában.

(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat kell figyelembe venni.

(4) A kérelmekről a képviselő-testület egyedi határozattal dönt.

(5) A kérelmező által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmező az átvétel helyén átvételi elismervényt ír alá.

4. § A képviselő-testület e rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatást méltányosságból, elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet esetén, vagy a kérelmező által előterjesztett, a létfenntartását veszélyeztető helyzet összes körülményeinek mérlegelését követően, abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában, vagy egyedülálló esetén a 2.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egységes jövedelmi értékhatárt meghaladja.

5. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba.

6. § (1) A rendelet rendelkezéseit első ízben a 2022/2023-as fűtési szezonban benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 11/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

N Y O M T A T V Á N Y szociális tűzifa igényléshez

1. Név:…………………………………………………………………………………………….Lakcím:…………………………………………………………………………………………

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Nagyberény község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezem, és életvitelszerűen a településen lakom.

3. Kérem, hogy a támogatási kérelem elbírálásánál az alábbi körülmény(eke)t vegyék figyelembe:(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)

3.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) vagyok jogosult,

3.2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,

3.3. gyermekemet egyedül nevelem,

3.4. a kiskorú gyermeket nevelek,

3.5. az egyedülálló nyugdíjas vagyok, vagy egy háztartásban élő nyugdíjasok vagyunk, és mindketten elmúltunk 70 évesek, és a település területén nem él nagykorú gyermekünk,

3.6. az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy vagyok,

3.7. a közmunka programban résztvevő személy vagyok,

3.8. a támogatás nélkül kihűlés veszélyének vagyok kitéve.

4. Indokolás:…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy háztartásomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,- Ft), egyedül élő személy esetében a 250 %-át (71.250,- Ft). Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

Dátum:……………………………………….. ………………………………………..aláírás

2. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. Neve:……………………………………………………………….……………………

1.2. Születési neve:…………………………………………………………………………...

1.3. Anyja neve:……………………………………………………………………………...

1.4. Születési hely, év, hó, nap:………………………………………………………………

1.5. Lakóhely:……………………………………………………………………….………

1.6. Tartózkodási hely:……………………………………………………………………...

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………

2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

2.1. Ingatlanok:

2.1.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe:…………………………………város/község……………………………út/utca ………….hsz., alapterülete:………….m2, tulajdoni hányad:………………………… a szerzés ideje: …………..év Becsült forgalmi érték:* ……………………………………………………………Ft
2.1.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:…………………………………város/község……………………………út/utca ………….hsz., alapterülete:………….m2, tulajdoni hányad:………………………… a szerzés ideje: …………..év Becsült forgalmi érték:* ………………………………………………………………Ft
2.1.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ……………………………………………………………………………….címe …………………………………város/község…………………út/utca………….. hrsz. alapterülete:………….m2, tulajdoni hányad:………………, a szerzés ideje: ….…...év Becsült forgalmi érték:* ……………………………………………………………Ft
2.1.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:…………………………………………………………………………… címe:…………………………………….város/község……………………………utca ………….hsz., alapterülete:………….m2, tulajdoni hányad:………………………… a szerzés ideje: …………..év Becsült forgalmi érték:* ………………………………………………………………Ft
2.2. Egyéb vagyontárgyak:
2.3. Gépjármű:
2.3.1. személygépkocsi: ………………………………………………...típus………………………….rendszáma szerzés ideje:………………………. gyártási éve……………………………………. Becsült forgalmi érték:**…………………………………………………………….. Ft
2.3.2. tehergépjármű, autóbusz: ………………………………………………...típus………………………….rendszám a szerzés ideje:…………………………………………………………………………... Becsült forgalmi érték:** …………………………………………………………….Ft

3. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt,………….év…………….hó……nap …………………………………… aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.