Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után a szállító eszköz mérőberendezése alapján, a közszolgáltató számlájának átvételekor vagy a számlán megjelölt fizetési határidőnek megfelelően köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.”

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatásért fizetendő közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hez