Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről1

2023.03.01.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének, a 16. §-ában, és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet rendelkezéseinek és a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.01.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a település területén biztosítsa az elhunytak részére az emberhez méltó temetés feltételeit, valamint szabályozza a köztemetők működési rendjét, a temetés lebonyolítását.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyberény község közigazgatási területén lévő működő vagy lezárt köztemetőkben (a továbbiakban: köztemető):

a) a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellátó természetes és jogi személyekre;

b) a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személy szolgáltatókra (továbbiakban temetkezési szolgáltató);

c) a temetkezési szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;

d) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;

e) a temetőlátogatókra.

2. A köztemetők fenntartója és üzemeltetője

3. § (1) Nagyberény község közigazgatási területén a belterületi 346 hrsz-ú és a 345 hrsz-ú ingatlanon található köztemetőkbe lehet temetkezni.

(2) Nagyberény község közigazgatási területén a külterületi 0153/2 hrsz-ú ingatlanon található köztemető lezárt temető, melyben temetkezni, vagy urnát elhelyezni nem lehet, temetkezési tevékenység nem folytatható.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt köztemetők tulajdonosa Nagyberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó).

(4) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a fenntartó gondoskodik.

(5) A köztemetőkben lévő II. világháborús hősök hadisírjait a fenntartó kegyeleti parkként tartja fenn.

(6) Nagyberény község közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, köztemető vagy köztemetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, újra használatba vételéről Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő–testülete határoz a község szabályozási tervének, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

4. § (1) A köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.

(2) A jegyző az ellenőrzés során vizsgálhatja a köztemetőkben szolgáltatást végzők jogosultságát, a köztemető rendjének betartását.

5. § A köztemetők fenntartója köteles gondoskodni a temetők tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek megépítéséről és karbantartásáról.

3. Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazásában:

1. díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő, vagy az eltemettető és a fenntartó által kijelölt - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést biztosító - temetési hely, melyet Nagyberény község díszpolgárai, továbbá a községi közélet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek számára biztosít, továbbá az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségei számára biztosíthat,

2. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

3. egyes mélyített sírhely: két koporsó egymásra helyezésére alkalmas sírhely,

4. halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj,

5. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,

6. kettes mélyített sírhely: négy koporsó elhelyezésére alkalmas sírhely,

7. rátemetés: meglévő sírhelybe elhelyezett koporsóra, vagy urnára történő koporsó, vagy urna elhelyezése.

8. sírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetésre szolgáló építmény,

9. síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény,

10. sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki,

11. sírhelynyitás: a temetési helynek, a sírboltnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által rátemetés, hamvasztás, máshova temetés vagy más okból engedélyezett felnyitása,

12. sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény,

13. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet szabályai szerint megillet, és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására (ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre), a sírjel állítására és a temetési hely, sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését,

14. temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj,

15. temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj,

16. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:

a) a Törvény szerinti temetkezési szolgáltatások;

b) egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a 16.a) pont körébe nem tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (ide értendő a virág/mécses tartó) való ellátása, a vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal, valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek összessége,

17. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik,

18. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megrendelt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;

19. urnafal: a köztemető területén a fenntartó által a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, több egymás mellett, illetve fölött elhelyezett urnafülkéből álló építmény,

20. urnafülke: meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye,

21. urnasírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény,

22. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén 4 elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely,

23. védett sírhely: az ország, valamint Nagyberény község fejlődése érdekében végzett kiemelkedő, a jelen és a jövő nemzedékeinek követendő például szolgáló elhunytnak a tevékenységük elismeréseként védetté nyilvánított Nagyberény község köztemetőjében található sír.

II. Fejezet

A temetési helyekre és a temetésre vonatkozó szabályok

4. A temetési helyekre vonatkozó szabályok

7. § (1) Elhunytakat Nagyberény község közigazgatási területén csak üzemelés alatt álló köztemetőben, illetve annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában (parcella) szabad eltemetni.

(2) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba, kettős sírhelyre a sírhely férőhely számáig, illetve sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

(3) A temetési helyek magánszemélyek között nem ruházhatók át, a sírbolt (kripta) kivételével, nem örökölhetők.

(4) Egy személynek egy sírhelye lehet, amelyet előre nem lehet megváltani.

8. § (1) Nagyberény község köztemetőiben temetkezésre rendelkezésre álló temetési helyek:

a) Koporsós temetés esetén:

aa) egyes sírhelyek,

ab) kettes sírhelyek,

ac) sírboltok,

ad) közös sírok.

b) Hamvasztásos temetés esetén az elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat

ba) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

bb) urnafalban,

bc) urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,

bd) sírboltban,

be) urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében,

bf) közös sírban

lehet elhelyezni.

(2) Az egyes temetési helyeket a rendelet 3. mellékletében meghatározott méretek alapján kell kialakítani.

(3) Új parcellák esetében a temetési helyek egymástól mért távolságát, a rendelet 3. melléklet 4. pontjába foglaltak szerint kell kialakítani.

(4) Üzemelés alatt álló parcellában felszámolt és újratemetésre alkalmassá tett sírhelyek esetében csak olyan temetési hely létesíthető, melynél biztosítható a sírhely (síremlék) körüljárhatósága legalább 60 cm oldal – és sortávolsággal.

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(6) A lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetési helyek újbóli temetésre való előkészítését csak a fenntartó végezheti.

9. § Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma

a) egyes sírhely esetében 2 felnőtt koporsó (mélyített sírba) és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve) és 2 urna urnafülkében síremléken, vagy 1 felnőtt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve),

b) kettes sírhely esetében 4 felnőtt koporsó és 4 urna urnafülkében síremléken, vagy gyermekkoporsó (mélyített sírba) és 4 urna (talajszint alatt elhelyezve),

c) urnasírhely esetében 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken,

d) urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2, vagy 4 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken,

e) sírbolt esetében a sírbolt könyvben rögzítettek szerint 2, 3, 4, 6 vagy 9 koporsó és 2, 3, 4, 6 vagy 9 urna kizárólag a sírbolt belsejében.

10. § (1) A sírhelyeket a megnyitott sírhelytáblában folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(2) Az elhunytakat a bejelentés időpontja szerinti, a sorrendben következő sírhelyre kell elhelyezni, kivéve

a) az egyes sírhelyre történő rátemetésre,

b) mélyített sírhelyre történő rátemetésre,

c) sírboltba történő rátemetésre és urnaelhelyezésre,

d) kettes sírhelyre történő temetésre, illetve rátemetésre, vagy urnaelhelyezésre,

e) urnasírboltba történő temetésre,

f) megszűnt és kiürített temetési helyen történő újratemetésre.

11. § Mesterséges, vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére, valamint megszüntetett sírhelyekből kikerült holttest maradványok (hamvak) közös sírhelye részére külön sírhelytáblát kell kijelölni a Nagyberény 345 hrsz-ú ingatlanon található köztemetőben.

12. § (1) Tilos a temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(2) A temetési helyeknél pad - a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme alapján – a fenntartó előzetes engedélye alapján állítható.

(3) A temetési helyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem keríthetők körül.

(4) Az urnafalakra helyezett betűk méretét és színét az urnafal felett rendelkezni jogosult köteles a fenntartóval előzetesen egyeztetni.

13. § (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.

(2) A készítendő sírboltról vázlatot kell készíteni, amelyet a köztemető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. Sírbolt köztemetőn belüli elhelyezését a fenntartó jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely (sírbolthely) feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a sírboltkönyvbe bejegyeztek. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendelet útján nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.

(4) A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, vagy gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

14. § (1) A temetési hely és sírbolt sírnyitási munkáit elkezdeni kizárólag a Hivatal engedélyének birtokában lehet. Az urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyitásnak.

(2) Újratemetés a Hivatal engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés, illetve a rátemetés szabályainak alkalmazásával.

(3) Rátemetés a rendeletben meghatározott feltételek fennállta esetén, sírnyitási engedély alapján végezhető.

(4) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti a rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(5) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(6) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve, ha a rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

5. A temetési hely feletti rendelkezési jog

15. § (1) A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A sírhelymegváltási díjat a temetési hely megváltója a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni a fenntartó által kiállított számla alapján.

(3) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor köteles egy összegben megfizetni a fenntartó által kiállított számla alapján.

16. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás és újraváltás időtartama:

a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b) urnasírhely esetén 10 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év,

e) urnafülke esetében 10 év.

(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A sírhelymegváltási díj és az újraváltás díja megegyezik.

(4) Rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik. A rátemetésért az 1. melléklet 6. pontjában szereplő díjat kell fizetni.

(5) Sírboltok és urnasírboltok esetében a folyamatos betemetések a használati időt csak oly módon befolyásolhatják, hogy minden betemetés esetén a kötelező nyugvási, illetve porladási idő biztosítható legyen.

17. § A temetési helyek használati joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

18. § (1) Az egyszeri megváltás díját minden esetben az adott temetési hely alapbefogadó képessége alapján kell meghatározni. További koporsós rátemetés esetén a sírhely használati ideje 10 évvel meghosszabbodik.

(2) Urna koporsós sírhelyre csak abban az esetben temethető rá, ha a sírhely legalább 10 év használati idővel rendelkezik.

(3) Meglévő urnafülkébe elhelyezendő további urna esetében a használati idő 10 év, a fizetendő díj az urnafülke használati díjának 50% -a.

(4) A sírboltkönyvben rögzített férőhelyszám eléréséig további sírhelyhasználati díj nem kérhető.

(5) A rendeletben meghatározott díjakat a fenntartó a köztemetőkben hirdetőtáblákon, köteles kifüggeszteni, valamint a helyben szokásos módon, hirdetményben közzéteszi.

19. § (1) Ha a köztemető, temetőrész, temetkezési hely a megváltási időn belül megszüntetésre kerül, úgy a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. A díj visszatérítése a fenntartó kötelessége.

(2) A fenntartó a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás esetén - ha a temetési hely még értékesíthető - köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül - az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után - köteles visszatéríteni.

(3) A visszatérítések kiszámításánál a mindenkor aktuális megváltási díjból kell kiindulni.

(4) Az urnakiadásra a külön jogszabályban foglaltakon túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

(5) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhely használati ideje, valamint a 10 éves urnasírhely, urnafülke használati ideje eltelt, az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely csak a köztemető fenntartójának hozzájárulásával szüntethető meg.

6. Sírjelekre, síremlékekre és a kegyeleti tárgyakra vonatkozó szabályok

20. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a fenntartó megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.

(3) Kizárólag a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (pl.: virágtartók, sírlámpák) helyezhetők el a síron.

21. § (1) A sírjel, síremlék és ezek tartozékainak a vázrajzát az elhelyezés előtt a fenntartónak kell engedélyezni, kivéve az elhantoláskor felállított fejfa vagy kereszt esetén.

(2) Nagyobb és építészeti vagy szobrászati szempontból jelentősebb sírjel, síremlék felállításához a köztemető fenntartójának hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell a tervezett alkotás tervrajzát és műszaki leírását.

(3) A 150 cm – nél magasabbra tervezett alkotás esetében a hozzájárulás akkor adható meg, ha:

a) alakja és arányai formailag beleilleszkednek a köztemető kialakult képébe,

b) statikai szempontból–számításokkal igazoltan –biztonságos,

c) méretei miatt nem veszélyezteti a környezetét.

(4) A kérelem elbírálásához szükség esetén szakértői vélemény is bekérhető.

(5) Sírkápolna létesítésére kivételes esetben sem adható meg a hozzájárulás.

22. § (1) A sírhely használati ideje alatt sírjelet, síremléket felállítani, kicserélni, átépíteni, lebontani a fenntartóval történő előzetes –a sírhely felett rendelkezési jogosultsággal bíró, vagy annak jogutódja hozzájárulásával – bejelentés után lehet, a kegyeleti igények betartása mellett. A munkálatokat csak szakirányú végzettséggel rendelkező személy irányításával lehet végezni.

(2) A sírjel, síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a fenntartó ellenőrzi, a síremlék felállítását nyilvántartásba veszi.

(3) A sírjelnek, síremléknek meg kell felelnie a köztemető arculatának.

(4) A köztemetőben a sírjel, síremlék és a sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a temetési hely felett rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.

(5) A rá – vagy mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a köztemető területéről elszállítani, vagy a köztemető területén kialakított átmeneti tároló helyre beszállítani. Az átmeneti tároló helyen az elbontott síremléket legfeljebb 60 napig szabad tárolni, térítés ellenében. A 60 nap lejárta után a rendelkezésre jogosult vagy megbízottja köteles az elbontott síremléket elszállítani.

23. § (1) A sírjel és a síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A síremlék magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttől mért 150 cm –t.

(2) Síremléket csak szilárd talajra lehet építeni.

(3) A síremléket, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát csak előre gyártott elemekből lehet létesíteni. A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alapépítményét képző áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30–30 cm –rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm –rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.

(4) A sírhely és urnasírbolt járdái 2 cm –rel emelkedhetnek ki a csatlakozó terepszintből és csak szilárd anyagúak lehetnek. A sírbolt esetében megadott járda méreteként, a sírbolt előre elkészített felső vasbeton zárókereten létesített burkolat értendő. A sírbolt mellé külön terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető.

(5) A síremlék keretszerkezete készülhet a helyszínre szállított, előzetesen megmunkált terméskőből is.

(6) A sírbolt készítéséhez és a síremlék felállításához szükséges betont a helyszínen keverni és az egyes temetési helyeket bekeríteni tilos.

(7) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet a fenntartónak engedélyezni kell. Az engedélyezés kérelmezése során a sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját is be kell jelenteni.

24. § (1) A köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát kivinni – vagyonvédelmi okokból – kizárólag a fenntartóval történt előzetes, szóbeli bejelentés után és a fenntartó engedélyével lehet.

(2) A lejárt sírokon a sírjelekért a fenntartó a lejárat után 6 hónap elteltével nem vállal felelősséget. Az ilyen sírjeleket a fenntartó köteles a saját költségén elszállítani.

25. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.

(2) A sírjelbontás vagy - amennyiben a sír felett síremlék található - a síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró vállalkozó köteles a fenntartónak bejelenteni és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően haladéktalanul a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.

(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró vállalkozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles a fenntartónak bejelenteni, és az új síremlék felállításakor haladéktalanul köteles intézkedni a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.

(4) A (2)–(3) bekezdésekben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a fenntartó a vállalkozó költségére a keletkezett törmeléket a köztemetőből elszállíttatja. A költség megfizetéséig a vállalkozó Nagyberény község köztemetőiben munkát nem végezhet.

26. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a köztemetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.

27. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási kötelezettségére a fenntartó az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni. Ha a fenntartó figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6 hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető.

(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.

(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában a fenntartó gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére.

7. A sírgondozásra vonatkozó szabályok

28. § (1) A temetési helyek gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség. A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni.

(2) A sírgondozást a fenntartónak nem kell bejelenteni és díj sem szedhető érte.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

29. § (1) Tilos a köztemetőben a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a köztemető létesítményeinek, azok tartozékainak, valamint környezetének beszennyezése, rongálása, jogosulatlan áthelyezése, vagy eltávolítása.

(2) A köztemetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad úgy, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett és a tűzveszélyes tevékenységgel összefüggő használati szabályok megtartásával végezhető.

(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

8. A növényzet elhelyezésére vonatkozó szabályok

30. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén kizárólag a fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők egy méternél magasabbra növő növények.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a fenntartó megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények eltávolítására felszólítani.

31. § (1) A sírhelyre csak olyan nem allergén egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm - t. Az ilyen növények a sír fej felőli határától számított, maximálisan 20 cm távolságra is ültethetők, kivéve, ha ez a sírhelyek közötti átjárhatóságot, vagy a sírhelyek megközelítését akadályozza.

(2) Fákat, vagy magas növésű cserjéket a fenntartó ültet, azokat magánszemély nem ültethet.

(3) A sírhelyre vagy annak környezetében korábban ültetett cserjéket, fákat – amennyiben azok zavarják a környezetet – a fenntartó eltávolíthatja. A zavaró körülmény megszüntetése elsődlegesen a növény ültetőjének a feladata. Amennyiben a létesítő személye nem bizonyítható, a fenntartó szünteti meg a zavaró körülményt.

(4) A köztemető területén avart, elszáradt koszorút, virágmaradványokat, valamint egyéb éghető anyagot elégetni tilos.

9. A temetésre vonatkozó szabályok

32. § A temetés során az elhunytak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel kell végezni.

33. § (1) A fenntartó a temetkezési szolgáltatónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A köztemetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(2) A temetkezési szolgáltató a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.

34. § A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

35. § (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a Törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(2) A köztemetők halott-hűtőibe az elhunytak csak az azonosítás és a szabályszerű átadás-átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halott-hűtő berendezésben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.

10. A temetési hely gazdálkodás szabályai

36. § (1) Az éves temetési hely gazdálkodás (a továbbiakban: sírhelygazdálkodás) a fenntartó feladata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) A fenntartó a jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció alapján készíti el az éves sírhelygazdálkodási tervét.

37. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére történik, úgy annak költségét viselnie kell. A fenntartó általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, a fenntartó költségére kerülhet sor.

(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását le kell adnia a fenntartónak.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a fenntartó köteles írásban tájékoztatni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és díjáról.

(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.

(5) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

11. A köztemetői nyilvántartások vezetése

38. § (1) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet naprakész állapotban köteles vezetni.

(2) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet köteles vezetni. A fenntartó az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet, a temetőtérkép egyidejű módosításával.

39. § (1) A fenntartó a Törvényben foglaltakon kívül az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:

a) betűrendes névmutató;

b) parcellakönyv (melyben szerepelnek az újraváltások is);

c) díszsírhely nyilvántartás,

d) védett sírhely nyilvántartás.

(2) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.

(3) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető működéséig az Üzemeltető köteles megőrizni, míg lezárás után a Somogy Vármegyei Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező, melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.

40. § (1) A fenntartó köteles jegyzéket készíteni a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.

(2) A fenntartó köteles jegyzéket készíteni a díszsírhelyekről. A nyilvántartás a díszsírhelyre vonatkozóan – az elhunyt adatain túl - tartalmazza a köztemető, a temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.

III. Fejezet

Temetkezési szolgáltatások

12. A temetkezési szolgáltatók

41. § A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik.

42. § A rendelkezésre jogosult dönt arról, hogy milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni.

43. § (1) Köztemetőben temetkezési szolgáltatás kizárólag a fenntartóhoz történő előzetes bejelentés alapján végezhető.

(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább három munkanappal, rátemetés miatti síremlékbontás esetén négy munkanappal kell a fenntartónál megtenni.

(3) A temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók (1) bekezdés szerinti előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:

a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása;

b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése és a temetési hely megjelölése;

c) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást vagy megrendelést igazoló dokumentum (szerződés) másolati példányának csatolása;

d) a tervezett munka leírása;

e) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;

f) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;

g) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélye másolatának csatolása;

h) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben tartani.

(4) A temetkezési szolgáltató a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezheti el – a fenntartó engedélye alapján - a saját szolgáltatására utaló tájékoztató anyagokat.

(5) Amennyiben a megbízó különbözik a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, akkor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó köteles a megbízó – megbízást igazoló dokumentumon szereplő – személyes adatainak a fenntartó által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.

44. § (1) Amennyiben a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó bejelentési kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a fenntartó a temetkezési szolgáltatás végzését nem tagadhatja meg, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(2) A temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási tevékenység végzése során kötelesek igénybe venni a temető területén található ravatalozó épületét, annak felszereléseivel és berendezéseivel együtt.

(3) A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért temetésenként a rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak a temetkezési szolgáltató részére kiállított számla alapján.

(4) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunytnak a halotthűtőben történő elhelyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan a fenntartó által kiállított számla alapján.

13. A ravatalozó használata

45. § (1) Ravatalozni a köztemetőben az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

(3) A ravatalozóban található hűtőkamrát a temetkezési szolgáltatók jogosultak használni. Amennyiben a hűtő használati ideje az egy hetet meghaladja, a szolgáltató köteles előzetesen a fenntartóval egyeztetni.

(4) A hűtőkamra használatáért a 2. melléklet 3-4. pontjában foglalt díjat kell a fenntartónak megfizetni.

(5) Az elhaltak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, a temető rendjének megzavarása nélkül kell végezni.

IV. Fejezet

A köztemetők rendje

14. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

46. § A köztemetők területe csak a rendeltetési céljának megfelelően használható.

47. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztántartása, síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása a fenntartó feladata.

(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére.

(3) A köztemetők bejárati nagykapui a nyitvatartási idő alatt zárva találhatók. A temetőlátogatók és a temetőben munkát végző temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók (a továbbiakban együtt: temetőhasználók) a köztemető nyitvatartási ideje alatt a temető bejárati nagykapujának kulcsát az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi Kirendeltségénél kérhetik el.

(4) A köztemetők gyalogos átközlekedésre szolgáló kapui a nyitvatartási idő alatt nyitva találhatók.

(5) A köztemetők területe előtt a személygépkocsik részére a fenntartó várakozó helyet biztosít.

(6) A köztemető kerítését zárható kapukkal kell ellátni.

48. § (1) A köztemető egész éves tisztán tartása a fenntartó feladata, mely érdekében köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. A fenntartó köteles a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tenni.

(2) A fenntartó biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket.

(3) Köztemetőkben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.

(4) Amennyiben a fenntartó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti.

(5) A köztemetőkben a zöld és a vegyes hulladékot az erre a célra kialakított tárolókba kell elhelyezni.

(6) A köztemető területén kizárólag a sírhelyekről lekerülő hulladék helyezhető el az arra kijelölt gyűjtőhelyen.

15. A köztemetőben végzett vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje

49. § A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a fenntartónak biztosítania kell oly módon, hogy

a) a vállalkozók - az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen.

50. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti munkavégzését a fenntartó munkavállalója vagy megbízottja útján ellenőrizheti.

(2) A fenntartó a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:

a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a fenntartónál tett teljes körű, előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal végzi a munkát,

b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó - bizonyítható módon - ismétlődően és súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a fenntartó technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.

51. § (1) A vállalkozók az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyberényi Kirendeltsége nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat.

(2) A vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is behajthatnak a köztemetőbe, kötelesek azonban a fenntartó előírásait és a köztemető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani.

(3) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni, és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

(4) A vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.

16. A köztemetők nyitvatartása és használatának rendje

52. § (1) A köztemetők nyitvatartási rendje:

a) április 1. napjától szeptember 30. napjáig: 07.00 – 20.00 óráig,

b) október 1. napjától március 31. napjáig: 08.00 – 18.00 óráig,

c) a b) pontban meghatározott időszakon belül október 23. napjától november 3. napjáig: 8.00 órától 22.00 óráig.

(2) A fenntartó köteles gondoskodni a köztemetők nyitásáról és zárásáról.

(3) A köztemetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozniuk.

(4) A köztemető területén tilos minden reklám, hirdetési és árusítási tevékenység.

(5) A fenntartó a köztemető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni. A köztemetőt látogatók tájékoztatását a köztemető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.

(6) A köztemető részletes térképét a köztemető minden bejáratánál ki kell függeszteni.

(7) A fenntartónak minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.

53. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.

(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek és cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.

(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a temetőlátogatókat és a búcsúztatási szertartásokat.

(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a fenntartó engedélyével lehet. Mentes az engedélyezési kötelezettség alól a vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő eb, valamint a fegyveres és rendészeti szerveknél szolgálatot teljesítő eb.

(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat és a búcsúztatási szertartásokat.

(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe a fenntartó előzetes engedélye alapján lehet behajtani.

54. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle károkozástól, rongálástól.

(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.

(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.

(5) A köztemetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(6) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehetők igénybe.

55. § (1) A köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a fenntartó hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.

(3) A köztemetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.

56. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni, szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(2) Búcsúztatás, temetés alatt a munkavégzést a szertartás idejére fel kell függeszteni.

(3) A köztemetőben végzendő munkát – kivéve a sírgondozást – a fenntartó engedélyével lehet végezni.

(4) A fenntartó engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a fenntartó a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

(5) Ha a köztemetőben történő munkavégzés során a szomszédos temetési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

(6) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a rendelet 2. mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.

57. § A sírok, síremlékek gondozása, karbantartása a hozzátartozók feladata.

17. A díszsírhelyekre és a védett sírhelyekre vonatkozó különös szabályok

58. § (1) Nagyberény község díszsírhelyet adományoz díszpolgárai, valamint a községi közélet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek számára, továbbá díszsírhelyet adományozhat az állami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsírhely adományozására, a díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében Nagyberény község polgármestere (a továbbiakban: adományozó) jogosult.

(2) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.

(3) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak (4) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Hozzátartozók hiányában a fenntartó saját költségén gondoskodik a díszsírhely gondozásáról.

(4) Díszsírhelybe - a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett - az elhunyt özvegye, közvetlen egyenes ági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető, amennyiben személyes adatainak a fenntartó által történő kezeléséhez írásban hozzájárul és a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és különleges státuszát nem érinti.

(5) A fenntartó a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a (3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a (5) bekezdésben rögzített személyes adatainak a fenntartó által történő kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a fenntartó a hozzátartozó figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg.

(7) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A köztemető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.

(8) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását – a fenntartó útján - ellenőrzi, amelynek során:

a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a különleges státuszú sírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;

b) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.

59. § (1) Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az ország, valamint a község fejlődése érdekében végzett kiemelkedő, a jelen és a jövő nemzedékeinek követendő például szolgáló tevékenységük elismeréseként – védetté nyilváníthat Nagyberény község köztemetőjében található sírt.

(2) A védett sír mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A védett sírok a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.

(3) A védett sírokat megszüntetni, síremlékeiket eltávolítani nem szabad.

(4) A védett sírokat a köztemető térképén fel kell tüntetni.

(5) Az adományozó a védett sírokkal kapcsolatos rendelkezések végrehajtását – a fenntartó útján - ellenőrzi, amelynek során:

a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a különleges státuszú sírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;

b) védett sírhellyé történő nyilvánításról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

60. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

61. § (1) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.

62. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelet.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 2. napjával.