Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:
91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni: a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, ezért a fent hivatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban.