Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
A Somogy Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta, hogy Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2001. (IV.3.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) megfelel-e a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) rendelkezéseinek.
A Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján szakmai segítségnyújtással élt az Ör.-rel kapcsolatosan és jelezte, hogy
- Az Ör. címe nem felel meg a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 31.) IM rendelet 11. § (2) bekezdésének, mivel nem tartalmazza az „önkormányzati rendelet” kifejezést.
- Az Ör. bevezető része nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt előírásoknak. A bevezető rész nem tartalmazza helyesen a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezést és a feladatkört megállapító jogszabály(oka)t.
- Az Ör. nem rendelkezik a temetési hely, sírbolt felnyitásáról, ezért ennek szabályait meg kell állapítani.
- A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a sírjel magasságát helyi építési szabályzat korlátozhatja, az Ör. nem tartalmazhat erre vonatkozóan rendelkezést.
- Az Ör.-nek nem lehet függeléke. Az abban foglalt díjtételeket mellékletben kellett volna szabályozni.
- A Ttv. 40. § (2) bekezdése értelmében köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg:
1. a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
2. a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
3. a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
4. a temetőbe való behajtás díját.
Az előbb felsorolt, a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, amelyeket évente felül kell vizsgálni. (Ttv. 40. § (3) bekezdés). A díjak szabályozása kötelező akkor is, ha az önkormányzat nem kíván díjfizetési kötelezettséget előírni, ekkor az ingyenességet, 0 Ft-ban meghatározva díjfajtánként kell rögzíteni a rendeletben.
Az Ör.-ben a személyi hatály szabályozása is indokolt.
A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek kizárólag a korábbi Ör. hatályon kívül helyezésével és új önkormányzati rendelet megalkotásával tehet eleget a képviselő-testület.