Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően került sor.
Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.
Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23. § (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait.
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről a 2022. évi XXV. törvény rendelkezik.
Nem változott az a szabály (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében), hogy a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
Az Mötv. 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a kötelezően ellátandó feladatokhoz.
Nagyberény Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetése az Önkormányzat költségvetésén túl tartalmazza költségvetési szerve, a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha költségvetését is.