Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a siófoki Balaton-meder használatának egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a siófoki Balaton-meder használatának egyes szabályairól

2023.01.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Balaton medrének Siófok város közigazgatási területéhez tartozó részére terjed ki, beleértve a mederben keletkezett szárazulatokat, fövenyes partszakaszokat, szigeteket is.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen csak az e rendeletben foglalt helyi szabályok és korlátozások betartásával szabad víziállásokat és úszóműveket telepíteni és használni, illetve kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó tevékenységet végezni.

2. A víziállások telepítésének és használatának helyi szabályai

2. § (1) A víziállás a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát – különösen, de nem kizárólag: horgászat, fürdőzés, napozás, tudományos megfigyelés, munkavégzés – teszi lehetővé.

(2) Víziállást telepíteni

a) a Balaton-medrére vonatkozó általános vízügyi előírások,

b) jelen rendelet 2-4. §-a és melléklete szerinti korlátozások,

c) a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség, továbbá a víziállás tervezett telepítési helye mögötti parti ingatlan kezelőjének (tulajdonosának) eseti hozzájárulásai, valamint az azokban szereplő feltételek és előírások betartásával, és

d) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal vízgazdálkodási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége által kiadott közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) Nádasokban csak kivételesen, a természetvédelmi hatóság eseti előírásainak betartásával lehet víziállást létesíteni, illetve arra engedélyt adni.

(4) A vízparti magántelkek előtt telkenként csak 1-1 db víziállást (bejáróstéget) lehet létesíteni.

3. § (1) Víziállás csak a meder kezelőjének hozzájárulásával meghatározott időtartamra létesíthető.

(2) Az időszakosan engedélyezett víziállás csak minden év április 1. és október 31. között tartható a tómederben. Ezeket legkésőbb október 31.-ig, valamint a meder kezelőjének hozzájárulásában meghatározott időpontig maradéktalanul (a víz alatti részeivel, alátéteivel, rögzítősúlyaival együtt) el kell távolítani a mederből. A víziállás szabályos és szakszerű telepítéséért, illetve évenkénti eltávolításáért az engedélyes felelős.

(3) A víziállásokat csak a meder kezelőjének hozzájárulásában meghatározott célra lehet használni.

(4) Az engedélyes köteles gondoskodni az általa igénybe vett mederrész és partszakasz rendszeres takarításáról és vízinövényzetének eltávolításáról, kivéve a védett nádasokat.

3. A vízi kölcsönzőhelyek kialakításának helyi szabályai

4. § (1) A vízieszközök kölcsönzőhelyeit részben a vízparton, részben a mederben kell kialakítani, az alábbi feltételek betartásával:

a) kölcsönzési tevékenységet végezni csak a vízparton, a terület kezelője (tulajdonosa) által kijelölt elhelyezkedésű és kiterjedésű helyen, az általa megadott feltételek és előírások betartásával lehet;

b) vízieszközöket a (3)-(4) bekezdésekben előírtak alapján telepített és kialakított tárolóállványon kell tárolni;

c) a vízieszközök kölcsönzéséhez kölcsönzőhelyenként parti csatlakozású beszálló stég létesíthető az (5) bekezdésben előírtak szerint.

(2) A strandcikkek kölcsönzése és tárolása csak a vízparton, a terület kezelője (tulajdonosa) által kijelölt elhelyezkedésű és kiterjedésű helyen, az általa megadott feltételek és előírások betartásával történhet.

(3) A kölcsönzőhelyek tárolóállványait a 2-3. § szerinti előírások, valamint az alábbi távolsági előírások betartásával kell telepíteni:

a) A tómeder megközelítését szolgáló lejáró lépcsők és a lejáró lépcsővel rendelkező közhasználatú napozóstégek partra merőleges oldalvonalaitól 2-2 m távolságot szabadon kell hagyni.

b) A tárolóállványok között legalább 50 m távolságot kell tartani.

c) A mederadottságokat figyelembe véve a tárolóállványokat a parttól 15-30 m távolságra, lehetőség szerint egy sorban kell telepíteni, kivéve:

ca) a Szent István sétány 4268 hrsz.-ú mólót, ahol a tárolóállvány az ÉK-DNY- i mólószárny elé helyezhető le;

cb) a szállodasor előtti 4270 hrsz.-ú partszakaszt, ahol a tároló állvány közvetlenül a partvédőműhöz csatlakoztatható, azzal párhuzamosan.

cc) a sóstói vasútállomás előtti szabadstrand, ahol a tárolóállvány kétsorosan is elhelyezhető.

d) Az egyes kölcsönzőhelyekhez tartozó, a tómederben elhelyezett tárolóállványok hossza nem lehet több, mint 24 m.

e) A tárolóállványok szerkezetét és magasságát úgy kell kiválasztani, hogy azok állékonysága a Balaton maximális üzemi vízszintje (siófoki vízmérce 120 cm-es szintje) és szélsőséges időjárási viszonyok esetén is biztosított legyen. Ezt a szabályt kell alkalmazni a beszálló stégek telepítésénél is.

(4) A vízi eszközök napközbeni kikötéséhez megfelelően méretezett rögzítősúlyok és azokhoz kötéllel, lánccal kapcsolódó bóják helyezhetőek el az alábbi feltételekkel:

a) A rögzítősúlyokat és bójákat a kölcsönzőhelyek tárolóállványainak partra merőleges határvonalai között, a parttól maximum 40 m távolságig lehet elhelyezni.

b) A rögzítősúlyokat bele kell ásni a tómederbe, hogy azok ne okozhassanak sérülést, balesetet.

c) Egy-egy kölcsönzőhelyen csak azonos anyagú, formájú és színű bóják lehetnek.

d) A kölcsönzőhely üzemeltetője köteles minden nap ellenőrizni fenti rögzítő szerkezetek megfelelőségét.

(5) A vízi eszközök napközbeni kikötéséhez és indításához a parti csatlakozású beszálló stéget az alábbi előírások betartásával kell telepíteni:

a) A beszálló stéget a (3) bekezdés alapján telepített tároló állvány partra merőleges határvonalai között kell elhelyezni.

b) Kölcsönzőhelyenként egy darab beszálló stég létesíthető.

c) A beszállóstéget egyidejűleg két darab vízieszköz kikötéséhez, illetve a ki- és beszállás lefolytatáshoz lehet használni.

d) A beszálló stég szabad vízfelületbe nyúló hossza nem haladhatja meg a 4 métert.

e) A beszálló stég minimális szélességi mérete 80 cm, de 150 cm-nél szélesebb nem lehet.

f) A partvédőmű kőszórás feletti részén a beszállóstéget szabványos védőkorláttal, az illetéktelen használat megakadályozására a parti csatlakozás vonalában mesterséges nyitható akadállyal és a használatot korlátozó figyelmeztető táblával kell ellátni.

(6) Közérdekű mederfenntartási munkák végzése esetén a kölcsönzőhely üzemeltetője – az előzetes felszólítását követő két napon belül, kártérítési igény benyújtása nélkül – köteles a munkákat akadályozó szerkezeteit a mederből eltávolítani.

4. Egyéb helyi szabályok

5. § (1) Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó tevékenységet folytatni a Balaton-medrében csak érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletben szabad.

(2) A kijelölt fürdőhelyeken úszóművet lehorgonyozni, illetve kikötni nem szabad.

(3) A Balaton-medrében a mutatványos berendezések közül csak az ezek elhelyezésének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott berendezések helyezhetőek el.

5. Záró rendelkezések

6. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a siófoki Balaton-meder használatának egyes helyi szabályairól szóló 39/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

A siófoki Balaton-part egyes szakaszai előtt az alábbi rendeltetésű víziállások közül csak a • jellel megjelöltek helyezhetőek el:

Partszakasz megnevezése

Kijelölt fürdőhely

Semmilyen

Strandbejáró

Közcélú
napozóstég

Kölcsönzőhely
tárolóállványa

Horgászstég

Magán
bejáróstég

Kikötői
víziállás

Bimbó utca végi szabadstrand

KF

Bimbó utca melletti vízparti építési telkek

Bimbó utcára merőleges utcák végei és a hozzájuk kapcsolódó parti közterületek

Zichy Mihály utca és a Cinege-patak torkolata között a vízkivételi mű védőövezetén kívül

Cinege-patak torkolata és az ezüstparti kikötők között

KF

Az ezüstparti kikötők

Az ezüstparti kikötők és a Csongor utca között

KF

Deák Ferenc sétány 7459/3 hrsz. előtti vízterület

A 7458 hrsz. és az Arany János utca között

Deák Ferenc sétány az Arany János utca és Kaáli Nagy Dezső utca közötti nádas előtt

Deák Ferenc sétány Arany János utca és Kaáli Nagy Dezső utca közötti nádas K-i határvonala és az újhelyi strand között

Újhelyi strand

KF

Az újhelyi strand és a Ny-i hajókikötő között

Hajókikötő

Rózsakert

Nagystrand

KF

Kinizsi Pál utca és a Táncsics Mihály utca között

KF

Szent István sétány és a 4268 helyrajzi számú kivett hajóállomás

KF

Aranypart (Tátra és Hermann Ottó utca között)

KF

Aranypart (Hermann Ottó utcától a feltöltés végéig)

Az Aranypart volt csónak kikötőinek védművek által határolt belső területe

KF

Az Aranypart széle és Sóstó vasútállomás előtti szabadstrand között

Sóstó vasútállomás előtti szabadstrand

Sóstó vasútállomás előtti szabadstrand és a Sóstói strand között

Sóstói strand

KF

A sóstói strandtól K-re lévő építési telkek

A sóstói strandtól K-re lévő parti közterületek

A gamászai strand

KF