Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a parkolás és a várakozás rendjéről

Hatályos: 2023. 05. 15- 2024. 01. 31

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a parkolás és a várakozás rendjéről

2023.05.15.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a 16/A. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet területi hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területén a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott „Várakozóhely”, vagy e/2 pont szerinti „Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblával és a fizető parkolásra utaló kiegészítő táblával megjelölt parkolóhelyekre, valamint a „Várakozási övezet (zóna)” táblákkal határolt övezeten belül minden közútra, közterületre, illetve önkormányzati tulajdonban álló, közforgalom elől el nem zárt magánterületre, kivéve a fizető díjövezetben elhelyezett elektromos töltőállomásokat.

2. § A rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed a fizetőparkolót igénybe vevő három, vagy annál több kerekű gépjárműre és üzembentartójára, kivéve:

a) a megkülönbözető jelzéssel – villogó kék, illetve kék-piros fényjelzéssel és szirénával vagy változó hangmagasságú más hangjelzéssel – jogszerűen ellátott gépjárművekre,

b) a figyelmeztető jelzést – villogó sárga fényjelzést – használó kommunális gépjárművekre, a közfeladat ellátásának időtartamára,

c) a sürgősségi betegellátást végző orvosok gépjárműveire, amennyiben a KRESZ 41.§ (8) bekezdésben meghatározott várakozási engedéllyel rendelkeznek, és azt az első szélvédő mögött jól látható módon kihelyezik,

d) közérdekből történő veszély, illetve hibaelhárítást végzők gépjárműveire,

e) diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművére,

f) quadokra és mopedautókra.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

2. gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II. b) pontja szerinti gépjármű;

3. heti pihenőnap: szombat és vasárnap;

4. járműszerelvény: a KRESZ 1. számú függelék II. p) pontja szerinti járműkombináció;

5. kommunális jármű: a 6/1990. (VI.12) KöHÉM rendelet 2. § (15) bekezdése szerinti jármű;

6. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását; valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

7. lakóhely: a lakcímet igazoló hatósági igazolványba bejegyzett lakóhely;

8. munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló jogszabály szerinti munkaszüneti nap;

9. mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa: külön jogszabály szerint a mozgásban korlátozottság igazolására kiadott közokirat;

10. üzembentartó: a Kkt-ban meghatározott személy.

3. A várakozási területek meghatározása

4. § (1) A várakozási területek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza díjövezet szerinti megosztásban.

(2) Várakozási területet a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(3) Az 1. melléklet szerinti várakozási területeket Siófok Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tartja fenn, üzemeltetésüket és ellenőrzésüket a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Városőrsége (továbbiakban: Városőrség) biztosítja.

4. A várakozási területek igénybevételének szabályai

5. § (1) A várakozási területek e rendelet szerinti várakozási díj megfizetésével vehetők igénybe.

(2) A várakozási területen várakozni a KRESZ, és e rendelet szabályainak betartásával lehet.

6. § (1)1 Autóbusz és a tehergépkocsi várakozási területeken kizárólag az autóbusz számára kijelölt parkolóhelyen várakozhat.

(2) A várakozási területeken járműszerelvény nem várakozhat.

(3) Az Önkormányzat a várakozási területeken elhelyezett gépjármű őrzésére nem köteles, a gépjárműben okozott kárért, a gépjármű vagy a gépjárműben tárolt tárgyak és eszközök eltűnéséért nem tartozik felelősséggel.

(4) A várakozási területen tilos a várakozóhelyre való beállás, valamint annak elhagyása kivételével a gépjárművek motorját működtetni, üzemeltetni.

(5) A várakozási területen bármilyen tűz-és robbanásveszélyes, valamint a kémiai biztonságról szóló jogszabály szerinti veszélyes anyagot szállító gépjármű nem várakozhat.

5. Várakozási díj

7. § (1)2 A rendelet a hatálya alá tartozó várakozási területeket

a) kiemelt várakozási díjövezetre,

b) I. várakozási díjövezetre,

c) II. várakozási díjövezetre

osztja.

(2) A várakozási területet jelző tábla alatt elhelyezett díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő tábla jelöli, hogy a várakozási terület mely várakozási díjövezetbe tartozik.

8. § (1)3 A várakozási díjövezetekben a díjköteles várakozási időn belül (továbbiakban: díjköteles időszak) várakozási díjat kell fizetni.

(2)4 A várakozási díj a díjövezetre érvényes e rendelet szerinti parkoló bérlet vagy parkolójegy megváltásával teljesíthető azzal, hogy az I. melléklet 2. pontjában meghatározott kivett várakozási területeken sem a teljes áru parkoló bérletek, sem a kedvezményes áru parkoló bérletek nem érvényesek, azok - a 21. § szerinti központi fekvésű társasházak kedvezménye kivételével - csak parkolójegy megváltásával vehetők igénybe.

(3)5 Parkoló bérlet csak a KRESZ. 5. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező gépjármű vonatkozásában váltható.

9. § (1)6 A várakozási területek díjköteles időszakát e rendelet 1. melléklete, az egyes díjövezetek parkolási díjszabását a 2. melléklet tartalmazza.

(2)7 Díjköteles időszakon kívül a várakozási területeken nem kell várakozási díjat fizetni.

(3) Siófok város díjköteles várakozási területei munkaszüneti napokon díjmentesen vehetők igénybe.

(4)8 Az éves díjköteles időszakú várakozási területek a szeptember 16. és május 14. közötti időszakban a heti pihenőnapokon, továbbá december 24. és január 1. közötti időszakban díjfizetés nélkül vehetők igénybe.

10. § (1) A polgármester a városban történő eseti rendezvények idejére engedélyezheti a várakozási terület, vagy annak egy részének díjfizetési mentességét.

(2) Siófok város fizető várakozási területeken a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabály szerinti munkanapokon várakozási díjat kell fizetni, a pihenőnapon a várakozási területek díjmentesen használhatóak.

(3) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a járműben való tartózkodás.

(4) A megfizetett, de igénybe nem vett parkolás idővel arányos várakozási díjának visszafizetésére nem tarthat igényt a díjat megfizető.

6. A díjfizetés alól mentesítettek köre

11. § A várakozási területen díjmentesen várakozhatnak:

a) a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szolgálati gépjárművei,

b) a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító személy gépjárműve, amennyiben a gépjárműben az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány eredeti példányát a szélvédő belső oldalán, jól látható módon elhelyezik,

c) a Siófokon területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok, valamint orvosi ügyeleti ellátást nyújtók szolgálati gépjárművei a Városőrségnél történő regisztráció napját követő naptól.

12. § (1) A polgármester a települési képviselőknek és a képviselő-testület bizottságai tagjainak a képviselő-testületi és bizottsági ülések idejére, a Városház tér I. és a Városház tér II. díjköteles várakozási területen díjmentes parkolásra jogosító igazolványt ad ki.

(2) A polgármester eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján az Önkormányzat és a Hivatal által meghívott vendégek részére a rendelet hatálya alá tartozó, meghatározott díjköteles várakozási területen díjmentes parkolásra jogosító igazolványt adhat.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti igazolványon fel kell tüntetni a gépjármű rendszámát, és az igazolvány érvényességének időtartamát.

(4) A Városőrség a díjmentes parkolásra jogosító igazolványokról nyilvántartást vezet.

7. Parkolójegy

13. § (1)9 Parkolójeggyel – a (4)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a valamennyi várakozási díjövezetekhez (a továbbiakban együtt: teljes díjövezet) tartozó parkolóhelyeken lehet várakozni azzal, hogy a várakozási díjat minden megkezdett 15 percre előre kell megfizetni a tervezett időnek megfelelő parkolójegy megvásárlásával. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdenie az igénybevevőnek.

(2)10 A parkolójegy vásárlása történhet:

a) parkolójegy automatáknál magyar forint érmével,

b) a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül mobiltelefonról SMS küldéssel, vagy

c) erre alkalmas applikáció segítségével.

(3)11 A napijegy és a 3 napos jegy vásárlása a www.siofok.hu honlapon elektronikusan, vagy a Városőrség Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben lehetséges.

(4)12 A megvásárolt parkolójegy a rajta feltüntetett díjövezetben és időtartamra érvényes Siófok város díjköteles várakozási területein azzal, hogy

a) a kiemelt díjövezetre megváltott parkolójeggyel az érvényességi időn belül az I. és a II. várakozási díjövezetben,

b) az I. várakozási díjövezetre megváltott parkolójeggyel az érvényességi időn belül a II várakozási díjövezetben

is lehet parkolni.

(5)13 A teljes díjövezetben érvényes napijegy a vásárló döntése alapján a

a) vásárlás időpontjától a vásárlás napjának 24.00 óráig, vagy

b) vásárlás napját követő, a megjelölt teljes naptári napon

érvényes.

(6)14 A teljes díjövezetben érvényes 3 napos jegy a vásárló döntése alapján a

a) vásárlás időpontjától a vásárlás napját követő második naptári nap 24.00 óráig, vagy

b) vásárlás napját követő, a megjelölt egymást követő 3 teljes naptári napon

érvényes.

14. § (1) Az érvényes parkolójegyet vagy díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédőre belülről felragasztva, vagy a szélvédő mögötti műszerfalon, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy a Városőrség meg tudjon győződni annak érvényességéről.

(2) A Városőrség a mobiltelefonnal megváltott parkolójegyeket elektronikus úton, a gépjármű forgalmi rendszáma alapján ellenőrzi.

15. § (1) Ha a várakozási területet igénybe vevő parkolójegyet a parkoló automata meghibásodása miatt nem tudott vásárolni, akkor egy másik parkoló automatánál kell jegyet vásárolnia.

(2) Ha a meghibásodott parkoló automatától számított 150 m-es távolságon belül másik parkoló automata nem található, úgy az igénybe vevő díjmentesen várakozhat a várakozási területen.

8. Parkoló bérlet

16. § (1) Parkoló bérlet egy év, vagy egy hónap időtartamra váltható, mely a teljes díjövezetre érvényes azzal, hogy a parkoló bérlet a rendelet 1. mellékletében meghatározott, a bérletek felhasználhatósága alól kivett várakozási területekre nem érvényes.

(2) A megváltott parkoló bérletet visszaváltani nem lehet.

(3) Az éves bérlet a váltásának napjától kezdődően a következő év váltás napjával megegyező napon 24:00 óráig érvényes.

(4) A havi bérlet a váltásának napjától kezdődően a következő hónap váltás napjával megegyező napon 24:00 óráig érvényes.

17. § (1) A parkoló bérlet forgalmi rendszámhoz kötött, nem átruházható.

(2) A forgalmi rendszám megváltozása esetén a bérlet a Városőrség Ügyfélszolgálati Irodáján kicserélhető azzal, hogy az érvényességi ideje változatlan marad.

(3) Parkoló bérletet legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépjárműre lehet váltani.

18. § A parkoló bérlet vásárlása és nyilvántartásba vétele a www.siofok.hu honlapon elektronikusan, vagy a Városőrség Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben lehetséges. A vásárláshoz és nyilvántartásba vételéhez a jogosultságot igazoló okmányok elektronikus beküldése szükséges a www.siofok.hu honlap erre a célra szolgáló felületén, vagy személyes bemutatása szükséges a Városőrségen ügyfélfogadási időben.

9. Kedvezményes jegy- és bérletvásárlás

19. § (1) Siófokon lakóhellyel rendelkező természetes személy kizárólag a saját tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárműre válthat kedvezményes parkolójegyet.

(2)15 A megváltott kedvezményes parkolójegy a rajta feltüntetett díjövezetben és időtartamra érvényes Siófok város díjköteles várakozási területein azzal, hogy

a) a kiemelt díjövezetre megváltott parkolójeggyel az érvényességi időn belül az I. és a II. várakozási díjövezetben,

b) az I. várakozási díjövezetre megváltott parkolójeggyel az érvényességi időn belül a II. várakozási díjövezetben

is lehet parkolni.

(3) A kedvezményes parkolójegy ára a teljes áru parkoló jegy árának 50%-a.

(4) A kedvezményes parkolójegy kizárólag a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül mobiltelefonról SMS küldéssel vagy applikáció segítségével vehető igénybe.

(5)16 A kedvezmény igénybevétele regisztrációhoz és nyilvántartásba vételhez kötött. A regisztráció az 5. melléklet szerinti regisztrációs lap kitöltésével vagy elektronikusan a www.siofok.huhonlapon történhet. A regisztráció érvényessége egy év.

(6) A regisztrációhoz és a nyilvántartásba vételhez a jogosultságot igazoló okmányok elektronikus beküldése szükséges a www.siofok.hu honlap erre a célra szolgáló felületén, vagy személyes bemutatása szükséges a Városőrségen ügyfélfogadási időben.

(7) A nyilvántartásba vétel az 5. melléklet szerinti regisztrációs lap kitöltését követően vagy elektronikus regisztráció esetén a Hivatal jóváhagyását követően történik.

20. § (1) Siófokon lakóhellyel rendelkező természetes személy kizárólag a saját tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárműre kedvezményes éves bérletet (továbbiakban: lakossági bérlet) válthat.

(2) Személyenként egy lakossági bérlet vásárolható.

(3) A lakossági bérlet kiváltható

a) a teljes díjövezetre, vagy

b) a II. várakozási díjövezetre.

(4) A lakossági bérlet a rajta feltüntetett díjövezetben jogosít fel a várakozásra azzal, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott kivett területekre a lakossági bérlet nem érvényes.

(5) A lakossági bérletet a Városőrség állítja ki.

(6) A lakossági bérlettel kizárólag az azon feltüntetett forgalmi rendszámú gépjármű várakozhat.

(7) A lakossági bérlet ára:

a) a teljes díjövezetre a teljes áru bérlet árának 50%-a,

b) a II. várakozási díjövezetre a teljes áru bérlet árának 25%-a.

(8)17 A parkoló bérlet kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása a www.siofok.hu honlapon elektronikusan, vagy a Városőrség Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben lehetséges.

(9) A kedvezmény igénybevételéhez és nyilvántartásba vételéhez a jogosultságot igazoló okmányok elektronikus beküldése szükséges a www.siofok.hu honlap erre a célra szolgáló felületén, vagy személyes bemutatása szükséges a Városőrségen ügyfélfogadási időben.

21. § (1) A központi fekvésű társasházak (továbbiakban: központi társasházak) kedvezménye alapján, éves parkoló bérlet kiváltására jogosult a rendelet 2. mellékletében felsorolt társasházakban lakóhellyel rendelkező természetes személy, a kizárólag a saját tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő gépjárműre.

(2) A központi társasházak kedvezményével kiváltott éves parkoló bérlet kizárólag a Városház tér I. és aVárosház tér II. várakozási területen érvényes. A központi társasházak éves bérletének érvényességi területe a bérleten is feltüntetésre kerül.

(3) A központi társasházak kedvezményével lakásonként legfeljebb egy darab parkoló bérlet váltható ki.

(4) A kedvezmény igénybevételét a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartó a Városőrség Ügyfélszolgálatán személyesen kérelmezheti a gépjármű forgalmi rendszámának nyilvántartásba vételével egyidejűleg.

(5) A központi társasházakra váltható lakossági bérlet árát a 2. melléklet határozza meg.

22. § (1)18 Munkáltatói igazolással éves munkavállalói bérlet (továbbiakban: munkavállalói bérlet) kiváltására jogosultak a Hivatal, és az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói, a saját – a nyilatkozatuk alapján – a használatukban álló gépjárműre.

(2) A munkavállalói bérlet ára

a) a teljes díjövezetre a teljes áru bérlet árának 50%-a,

b) a II. várakozási díjövezetre a teljes áru bérlet árának 25%-a.

(3) A munkavállalói bérletet a munkáltatói igazolással rendelkező dolgozó részére a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében Városőrség állítja ki.

(4) A munkavállalói bérlettel kizárólag az azon feltüntetett forgalmi rendszámú gépjármű várakozhat.

(5) A munkavállaló csak egy munkavállalói bérletet igényelhet.

23. § (1) A Siófokon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, legalább 50 főt foglalkoztató, gazdasági társaságok részére, a tulajdonukban vagy használatukban lévő gépkocsikra, társaságonként legfeljebb négy darab, forgalmi rendszámhoz kötött, kedvezményes éves bérlet (továbbiakban: munkáltatói bérlet) igényelhető.

(2) A munkáltatói bérlet kiváltásra irányuló kérelmet a gazdasági társaság képviseletére jogosult személy a 3. melléklet szerint nyújthatja be a polgármesternek.

(3) A munkáltatói bérlet kiváltáshoz a képviseletre való jogosultságot igazoló okmányok bemutatása szükséges.

(4) A munkáltatói bérlet ára a teljes áru bérlet árának 50%-a.

(5) A munkáltatói bérlet kiadásáról a polgármester dönt. Döntését rávezeti a 3. melléklet szerinti kérelem nyomtatványra.

(6) A kérelem nyomtatványon a polgármester által engedélyezett darabszámú munkáltatói bérletet a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében a Városőrség állítja ki.

24. § A kedvezményt igénybe vevő a kedvezményre való jogosultság alapjául szolgáló tény megszűnését, a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni a Városőrségnek. A Városőrség a bejelentés alapján a kedvezményre való jogosultságot haladéktalanul törli a nyilvántartásból, a kiállított parkoló bérletet haladéktalanul visszavonja.

10. Szálláshely parkoló vendégkártya

25. § (1) A Hivatal adóhatóságánál nyilvántartásba vett, tartozással nem rendelkező, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató személy a szálláshely vendégei részére egyedileg legyártott parkoló kártyát (a továbbiakban: szálláshely parkoló vendégkártya) igényelhet az általa meghatározott várakozási terület használatára.

(2) A szálláshely parkoló vendégkártya díját e rendelet 2. melléklete határozza meg.

(3) A szálláshely parkoló vendégkártyát legalább egy hónapra kell megváltani, azonban az érvényessége az 1 évet nem haladhatja meg.

(4) A szálláshely parkoló vendégkártyán a szálláshely-szolgáltató nevét és címét, valamint annak a várakozási területnek a megjelölését, amelyre igényelték, fel kell tüntetni.

(5) A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató maximum a szálláshely vendégszobáinak számával megegyező számú szálláshely parkoló vendégkártyát igényelhet.

(6) A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató felelős azért, hogy a szálláshely parkoló vendégkártyát jogosulatlan személyek ne vegyék igénybe. Az elveszett, megsemmisült szálláshely parkoló vendégkártya pótlására, vagy a díj visszafizetésére nincs lehetőség.

(7) A szálláshely parkoló vendégkártya kedvezményének igénybevételére vonatkozó, 4. melléklet szerinti kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.

(8) A kérelem nyomtatványon a polgármester által engedélyezett darabszámú szálláshely parkoló vendégkártyát a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében a Városőrség állítja ki.

11. A várakozási területek jogosulatlan használatának jogkövetkezményei

26. § (1) A díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használata várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, melynek megfizetése a gépjármű üzembentartóját terheli.

(2) A pótdíj összegét a Kkt. 15/C. § -a határozza meg.

(3)19 A díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használatának minősül a várakozási terület igénybevétele abban az esetben is, ha

a) az adott gépjárműre érvényes parkolójegy vagy a díjmentességet igazoló engedély nem látható és ellenőrizhető módon van elhelyezve a gépjárműben,

b) a gépjármű nem a kategóriájának megfelelő helyen áll, vagy

c) a gépjármű nem a megváltott bérletnek és parkolójegynek megfelelő várakozási területen parkol.

(4) A díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használata esetén a díj-és pótdíj-befizetési felszólítást vízhatlan csomagolásban a gépjármű első szélvédőjére kell helyezni.

(5) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a gépjármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát. Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénz átutalási megbízást kell csatolni.

(6) Az ellenőrzést végző személy várakozási díjat és pótdíjat nem vehet át.

(7) A díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használatáért kiszabott díjat és a pótdíjat banki átutalással, postai befizetéssel, elektronikusan a www.siofok.hu honlapon, vagy személyesen készpénzben a Városőrségnél ügyfélfogadási időben lehet befizetni.

27. § (1) A pótdíj megállapítását eredményező mulasztást a Városőrség felvétellel bizonyítja. A felvételt a gépjármű pótdíjfizetésre kötelezett üzembentartója által tett észrevétel, panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell őrizni.

(2) Az üzembentartó személyesen, vagy meghatalmazottja útján – írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságról készült felvételt a Városőrséggel egyeztetett időpontban díjmentesen megtekintheti.

(3) A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a felvétel csak a 2. melléklet 6. pontjában meghatározott díj megfizetését követően tekinthető meg.

28. § Amennyiben az üzembentartó a jogosulatlan használatért megállapított díj-és pótdíjfizetési kötelezettségét a Kkt-ben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, az Önkormányzat a követelését polgári peres vagy nemperes eljárás útján érvényesíti.

12. Mentesülés a várakozási és pótdíj fizetési kötelezettség alól

29. § (1)20 A parkolás helyére, idejére érvényes parkolójegy, parkolási igazolvány vagy parkolókártya eredeti példányának az ellenőrzést követő 5 napos jogvesztő határidőn belül a Városőrség Ügyfélszolgálati Irodáján történő bemutatása, vagy a Városőrség címére történő megküldése esetén a Városőrség a várakozási díjat és pótdíjtartozást törli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőséggel naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha az adott gépjárműre nincs kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

30. § (1) A pótdíjat a Városőrség törli, ha a rendeletnek megfelelően kihelyezett pótdíj-befizetési felszólításon lévő időpont és az ügyfél részéről megváltott, és a pótdíj kiszabását követően a 29. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bemutatott érvényes (virtuális vagy nyomtatott) parkolójegy időpontja között legfeljebb 5 perc eltérés van

(2) Az (1) bekezdés szerinti lehetőséggel naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha nincs a gépjárműre díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használata miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

31. § (1) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 napos jogvesztő határidőn belül a Városőrség Ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható.

(2) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, úgy a Városőrség a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból.

(3) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (1) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs díjköteles várakozási terület díjfizetés nélküli használata miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

32. § (1) Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot, a Városőrség a gépjármű üzembentartójának kérelmére törli az emiatt kiszabott pótdíjat.

(2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 napos jogvesztő határidőn belül lehet a Városőrséghez benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

b) a fizetési felszólítást.

33. § A pótdíj törlése esetén a befizetett összeget az Önkormányzat 8 napon belül átutalja a befizető által megadott bankszámlaszámra.

13. A várakozóhely rendeltetésétől eltérő célú használatának engedélyezése

34. § (1) A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó várakozóhelyek esetében – a rendezvény szervezőjének kérelmére – engedélyezheti a várakozási területeknek nem a rendelet szerinti várakozási célból történő használatát díjfizetés ellenében, amennyiben a használat nem akadályozza nagymértékben Siófok városában a parkolást.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő használat díj napi összege az érintett várakozási területen az elfoglalt személygépkocsira vonatkozó várakozóhely száma szerint.

a) szezonban napi 12 órának,

b) szezonon kívül napi 8 órának

megfelelő összege.

(3) A polgármester a városban történő rendezvények idejére – a rendezvény szervezőjének kérelmére – engedélyezheti az érintett várakozási területek, vagy azok egy részének várakozóhely rendeltetésétől eltérő célú használata díjmentességét, amennyiben a rendezvény szervezésében az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága is részt vesz, vagy a rendezvényt a képviselő-testület önkormányzati támogatásban részesíti.

14. Adatkezelési rendelkezések a parkoló bérletek kiállítása, értékesítése, a kedvezmények és díjmentességek nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatban

35. § (1) Az adatkezelés célja: parkoló bérletek kiállítása valamint értékesítése, e rendelet szerinti kedvezmények és díjmentességek nyújtása és nyilvántartása.

(2) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelőre ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.)13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti gépjárművek parkolásának biztosítása, az Mötv. 16/A. §-a és a Kkt. 8.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a 9/D.§ (2) bekezdése szerint parkolási közszolgáltatás biztosítása.

(3) A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, adószám gépjármű forgalmi rendszáma, parkoló bérlet sorszáma, munkáltató megnevezése.

(4) Adatkezelés időtartama: A személyes adatok a kedvezmény, mentesség megszűnésének megállapítását, illetve a bérlet érvényességének lejártát követő 1 év elteltével kerülnek törlésre. Számla kiállítása esetén az érintett neve, lakcíme és adószáma a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év elteltével kerül törlésre.

(5) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott adatkezelésekről adatkezelési tájékoztatót készít, melyet közzétesz a www.siofok.hu honlapon. A személyesen megjelenő ügyfelek részére a bérlet vásárlásával illetve az igazolvány átadásával egyidejűleg az adatkezelési tájékoztató is átadásra kerül.

(6) Az Önkormányzat az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe.

(7) Az Önkormányzat biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz csak azon hivatali alkalmazottak férjenek hozzá, akik bérletek kiállítása, értékesítése, illetve a kedvezmények nyilvántartása során eljárnak. Az érintettek személyes adatait, a kedvezményeket, bérleteket nyilvántartó elektronikus rendszerhez csak erre engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá.

(8) A Hivatal Közgazdasági Osztálya évente tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználására vonatkozó nyilvántartási és közzétételi kötelezettség teljesítéséről.

(9) A várakozási díjak megfizetésének ellenőrzésével és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó előírásokat a Kkt., továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény; az elektronikus parkolási szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó szabályokat az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020. évi CXLV. törvény és a végrehajtásáról szóló 667/2020. (XII.28.) Korm. rendelet tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

36. §21

37. §22

38. §23

39. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

40. § Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes bérletek a kiadásokkor a bérleten megjelölt időpontig változatlan feltételekkel érvényesek, az érvényességi idő lejártát követően az e rendeletben meghatározottak feltételekkel válthatók éves vagy havi bérletek.

1

A 6. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 8. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. § (3) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

6

A 9. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (4) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. § (4) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 13. § (5) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 13. § (6) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 19. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 19. § (5) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 20. § (8) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

18

A 22. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 26. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

20

A 29. § (1) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.