Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2016. 09. 24

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I.

Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja, a település közigazgatási területén a köztisztaság, településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak végrehajtásában mindenki köteles hatékonyan közreműködni.


2. §


(1) A rendelet területi hatálya Kadarkút város közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kadarkút város közigazgatási területén fekvő ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, vagy használóira (továbbiakban: ingatlantulajdonos).


II.

Közterületek tisztántartásának általános szabályai, a közterületek szennyezésének megelőzése


3. §


(1) A közterületet beszennyezni tilos.

(2) Tilos a közterületen bárminemű hulladékot elhagyni, eldobni; a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(3) Tilos szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot az utcára, közterületre kiönteni, vagy csapadékvíz-elvezető rendszerbe kivezetni. Tilos dugulás, vagy rongálás okozására alkalmas anyagot, tárgyat csapadékelvezető csatornába, vagy árokba szórni, önteni.

(4) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

(5) Tilos közterületen közkútból, vagy más víznyerésből gépjárművet, illetve más tárgyat mosni.

(6) A szemét, szennyvíz, illetve egyéb anyag szállításánál gondoskodni kell arról, hogy a közterület ne szennyeződjön be. Szennyeződés esetén annak előidézője köteles a közterületet haladéktalanul megtisztítani, annak rendbetételéről gondoskodni.

(7) Az önkormányzati utak tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. A hó és síkosság elleni védekezést e rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint kell elvégezni. Az úttartozékot képező útárok és az úttest csapadékelvezetésének folyamatos biztosításáról önkormányzati utak esetében az önkormányzat, egyéb utak esetében az út tulajdonosa köteles gondoskodni.

(8) A közforgalom céljára szolgáló területek (utak, tömegközlekedési megállók, parkok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, jelzéseket, táblákat megrongálni tilos.

(9) Tilos közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni.

(10) Állati tetemet, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, amely a környék levegőjét szennyezheti, a terület lakóinak egészségét veszélyezteti sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. A közterületen elhullott állatok eltávolításáról az állat tulajdonosának haladéktalanul gondoskodni kell.

(11) Építési, bontási, felújítási munkákat úgy kell végezni, valamint az e munkákhoz szükséges anyagot úgy kell tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatlanul nem keletkezzen. Bármely építési, tatarozási, bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli. Közterületen építési, bontási munkákból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag – az építtető által rendelt – konténerben szabad elhelyezni, és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.

(12) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást. Ha a jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés egyéb módon következik be, a jármű tulajdonosa, üzemben tartója köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.


4. §


(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlantulajdonosok, másnak a használatában, bérleményében lévő helyiség, ingatlan tisztántartásáról pedig a használók, bérlők kötelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlanokkal közvetlenül érintkező járdaszakasz tisztántartásáról, a járdaszakaszok melletti nyílt árok, a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az ingatlan előtti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról, kaszálásról, a zöldsávon ültetett fák, bokrok metszéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a tisztántartás az ingatlantulajdonosok egyetemleges kötelezettsége.

(3) Az ingatlanokhoz tartozó gépkocsi bejárók, hidak alatti terület tisztántartásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(4) Télen a síkosság elleni védekezés körében a járdáról a havat le kell takarítani, és az ónos esőtől, hótól, vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, fűrészpor, hamu, salak, stb.) naponta – ha szükséges – több alkalommal fel kell szórni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható. Az ingatlanok előtti járdaszakaszt – tekintet nélkül arra, hogy az beépített, vagy beépítetlen ingatlan – reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni.

(5) A zavartalan gyalogos és a közúti forgalom biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni:

                - útkereszteződésben,

                - úttorkolatban (8 m-en belül),

                - gyalogátkelő helyen,

                - kapubejáró elé, annak teljes szélességében,

                - tömegközlekedési jármű megállójában, az úttest és a járda közé.


5. §


(1) A 4. §-ban meghatározott munkákat, amennyiben azok elvégzéséről az ingatlantulajdonos nem gondoskodik az önkormányzat az ingatlantulajdonos költségére elvégzi, elvégezteti.


(2) A kora és/vagy egészségi állapota miatt a közterület karbantartással kapcsolatos munkákat elvégezni nem tudó, rokkant, illetve nyugdíjas korú ingatlantulajdonos ingatlana előtti közterület kaszálásáról, valamint az ingatlan előtti járda síkosság-mentesítéséről, hó eltakarításáról az igénylő kérésére – az e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díj megfizetése ellenében – az önkormányzat gondoskodik.


(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a (4) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokat – e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díj megfizetése ellenében – a nyugdíjasnak nem minősülő magánszemélyek részére is biztosítja.


(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti szolgáltatás tárgya:

                a) az ingatlan előtti zöld sáv úttestig terjedő területének kaszálása,

                b) az ingatlan előtti járda síkosság-mentesítése, hó eltakarítása.


III.


Közterületen tevékenységet végzők kötelezettségei

6. §


(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.

(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, üzletek előtti, körüli járdaszakaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.

(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni, és a végrehajtást ellenőrizni.

IV.


Közterületek tisztántartására, a hó eltakarítására és síkosság-mentesítésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzése

7. §


Az ingatlantulajdonosokat, használókat terhelő, e rendelet 3-4. §-ában meghatározottak végrehajtását az önkormányzat ellenőrzi.


V.

Egyéb rendelkezések

8. §


Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani, kivéve az engedélyezett alkalmi rendezvények idején.
VI.


Értelmező rendelkezések

9. §


E rendelet alkalmazásában:


közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, stb.), továbbá az építmények közhasználatra átadott része,

ingatlantulajdonos: tulajdonos, bérlő, kezelő, használó, haszonélvező,

nyugdíjas korú: a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, nyugdíjban részesülő személy,

rokkant: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rokkantsági ellátásban részesülő személy.
Záró rendelkezések


10.§


(1) E rendelet 2016. szeptember 24. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, a közterületek tisztántartásáról, az állatok tartásáról szóló 15/2009.(VI.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

                    Karsai József                                                                               Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve:


Kadarkút, 2016. szeptember 23.

Dr. Horváth Zsolt

          jegyző


Melléklet


Az e rendelet 5. §-ában meghatározott szolgáltatások szolgáltatási díjai.


Kaszálás, fűnyírás

nyugdíjas korú, illetve rokkant személyek által fizetendő összeg:

500,-Ft/ingatlan

egyéb magánszemélyek által fizetendő összeg:

1.000,-Ft/ingatlanHó eltakarítás, síkosság-mentesítés

nyugdíjas korú, illetve rokkant személyek által fizetendő összeg:

500,-Ft/ingatlan