Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 9/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 27- 2016. 10. 28


Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 9/2009.(V.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A rendelet 2. §-ának b.) pontja az alábbiak szerint módosul:


b.) a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában.


Záró rendelkezések


2. §


E rendelet 2016. október 27. napján lép hatályba és a hatálybelépését követő 2. napon hatályát veszti.                        Karsai József                                                              Dr. Horváth Zsolt

                        polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2016. október 27.Dr. Horváth Zsolt

       jegyző