Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 12. 31

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. §-ban, valamint a 225/L. §-ban foglaltakra az alábbiakat rendeli el:


I.

Általános rendelkezések


1. §

A rendelet hatálya


(1) A rendelet hatálya kiterjed

a.) a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő), munkaidejük arányában.

b.) a 8-9. §-ban foglaltak kivételével a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre,

c.) a 7. §. vonatkozásában a Hivatalból – illetve a Hivatal jogelőd szervezetétől – nyugállományba került köztisztviselőre.


II.

Juttatások és támogatások


2. §

Szociális támogatás


(1) A képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására eseti szociális- és temetési támogatást biztosít.

(2) A szociális- és a temetési támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

3. §

Egészségügyi juttatás


(1) Ha  a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához – 2 évenként – vissza nem térítendő támogatás nyújt.

(2) Az egészségügyi juttatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.


4. §

Illetményelőleg


(1) A képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít.

(2) Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

5. §

Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás


(1) A képviselő-testület a Hivatal szakember szükségletének biztosítása, valamint a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, továbbképzési támogatást biztosít.

(2) Tanulmányi szerződés kötése esetén a Kttv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A támogatási előirányzat tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás céljára való felhasználásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

6. §

Kegyeleti támogatás


(1) Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója, kérésére – amennyiben az elhunytat a Hivatal vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává – kegyeleti támogatásban részesíthető.

(2) A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

7. §

Nyugállományú köztisztviselők támogatása


(1) A Hivatalból – illetve jogelőd szervezetétől – nyugállományba került köztisztviselő részére

a) eseti szociális segély,

b) kegyeleti támogatás

állapítható meg.

(2) A támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.


8. §

Illetménykiegészítés


A Hivatal köztisztviselői 2017. évben, egységesen, alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

9. §

Bankszámla hozzájárulás


(1) A képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére – a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű – bankszámla hozzájárulást nyújt.

(2) A hozzájárulás nyújtásának módját, részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.


III.

Záró rendelkezések


10.§


Az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok terhére biztosítja.


11. §


(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 31/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet.
                                Karsai József                                                                                   Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2016. december 9.
Dr. Horváth Zsolt

          jegyző