Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2024. 01. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

2024.01.01.

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. §-ban, valamint a 225/L. §-ban foglaltakra az alábbiakat rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a.) a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő), munkaidejük arányában.
b.) a 8-9. §-ban foglaltak kivételével a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre,
c.) a 7. §. vonatkozásában a Hivatalból – illetve a Hivatal jogelőd szervezetétől – nyugállományba került köztisztviselőre.

II.

Juttatások és támogatások

2. §

Szociális támogatás

(1) A képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására eseti szociális- és temetési támogatást biztosít.
(2) A szociális- és a temetési támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

3. §

Egészségügyi juttatás

(1) Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg vásárlásához – 2 évenként – vissza nem térítendő támogatás nyújt.
(2) Az egészségügyi juttatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

4. §

Illetményelőleg

(1) A képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít.
(2) Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

5. §

Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás

(1) A képviselő-testület a Hivatal szakember szükségletének biztosítása, valamint a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, továbbképzési támogatást biztosít.
(2) Tanulmányi szerződés kötése esetén a Kttv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A támogatási előirányzat tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás céljára való felhasználásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

6. §

Kegyeleti támogatás

(1) Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója, kérésére – amennyiben az elhunytat a Hivatal vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává – kegyeleti támogatásban részesíthető.
(2) A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

7. §

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

(1) A Hivatalból – illetve jogelőd szervezetétől – nyugállományba került köztisztviselő részére
a) eseti szociális segély,
b) kegyeleti támogatás
állapítható meg.
(2) A támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

Illetménykiegészítés

8. §1 A Hivatal köztisztviselői 2024. évben, egységesen, alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

9. §

Bankszámla hozzájárulás

(1) A képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére – a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű – bankszámla hozzájárulást nyújt.
(2) A hozzájárulás nyújtásának módját, részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában.

III.

Záró rendelkezések

10. § Az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok terhére biztosítja.

11. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 31/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet.

1

A 8. § a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.