Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményről szóló 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 02

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), valamint 151. § (2f) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményről szóló 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben igénybe vett gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményről szóló 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.Záró rendelkezések


2. §


E rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba és a hatálybelépését követő 2. napon hatályát veszti.                        Benke József                                                             Dr. Horváth Zsolt

                        alpolgármester                                                                    jegyző
A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2016. április 29.


Dr. Horváth Zsolt

       jegyző


Melléklet.

a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díj


Az ellátás fajtája

Térítési díj

Óvoda

242,-Ft/nap

Napközi

320,-Ft/nap

Menza (általános iskola)

173,-Ft/nap

Menza (szakmunkásképző, szakiskola)

275,5,-Ft/nap

Diákotthon 3-szori étkezés

531,-Ft/nap

Diákotthon ebéd

275,5,-Ft/nap

Diétás étkeztetés /kollégium teljes ellátása/

1.080,-Ft/nap

Diétás étkeztetés /kollégium vacsora/

378,-Ft/nap

Diétás étkeztetés /Iskola és Óvoda háromszori étkezés/

512,-Ft/nap


A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.