Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 28


Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§.


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2.§.


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.                        Karsai József                                                 dr. Horváth Zsolt

                        polgármester                                                          jegyző
Záradék:A rendelet kihirdetésre került:Kadarkút, 2016. május 27.

dr. Horváth Zsolt

jegyző

  1. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete


KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA


FELADATOK                                                                                 KÖTELEZŐ    VÁLLALT


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

                        jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                     *

013320            Köztemető- fenntartás és –működtetés                                *

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

                        kapcsolatos feladatok                                                           *

016080            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                   *

041110            Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása        *

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                    *

041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                     *

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                               *

041236            Országos közfoglalkoztatási program                                   *

041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram                                         *

045120            Út, autópálya építése                                                            *

045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás                                                               *

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása             *

047120            Piac üzemeltetése                                                                                         *

051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

                        begyűjtése, szállítása, átrakása                                              *

052080            Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése          *

063020            Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                               *

063080            Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,

                        üzemeltetése                                                                          *

064010            Közvilágítás                                                                          *

066010            Zöldterület-kezelés                                                               *

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               *

072111            Háziorvosi alapellátás                                                *

072311            Fogorvosi alapellátás                                                             *

072450            Fizikoterápiás szolgáltatás                                                                            *

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                       *

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás                                            *

081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység

                        és támogatása                                                                        *

082091            Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

                        fejlesztése                                                                              *

086090            Egyéb szabadidős szolgáltatás                                                                     *

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                     *

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben               *

096030            Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának

                        biztosítása                                                                             *

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                 *

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                 *

104044            Biztos Kezdet Gyerekház                                                     *

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése          *

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások           *