Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2016. 07. 05- 2016. 12. 30

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, – figyelembe véve a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendeletben foglaltakat – igazgatási szünet elrendelése céljából az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.


2. §


(1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2016. július 18. napjától 2016. július 29. napjáig tart.


(2) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal vezetője a zavartalan ügymenet és feladatellátás biztosításáról gondoskodik.


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. 12. 31. napján hatályát veszti.
                    Karsai József                                                                               Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve:


Kadarkút, 2016. július 4.
Dr. Horváth Zsolt

          jegyző