Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(VII.4.) önkormányzati rendelete

Kadarkút város címeréről, zászlajáról, a címer és a zászló használatának rendjéről, valamint a közintézmények és a közterületek fellobogózásáról

Hatályos: 2016. 07. 04

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.


Kadarkút város címere

1.§


(1) A város címerének alakja, színe:

Pajzs alakú, melyet az alsó közepétől ipszilon alakban ezüst sáv oszt három részre. A két alsó osztott rész színe zöld, benne egy-egy aranyszínű búzakalász. A felső rész alapszíne piros, benne oroszlán motívum, álló helyzetben ábrázolva, melynek felső karmában kettős kereszt, alsó karmában csillag. Az oroszlán színe arany. A kettős kereszt színe ezüst, a csillag pedig aranyszínű.

(2) A címer rajzát és heraldikai leírását e rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza.


A címer használatának rendje

2.§


(1) A város címerét kizárólag – e rendeletben szabályozott módon – díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni.
(2) A város címere díszítő és utaló jelképként felhasználható:
a)    a városháza falán, tanácskozótermében, a polgármester és a jegyző hivatalos 
helyiségében,
b)    a város intézményeiben,
c)    protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
d)    a város nemzetközi kapcsolataiban,
e)    a várossal kapcsolatos rendezvényeken,
f)    a polgármester által használt levélpapíron, borítékon,
g)    a város életével kapcsolatos történeti és ismeretterjesztő kiadványokon, 
plakátokon, emléktárgyakon,
h)    a kitüntetéssel járó plaketten, érméken, emblémákon, jelvényeken, a velük kapcsolatban kiadott igazolványokon, díszokleveleken, emléklapokon,
i)    idegenforgalmi és reklám propagandában,
j)    középületek díszítésére,
k)    helységnév tábla díszítésére,
l)    intézmények és egyesületek egyenruháin, 
m)    a médiában: hírműsorokban, a város életéről szóló műsorokban,
n)    a közigazgatási hatósági eljárások során hozott döntéseken (határozat, végzés);
       polgármester, jegyző hivatalos levelezése során.


A címerhasználat engedélyezése

3.§


(1)    A város címerének használatát – kérelemre – a képviselő-testület engedélyezi.
Engedély esetenkénti felhasználásra vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.
(2)    Nem kell engedély a város címerének használatához a 2.§. (2) bekezdés a), d), f), n) pontjaiban megjelölt esetekben, továbbá a c), e), g), h), j) és k) pontjaiban szabályozott esetekben a képviselő-testület tagjai részére.
(3)    A város címerét kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és a színek megtartásával szabad ábrázolni. A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.
(4)    A címer védjegyként nem használható.
(5)    Egyes esetekben megengedhető, hogy a város címere kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (fém, bőr, fa, stb.) színében jelentkezzék, nyomdai úton történő előállítása esetén fekete-fehér színben is felhasználható.

4.§


(1)    A város címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
•    a kérelmező megnevezését és címét,
•    a címer előállításának anyagát, a felhasználás célját, módját,
•    az előállítandó mennyiséget,
•    a címer használatának időtartamát,
•    a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
(2)    A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
•    az engedélyező megnevezését, címét,
•    az előállítás anyagát,
•    az engedélyezett felhasználás célját,
•    az előállításra engedélyezett mennyiséget,
•    a felhasználás idejét, illetve az érvényesség időtartamát,
•    a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket,
•    a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
•    díjfizetésre kötelezés esetén a díj összegét.
(3)    A kiadott engedélyekről a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

5.§


(1)    A város címerének használatáért az engedélyező a 2.§ (2) bekezdés g) és i) pontjában foglalt esetekben díjat állapíthat meg.
(2)    A díj megállapítása történhet egyszeri, vagy éves átalány formájában.
(3)    A (2) bekezdésben szereplő átalány összegét egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület állapítja meg.

II.

Kadarkút város zászlaja

6. §


(1) A zászlólap hosszában fele-fele arányban hasítással kettészabott téglalap alakú, hossza a  szélesség másfélszerese. A zászló bal oldali része vörös, jobb oldali része zöld színű, körben arany szegéllyel. A zászló közepén a város címere, a címer felett Kadarkút város neve hímzett arany betűkkel, a zászló alsó részén aranyszínű rojtozás van.

(2) A zászló hátoldala  fele-fele  arányban  hasítással  kettészabott  téglalap,  bal oldalán  vörös, jobb oldalán zöld színű, körben arany szegéllyel, alján arany rojt díszíti.

(3) Kadarkút város zászlórúdjának hossza a nemzeti zászló, illetve az európai zászló rúdjának hosszával megegyezik.

(4) A város zászlaja a mellette kitűzött nemzeti és európai zászlóval azonos szélességű és azonos szövetből készül.

A zászló használatának rendje

7. §


(1) A város díszzászlaját a városháza földszinti nagytermében, díszvitrinben kell tartani, megőrzéséről, tisztántartásáról és esetleges cseréjéről a polgármester köteles gondoskodni.

(2) A város díszzászlaját tiszteletadás illeti, ünnepi események alkalmával kibontva, zászlókísérőkkel kell kísérni, kivéve, ha a polgármester – az adott esemény méltóságának kiemelése céljából – eltérő utasítást ad.

(3) Kadarkút város díszzászlaja kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi módokon:

a) a képviselő-testület ülésein;

b) az önkormányzat által szervezett, vagy részvételével megvalósuló ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon.

(4) A város zászlaját – amennyiben a nemzeti zászlóval együtt kerül kitűzésre – a nemzeti zászlóhoz képest jobb kéz felől kell kitűzni.

(5) A város zászlaját rendszeresen – legalább háromhavonta – tisztítani, elhasználódása esetén pedig cserélni kell.


III.

A közintézmények és a közterületek fellobogózására vonatkozó szabályok
8. §


(1)    Valamennyi önkormányzati alapítású, fenntartású, közfeladatot ellátó intézmény (a továbbiakban: közintézmény) épületére – amennyiben a tárgyi feltételek biztosítottak – a nemzeti zászlóval együtt ki kell tűzni Kadarkút város zászlaját is.
(2)    Nemzeti ünnepek alkalmával (március 15., augusztus 20., október 23.) a város zászlaját, a nemzeti zászlót és az európai uniós zászlót együttesen kell kitűzni.
(3)    A nemzeti zászló kitűzésére a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4)    Az európai uniós zászló kitűzésére a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

                                                                                       9. §
 
(1)    A jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott, Kadarkút város közigazgatási területén található közterületeket nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a nemzeti zászlóval kell fellobogózni.
(2)    Március 15-én a Hősök terén található 1848-as emlékművet a nemzeti zászlóval kell fellobogózni.
(3)    Október 23-án a Hősök terét a nemzeti zászlóval kell fellobogózni.

A fellobogózás közös szabályai
10. §


(1) A közintézmények épületeinek fellobogózásáról, a zászlók tisztántartásáról és folyamatos jó állapotáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
(2) A közterületek fellobogózásáról, a zászlók tisztántartásáról, folyamatos jó állapotáról és tárolásáról az önkormányzat polgármestere köteles gondoskodni.

IV.


Szabálysértési rendelkezés

11. §Szabálysértést követ el és emiatt 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a város címerét engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, továbbá az, aki a címer használatát szabályozó rendelkezéseket megszegi.Záró rendelkezések

12.§


(1) E rendelet 2016. július 4. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Kadarkút Város címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 23/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet.

(3)    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
                                   Karsai József                                                                      Dr. Horváth Zsolt

                                  polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2016. július 4.                           Dr. Horváth Zsolt

                                    jegyző

                                      

       

                             

                                                                              1.sz.melléklet


CÍMER-RAJZ  ÉS  HERALDIKAI LEÍRÁSCímer:
Heraldikai leírása:


Ezüst ágas szarufával három mezőre osztott csücsköstalpú pajzs első, vörös mezejében jobbra fordult, ágaskodó arany oroszlán felemelt jobbjában ezüst kettőskeresztet, baljában hatágú arany csillagot tart. A második és harmadik zöld mezőben egy-egy kifelé hajló, két-két levéllel megrakott arany búzakalász.


A címer jelentése:


A pajzs osztóvonalait képező ágas szarufa Kadarkút közlekedési jellemzőjét, a hármas útelágazást tükrözi. Az arany oroszlán a város szimbólumává vált első világháborús emlékművének oroszlánját idézi, első lábaiban tartott két vallási jelkép a lakosság felekezeti hovatartozását /katolikus-református/, a két arany búzakalász a település lakóinak fő foglalkozási ágát, a mezőgazdálkodást jeleníti meg a címerben.


                                       


                              


2.sz.melléklet
Kadarkút város közigazgatási területén található, fellobogózással érintett közterületek  • Hősök tere
  • Árpád utca
  • Kossuth Lajos utca
  • Fő utca
  • Petőfi utca