Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának rendjéről

Hatályos: 2018. 07. 02- 2018. 10. 27


Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. §. (1) bekezdés és a 34. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) pontjában és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának rendjéről az alábbiakat rendeli el.


I. Általános rendelkezések1. A rendelet hatálya


1. §


E rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) minden járműre, járműszerelvényre (továbbiakban: jármű), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 és a 25 tonnát meghaladja,

b) a Súlykorlátozás – a táblán megjelölt 7,5 és 25 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (jármű szerelvénnyel) közlekedni tilos – tábla közúti jelző táblák hatálya alá tartozó útszakaszokra történő behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjére.


2. §


A rendelet személyi hatálya kiterjed:


a) minden járműtulajdonosra és

b) üzemeltetőre, aki Kadarkút Város közigazgatási területén súlykorlátozással érintett tilalmi jelzőtábla hatálya alá tartozó, e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott önkormányzati tulajdonú útra, illetve a Hencse Község Önkormányzata által Kadarkút Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére üzemeltetésbe és kezelésbe adott 6607. sz. közút 24+194 km szelvényétől induló Hencse 017, 024 és 036 helyrajzi számú Hencse, szennyvíztelepi útra hajt be.


3. §

(1) Az 1. számú mellékletben megjelölt közutakon a tilalmat a Súlykorlátozás – a táblán megjelölt 7,5 és 25 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos – tábla jelzi, melyet a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szabályai szerint kell kihelyezni.

(2) A súlykorlátozással érintett közutakra a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel behajtani csak az Önkormányzat Képviselő-testülete által kiadott behajtási engedély birtokában lehet.


4. §


A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:


a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira

1. A behajtási engedély kiadása5. §


(1) A Képviselő-testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza át és ő gyakorolja az e rendeletben meghatározottak szerint.


(2) Az engedély tartalmazza, hogy

a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas módon),


b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként,(tulajdonosként) feltüntetet személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),

c) az engedély az e rendelet mely szakasza szerint került kiadásra, d) az engedély érvényességi idejét,

e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes.

2. A behajtási engedély kiadásának feltételei6. §


 (1) Az engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója, tulajdonosa, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be (a továbbiakban: kérelmező).(2) Engedély egy adott járműre adható ki az e rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.


(3) Az engedély kiadásának együttes feltétele a meghatározott napon történő egyszeri be és kihajtásra történő engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg és

b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag az e rendelet 1. számú mellékletben, illetve 2. §. b) pontjában megjelölt közút valamelyikén közelíthető meg.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.


(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező az eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli.

3. A behajtási engedély iránti kérelem7. §


 (1) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli. A kérelmet az e rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani.


(2) Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a helyrajzi szám, vagy a házszám megadására.

(3) Amennyiben az adott helyrajzi számon/házszámon nyilvántartott  ingatlanra a megközelítési lehetőségek számából adódóan több, a 3. §-ban foglalt súlykorlátozási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az adott ingatlan tekintetében a kérelmező mely súlykorlátozási tilalommal érintett útszakaszra igényli az engedély kiadását.


(4) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet a vonatkozó jogszabályok szerint nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni továbbá a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét, valamint azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú függelékében meghatározott közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtár szerint a jármű mely kategóriába tartozik.


4. A behajtási engedély érvényességi ideje8. §Az engedély formái:a) eseti behajtási engedély esetén meghatározott napon történő be- és kihajtásra,

b) ideiglenes behajtási engedély 7 napra,

c) ideiglenes behajtási engedély 30 napra,

d) áruszállítási- szolgáltatási- behajtási engedély, 1 évre

5. A behajtási engedély felülvizsgálata  és visszavonása9. §Az engedély ellenőrzésére jogosult szerv (rendőrség, Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal) kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja, és amennyiben az indokolt visszavonhatja.

6. A behajtási engedély használata10. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az eseti behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárműben jól látható helyen kell elhelyeznie. Az engedélyt az e rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell kiadni.


(2) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.


(3) Az eseti behajtási engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, az ideiglenes behajtási engedély csak az indokolható és engedélyezett ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra.

 

7. Jogkövetkezmények11. § (1) A rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség és a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.


(2) Az e rendeletben foglalt szabályozás megsértése esetén a Rendelet irányadó szabályai alapján kell szankcionálni.III. Záró rendelkezések12. §E rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.                           Karsai József                                                               dr. Horváth Zsolt

                            polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:A rendelet kihirdetésre került:

Kadarkút, 2017. augusztus 25
dr. Horváth Zsolt

jegyző1. melléklet a 11/2017. (VIII. 25 .) önkormányzati rendelethez
25 tonna súlykorlátozással érintett önkormányzati utak jegyzéke:

  1. Kadarkút 064 hrsz-ú Kadarkút, Körmendi utca – Vótapuszta összekötő út


7,5 tonna súlykorlátozással érintett önkormányzati utak jegyzéke:

  1. Kadarkút, Sport utca


2. melléklet a 11/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzata

* 7530 Kadarkút, Petőfi u. 2.

( 82/581-003.  Fax: 82/385-250.

e-mail: hivatal@kadarkutph.huBehajtási engedély iránti kérelem

Kérelmező

Neve:

Címe:

Adóigazgatási száma:

Cégjegyzékszáma:

Telefonszáma:


A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának

Neve:

Címe:  

Telefonszáma: 


A gépjármű

Forgalmi rendszáma:

Típusa:

Össztömege:

Kategóriája:


A behajtással érintett ingatlan

Megnevezése:

Címe:

Helyrajzi száma:


A kérelem benyújtásának indoka:
Az útvonal maghatározása

az érintett utak, utcák megnevezése:
A behajtás időpontja, időtartama

20… év ………………… hó …… napjától 20… év ………………… hó …… napjág.


Kérelmező tudomásul veszi, hogy a szállítás folyamán keletkezett út-vagy egyéb károsodást 8 napon belül saját költségen köteles helyreállítani, az okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.


Kadarkút,  20…….év………………hó…………….nap


                                                                                                    ……………………………………

                                                                                                              Kérelmező aláírása

3. melléklet a 11/2017. (VIII.   25  .) önkormányzati rendelethezBehajtási engedély


Záradék:
kérelmező részére, Kadarkút Város területén a súlykorlátozás alá eső útszakaszokon való közlekedéshez a kérelemben szereplő gépjármű adatok alapján a


közútkezelői hozzájárulást megadom az alábbiak szerint


Az igénybe vehető útvonal:
A behajtás engedélyezett időpontja, időtartama:


20… év ………………… hó …… napjától 20… év ………………… hó …… napjág.


A gépjárművezető köteles a számára megadott útvonalat igénybe venni!


A hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14.§ (1), 33.§ (1) bekezdés c, pontja és a 34.§ (2) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. évi (XII.21.) KM sz. rendelet 2.§ (1) és 10.§ (2) bekezdése, valamint Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kadarkút város egyes területeire való behajtás rendjéről szóló …./2017.(III….) önkormányzati rendelete alapján, mint a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében adtam ki.


Kadarkút,  20…….év………………hó…………….nap


                                                                                   ……………………………….

                                                                                                polgármester