Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2017. 10. 27- 2018. 03. 30

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:



I. A rendelet hatálya

1.§


(1) A Kadarkút Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható. A támogatás a Belügyminiszter által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázatán elnyert tüzelőanyag összmennyiségének erejéig biztosítható.


 (2) Az igénylők lakóhelyének megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcím-nyilvántartás adatai az irányadók.



II. Jogosultsági feltételek

2.§


(1) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek


a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a  nyugdíjminimum

kétszeresét ( 57.000.-Ft ), egyedül élő esetén 2,5 szeresét (71.250.-Ft ) és

b) lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés.


(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemtől függetlenül is biztosítható tűzifa támogatás. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül: a kérelmező családjában bekövetkezett betegség, haláleset, elemi kár, és egyéb előre nem látható különös méltánylást érdemlő esetek.


(3)4Térítésmentes tűzifajuttatásként - háztartásonként-maximum 5 m3 tűzifa adható.

 


III. Eljárási rendelkezések

3.§


(1) A jogosultság megállapításakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 10.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.


(2) A jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.


(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki


  1. a szociális ellátásokról szóló Sztv. 33-37/C.§ -ában szabályozott aktívkorúak ellátására jogosult,
  2. az Sztv. 32/B.–C.§ -ában szabályozott időskorúak járadékára jogosult,
  3. az Sztv.45.§-a alapján települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult.


(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi sorrendben előnyt élvez az, az igénylő;


  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
  2. akinek a háztartásában kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,
  3. aki saját háztartásában kiskorú gyermek(ek) eltartásáról gondoskodik,
  4. akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.



4.§


A kérelemhez mellékelni kell:

a) a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,

b) a kérelemben feltüntetett jövedelem e rendelet mellékletének kitöltési útmutatójában meghatározott igazolását,

c) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan:

ca) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötte, a tanulói, hallgatói jogviszony fenn- állásáról szóló igazolást, valamint

cb)44 a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolást.



5.§


(1) A támogatás iránti kérelmeket a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában lehet benyújtani 2018. február 10. napjáig a jelen rendelet melléklete szerinti igénylőlapon.


(2) A kérelmeket - átruházott hatáskörben - a Polgármester egyedi határozattal bírálja el.


(3) A tűzifa kiszállításáról a döntést követően az Önkormányzat gondoskodik, azért ellenszolgáltatást nem kér.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(5) Nem részesülhet tűzifa támogatásban az a kérelmező, akinek háztartása részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás keretében tűzifa vásárlására készpénzt biztosított.



6.§


(1) E rendelet alkalmazásában

a) az aktív korú, az egyedül élő, a közeli hozzátartozó, a család, a háztartás és a jövedelem fogalmának meghatározására az Sztv. 4.§-a az irányadó,


 b) öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§-ában meghatározott életkor.


(2) Nem minősül jövedelemnek:

a) az Sztv. 4. § (1/a)bekezdés 1-10. pontjában meghatározott ellátások;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás; a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék;

c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei.



IV. Átmeneti és záró rendelkezések

7.§


(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2018. március 31. napján

hatályát veszti.






                          Karsai József                                                  dr. Horváth Zsolt

                           polgármester                                                           jegyző





Kihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésre került:

Kadarkút, 2017. október 26.




dr. Horváth Zsolt

jegyző






Kadarkút Város Önkormányzata


Melléklet

13/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez



Kérelem

szociális tűzifa támogatáshoz



A/I.  A kérelmező személyes adatai


Név:…...........................................................................................................................................


Születési név:…............................................................................................................................


Születési helye, ideje: …..............................................................................................................


Anyja neve: …..............................................................................................................................


TAJ-száma: …..............................................................................................................................


Állampolgársága: ….....................................................................................................................


Lakhelye: …..................................................................................................................................


Tartózkodási helye:…...................................................................................................................


Folyószámla-száma: …................................................................................................................


Telefonszáma (nem kötelező megadni): …..................................................................................



A/II.  A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:


Név:

Születési hely:

Születési idő:

Foglalkozás:

(a) …...................................................................................................................................................

(b) …...................................................................................................................................................

(c) …...................................................................................................................................................

(d) …...................................................................................................................................................

(e) …...................................................................................................................................................

(f) …...................................................................................................................................................

(g) …...................................................................................................................................................

(h) …...................................................................................................................................................


B)  Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

 Kérelmező

Közeli hozzátartozók jövedelme

 Mindösszesen


 jövedelme

 a)

 b)

 c)

 d)

 e)

 f)

 g)

h)


Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz











Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem











 Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem











Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások











 A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)











Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési támogatás, keresetpótló juttatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, stb.)











Föld bérbeadásából származó jövedelem











Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, tiszteletdíj,  stb.)











 Összes bruttó jövedelem:











 - Személyi jövedelemadó vagy előleg összege











 - Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege











 - Munkavállalói járulék összege











 - levont tartásdíj











 Nettó jövedelem összesen:












A család 1 főre jutó havi nettó jövedelme: ......................... Ft/hó.


Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy e NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy e NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti.


Lakásom fűtésére fával fűthető tüzelőberendezést használok.


Dátum:………...........................

                                                                        ………………………………………………………….

                                                                               az ellátást igénylő (az ellátásban részesülő) aláírása


Családtagok, a háztartásban élők aláírása:

……………………………………………………                                 ……………………………………………                                                                                                                         ……………………………………………

……………………………………………………                                 ……………………………………………                                                                                                                        ……………………………………………


Kitöltési útmutató:

1. A nyilatkozat 1. oldalát értelemszerűen – a megfelelő szöveg beírásával kell kitölteni

2. A nyilatkozat A/I. fejezetébe annak a személynek az adatait kell feltüntetni, aki az ellátást igényelte

3. Családtagként kell feltüntetni az A/II. fejezetben: a kérelmezővel együtt élő és vele azonos bejelentett lakóhellyel ill. tartózkodási hellyel rendelkező:        

        a) a házastársat, élettársat,

        b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszeri, értelmi beszéd vagy más fogyatékos gyermeket.

        c) a 18. életévet be nem töltött igénylő vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy élettársát.

4. A nyilatkozat 2. oldalán (B. fejezet) a kérelmező és az első oldalon feltüntetett családtagok jövedelmét kell beírni személyenként. A családi pótlékot, tartásdíjat, a különböző segélyeket annak a személynek a jövedelmeként kell feltüntetni, aki után azt fizetik.

5. A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: a család havi összjövedelme osztva a családtagok számával.
A háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme: a háztartás havi összjövedelme osztva az együtt élők számával.

6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezőnek és az érintett családtagoknak is alá kell írni. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő igazolást kell csatolni az alábbiak szerint:

A jövedelem igazolásához felhasználható bizonyítékok:

I.a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónapra kifizetett

a) munkabér, illetmény, táppénz, GYED, egyéb társadalombiztosítási ellátás esetén a bruttó jövedelem és a levont: szja, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint munkavállalói járulék, és tartásdíj összegéről kiadott - munkáltatói igazolás,

b) az Flt, alapján folyósított ellátás nettó havi összegéről a munkaügyi központ igazolása vagy az ellátást megállapító határozata

c) GYES, GYET, családi pótlék esetén az ellátás összegét igazoló utolsó postai utalvány/számlakivonat - annak hiányában, vagy ha az ellátást letiltás terheli a folyósító szerv igazolása

d) árvaellátás, nyugdíj és nyugdíjszerű szociális ellátás esetén az ellátás összegét igazoló utolsó nyugdíjszelvény/számlakivonat és a nyugdíjfolyósító igazgatóság tárgyév januárjában kiadott igazolása együtt - ezek hiányában, vagy ha az ellátást letiltás terheli a folyósító szerv igazolása, 

e) tartásdíjra jogosultság esetén a tartásdíj összegéről szóló kifizetői igazolás, fix összegű tartásdíj esetén a bírósági végzés,

f) minden egyéb rendszeres jövedelemről a kifizető igazolása, annak hiányában az érintett személy büntetőjogi felelősség terhe mellett tett nyilatkozata.

II. A rendszeresen nem mérhető, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén: 

a) vállalkozó esetén: az állami adóhatság igazolása a kérelem benyújtását megelőző évben elért jövedelemről, és a vállalkozó nyilatkozata a kérelem benyújtásának évében az év első napjától a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig elért jövedelméről,

b) mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység esetén, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, - az őstermelői igazolvány a kérelem benyújtását megelőző évi és tárgyévi betétlappal, a költségekről vezetett nyilatkozattal; ha az éves bevétel az előbbi értékhatárt meghaladta, akkor az állami adóhatóság igazolása az előző évi jövedelemről, valamint az őstermelői igazolvány a tárgyévi betétlappal és a költségekről vezetett nyilatkozattal,

c)minden egyéb jövedelemről a kifizető igazolása, annak hiányában a jövedelemben részesülő büntetőjogi felelősség terhe mellett tett nyilatkozata.

III.Ha a kérelmező vagy családtagja, háztartásában élő személy nem rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző egy hónapban rendszeres, illetve a megelőző 12 hónapban nem rendszeres jövedelemmel úgy az érintett nagykorú személynek büntetőjogi felelősség terhe mellett nyilatkozatot kell tennie e tényről.