Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:1. §


A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:


8. §

Illetménykiegészítés


A Hivatal köztisztviselői 2018. évben, egységesen, alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.2. §


E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatálybelépését követő napon hatályát veszti.

                              Karsai József                                                                                     Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2017. december 1.
Dr. Horváth Zsolt

          jegyző