Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 27

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya


 1. §


 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.


 1. A rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.


 1. E rendelet hatálya kiterjed továbbá a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


Címrend


2.§


 1. A költségvetés címrendjében Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. E rendelet tartalmazza Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.


 1. A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint elkülönítve került kimutatásra.


 1. Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.


 1. A felhalmozási feladatok európai uniós és nem európai uniós támogatásból megvalósuló jogcímekre tagozódnak. A jogcímeken belül az egyes feladatok tételesen megjelöltek.


II. FEJEZET


A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § 1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 969.096.264 Ft-ban állapítja meg:


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                             803.516.436 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                   487.555.615 ,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                              315.960.819,-  Ft-ban,


               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        803.516.436,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát    165.579.828,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                              81.626.457,-  Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                             83.953.371,-  Ft-ban,         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             959.446.630,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                              537.927.768,-  Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             242.789.754,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        43.051.445,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              169.939.672,- Ft-ban,


- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.878.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                    76.525.067,-  Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása                                                               743.685,- Ft-ban,                 cb) Tartalékokat                                                                     67.583.132 ,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                   99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        67.483.592,- Ft-ban,


  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                       353.935.730 ,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                    258.233.825,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            95.701.905,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,


          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                633.939.662,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 94.632.684,- Ft-ban,


       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                        9.649.634,-  Ft-ban,

                     Ezen belül:


                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:        9.649.634,- Ft-ban,

2) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 103.488.226  Ft-ban állapítja meg.


      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                   3.422.043,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.422.043,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          3.422.043,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,


       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát         181.834 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                  99.884.349  Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                     70.715.200 Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                  29.169.149 Ft


         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                            103.488.226 ,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                              100.791.626, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               74.803.711,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      14.686.287, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                11.234.043,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                             67.585,- Ft-ban,


               db) Tartalékokat                                                                                             0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,


  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                  2.696.600,- Ft-ban,


                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 103.488.226,-  Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.


         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.


(3)  A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.211.000  Ft-ban állapítja meg.


       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                     696.000 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               696.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               696.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,


       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 126.187 ,-Ft-ban,


       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                 14.388.813 ,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                            14.388.813 Ft


         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                              15.211.000,- Ft- ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                14.473.156 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 6.070.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót       1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  7.203.156,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                     20.000,- Ft-ban,


                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

                     

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                               737.844,-  Ft-ban,


                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         15.211.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

                 állapítja meg.


e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,


f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0,- Ft-ban,

    állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700  Ft-ban állapítja meg.


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                 2.940.000,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,


             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát   775.581,- Ft-ban,


c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                   3.125.119 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                         3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                 111.119 Ft         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                6.840.700,- Ft-ban,


               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                  6.618.700, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.814.100,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.071.100,- Ft-ban,


                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

                  

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     222.000,- Ft-ban,


                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.840.700,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

           állapítja meg.


e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,


f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 114.983.992  Ft-ban állapítja meg.


        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    21.205.559,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          21.205.559,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:


                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         21.205.559,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,


       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       569.210,- Ft-ban,


c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                 93.209.223 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       81.400.557 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                         11.808.666,- Ft


         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                            114.983.992,-  Ft-ban,


               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                              112.433.659 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               38.154.114,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      8.014.731,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                66.264.814,- Ft-ban,


                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

                  

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                  2.550.333,- Ft-ban,


                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       114.983.992,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                  

           állapítja meg.


e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,


f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.


(6) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 939.179.850 Ft-ban állapítja meg.


       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         775.252.834 Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                   459.292.013,-  Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                              315.960.821,-  Ft-ban,


          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              775.252.834,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,


b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát    163.927.016 ,- Ft-ban,


Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  132.158.884,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                             31.768.132 ,- Ft-ban,


c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,


       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                              718.922.712,-  Ft-ban,


               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                              303.610.627,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             119.947.829,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        18.436.927,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                83.166.559,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.878.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           76.437.482,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás                                                                  743.685,- Ft-ban


                db) Tartalékokat                                                                     67.583.132,-  Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                            99.540 ,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        67.483.592,- Ft-ban,


  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              347.728.953,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                 253.498.481,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            94.230.472,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,


          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait               624.290.028,-   Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 94.632.684,- Ft-ban,

           állapítja meg.


  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                             220.257.138,-  Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  220.257.138,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                     210.607.504,-  Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.          9.649.634,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


 1. A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket forrásonként, továbbá a kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonkénti bontásban - az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan összesítve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként elkülönítve e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásait címenként és kormányzati funkciónként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek központilag szabályozott bevételeit összesítve e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit feladatonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát - összesen és költségvetési szervenként, valamint kormányzati funkciónként elkülönítve – e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.Finanszírozási bevételek, a bevételi többlet és az átmenetileg szabad pénzeszközök kezelése


5. §


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött bevételi többletet, valamint a fizetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket a testület döntése alapján értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatja, betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
 1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a fentiekkel kapcsolatosan megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


 1. Az önkormányzat a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési célú kötelező feladatai ellátására használhatja fel.


 1. Az önkormányzat a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a költségvetési maradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja - a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzat,

létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidő alap évközi, tartós hatású csökkentéséből származó megtakarítás összegének mértékéig - személyi juttatások kifizetésére.

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.Általános és céltartalék


6. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi


              a) általános tartalékát                         99.540,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát      67.483.592,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla      24.649.594  Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        37.613.790 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.220.208 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben


 e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.


(3) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Többéves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletek


7. §


 1. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokból, valamint a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig, éves bontásban és összesítve, valamint az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek várható összegeit e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.


 1. Az önkormányzat (3) bekezdés szerinti tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.


 1. A többéves kihatással járó feladatok várható kötelezettségeit e rendelet 14. melléklete tartalmazza.Előirányzat felhasználási terv


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.


Támogatások


9. §


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról e rendelet 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően döntött.


III. FEJEZETA KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


10. §


A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

11. §


 1. Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1.§ -ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.


 1. Kadarkút Város Önkormányzata által 2018. évben a lakosságnak folyósítandó támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások tervezett összegeit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


 1. A költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó előirányzatokat e rendelet 19. melléklet tartalmazza.


 1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát évenkénti megbontásban e rendelet 20. melléklete tartalmazza.


12. §


 1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért - az alapfeladatok sérelme nélkül – a költségvetési szerv vezetője a felelős.


 1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított a költségvetési támogatások és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


 1. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


 1. A költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.


A költségvetési szervek költségvetési maradványa


13. §


 1. A költségvetési szervek költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben az önkormányzatot megillető, előzetes kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


 1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása


14. § 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

15 §


 1. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzatok átcsoportosításával is. 1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata cím, működési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


 1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


 1. A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, valamint a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatai között nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


 1. Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítást csak rendkívül indokolt esetben -a polgármester és a jegyző előzetes tájékoztatásával, a polgármester írásbeli hozzájárulásával- a kiemelt előirányzatokon belül 500 e Ft összeghatárig hajthatnak végre. Az átcsoportosításról félévente (félévi beszámoló, éves beszámoló során) kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. Az önkormányzatnál a személyi juttatások év közbeni változtatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az e rendeletben megállapított létszám-előirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphető túl.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének módosítására, valamint annak határidejére vonatkozóan az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat változtatás nélkül alkalmazzaLétszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. §


 1. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében jutalom kifizetésére előirányzatot nem tervez.


 1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal

engedélyezett állományi létszáma:                                                    17 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő:                                         16 fő

       Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott:               1 fő


A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal állományi létszáma

2018.01.01-2018.04.15. időszakban 19 fő

2018.04.16-2018.08.30. időszakban 18 fő

2018.09.01-től 17 fő


Kadarkút Város Önkormányzata

engedélyezett állományi létszáma:                                                    14 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      11 fő

       Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott:               3 fő


Kadarkút Város Önkormányzata állományi létszáma

2018.01.01-2018.06.30. időszakban 14 fő

2018.07.01-től 15 fő (létszám növekmény+ 1 fő munkatörtvénykönyve alapján)


Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

engedélyezett állományi létszáma:                                                    19 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      19 fő


Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

2018.01.01-2018.08.31. időszakban 19 fő

2018.09.01-től 18 fő


Bokor József Városi Könyvtár

engedélyezett állományi létszáma:                                                    1 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      1 fő


Id. Kapoli Antal Művelődési Ház

engedélyezett állományi létszáma:                                                    2 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      2 fő


 1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

A közvetlen támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje


17. §


 1. A Képviselő-testület a kulturális, közművelődési, sportcélú és egyéb támogatásokról saját hatáskörében, a benyújtott támogatási kérelem alapján dönt.


 1. A Képviselő-testület a nem kötelező feladatokhoz tervezett támogatások folyósításához csak a kötelező feladatok ellátásának pénzügyi feltételei maximális biztosítottsága esetén járul hozzá. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület külön határozatban dönt.


 1. A támogatás pozitív elbírálását követően a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben konkrétan rögzíteni kell a támogatás felhasználásának célját, valamint a felhasználásról való elszámolás határidejét.

        A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

        A támogatási szerződésben meg kell határozni:

 1. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 2. a támogatás összegét,
 3. a támogatás felhasználásának célját,
 4. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 5. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 6. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 8. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 9. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 10. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 11. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


 1. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően – a Képviselő-testület határozatában foglaltak szerint - kerül sor.


 1. A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő szerv felé.


 1. A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.


 1. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.


 1. Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek.Szolgáltatási szerződés


18. §


 1. Az önkormányzatnál, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál, az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet által az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.


 1. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
 1. A szerződéskötés feltétele, hogy


a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.


 1. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.


 1. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.


 1. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

       d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.Önkormányzati biztos kirendelése


19. §


Az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület az Áht. 71. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározottakat változtatás nélkül alkalmazza.

főösszegét 85.666.000 Ft-ban állapítja meg.


IV. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


20. §


 1. A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


 1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                                polgármester                                                      jegyző
Kihirdetési záradék:E rendelet kihirdetésre került:

2018. február 16.-án


        Dr. Horváth Zsolt

               jegyző

Mellékletek