Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 16

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:1. §


A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybelépését követő napon hatályát veszti.

                              Karsai József                                                                                     Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2018. február 16.-án

Dr. Horváth Zsolt

          jegyzőMelléklet a 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez


18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6. mellékleteKADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BESOROLÁSA


FELADATOK                                                                                 KÖTELEZŐ    VÁLLALT


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

                        jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                     *

013320            Köztemető- fenntartás és –működtetés                                *

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

                        kapcsolatos feladatok                                                           *

013370            Informatikai fejlesztések, szolgáltatások                              *

016080            Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                   *

041110            Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása        *

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                    *

041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                     *

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                               *

041236            Országos közfoglalkoztatási program                                   *

041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram                                         *

045120            Út, autópálya építése                                                            *

045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás                                                               *

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása             *

047120            Piac üzemeltetése                                                                                         *

051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

                        begyűjtése, szállítása, átrakása                                              *

052080            Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése          *

063020            Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                               *

063080            Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,

                        üzemeltetése                                                                          *

064010            Közvilágítás                                                                           *

066010            Zöldterület-kezelés                                                               *

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               *

072111            Háziorvosi alapellátás                                                *

072311            Fogorvosi alapellátás                                                             *

072450            Fizikoterápiás szolgáltatás                                                                            *

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                       *

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás                                            *

081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység

                        és támogatása                                                                        *

082091            Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

                        fejlesztése                                                                              *

084010            Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,

                        érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal

                        összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása                                     *

084070            A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,

                        szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése                                      *

086090            Egyéb szabadidős szolgáltatás                                                                     *

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                     *

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben               *

096030            Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának

                        biztosítása                                                                             *

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                 *

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                 *

104044            Biztos Kezdet Gyerekház                                                     *

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése          *

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások           *