Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások és alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2018. 06. 02

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat fenti rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.Záró rendelkezések

2. §


E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő 2. napon hatályát veszti.
                                Karsai József                                                                                   Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2018. április 27.
Dr. Horváth Zsolt

          jegyző

Melléklet

a 4/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK


1./ Kadarkút városban élő


  1. étkeztetést igénybe vevők:
  • étel helyben fogyasztása, ill. személyes elvitel esetén           362,-Ft/fő/ellátási nap
  • étel gépjárművel történő kiszállítása esetén                               462,-Ft/fő/ellátási nap


  1. házi segítségnyújtást igénybe vevők                                                                            10 Ft/gondozási óra
  2. nappali ellátást igénybe vevők                                                                2.236 Ft/ellátási nap2./ Kisasszond településen élő


  • házi segítségnyújtást igénybe vevők                                                    10 Ft/gondozási óra

Az intézményi térítési díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák!