Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 08. 31

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról

2023.06.01.

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) pontjában, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

Bevezető rész

1. §

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek, tanulók által igénybe vett étkeztetés intézményi térítési díját, a térítési díjkedvezménnyel, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárással kapcsolatos szabályokat; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó munkahelyi étkeztetés szabályait megállapítsa.

2. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet
a.) területi hatálya Kadarkút város közigazgatási területére terjed ki;
b.) személyi hatálya kiterjed:
ba.) a Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekekre, tanulókra és szüleikre;
bb.) az alábbi intézményekkel, önkormányzati költségvetési szervekkel köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint munkaviszonyban álló, továbbá e szervektől nyugdíjba vonult személyekre:
- Kadarkút Város Önkormányzata,
- Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal,
- Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ,
- Id. Kapoli Antal Művelődési Ház,
- Bokor József Városi Könyvtár,
- Kadarkúti Gyermekkert Óvoda,
- Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája,
- Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium.

3. §

Általános rendelkezések

(1) Az önkormányzat gyermekétkeztetés keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
a) óvodai étkeztetés
b) napközi otthoni étkeztetés
c) általános és középiskolai diákotthoni étkeztetés
d) általános és középiskolai menzai étkeztetés (ebéd)
e) háromszori étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
f) diétás étkeztetés.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat vásárolt szolgáltatás, valamint a fenntartásában lévő konyha útján biztosítja.
(3) A munkahelyi étkeztetést a 2. § (1) bekezdés bb.) pontjában feltüntetett személyek igénybe vehetik:
- fizetett szabadság,
- fizetés nélküli szabadság,
- táppénzes állomány,
- szülési és gyermekgondozási szabadság,
ideje alatt is.

II.

Intézményi gyermekétkeztetés

4. §

Eljárási rendelkezések az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatban

(1) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelem az étkeztetést biztosító intézmény vezetőjéhez (továbbiakban: intézményvezető) nyújtható be.
(2) Ha a Gyvt., valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az étkeztetés ellátás intézményi térítési díját az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, amely díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az étkeztetés ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) a Gyvt.-ben foglaltak alapján az intézményvezető állapítja meg. A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától, havonta előre, tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

Térítési díjkedvezmények

5. §

1. A képviselő-testület a Gyvt. 21/B. §-ában foglalt – az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos – rendelkezéseket változtatás nélkül alkalmazza.
2. A képviselő-testület azon – az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben jogviszonnyal rendelkező – gyermekek, tanulók részére, akik a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése alapján 50 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak, további 50 %-os térítési díjkedvezményt biztosít.
3. A képviselő-testület a Kadarkút város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben jogviszonnyal rendelkező azon gyermekek, tanulók részére, akik az (1), (2) bekezdés szerinti kedvezményekre nem jogosultak, 100 %-os térítési díjkedvezményt biztosít, abban az esetben, ha a szülő, törvényes képviselő a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének bemutatja a kedvezmény megállapítására irányuló eljárásban hozott végleges elutasító határozatot.
4. Abban az esetben, ha a gyermek, tanuló az (1) és (2) bekezdés szerinti kedvezményekre nem jogosult, és a szülő, törvényes képviselő a (3) bekezdés szerinti dokumentum bemutatását elmulasztja, a térítési díj 100 %-ának megfizetésére kötelezett.

5/A. §1 (1) A képviselő-testület a Kadarkút város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben jogviszonnyal rendelkező, igazoltan diétás étrendet igénylő gyermek, tanuló részére pénzbeli támogatást állapít meg.

(2) A támogatás napi összege megegyezik e rendelet 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 50 %-ával.

(3) A támogatás csak azokra a nevelési, tanítási napokra vonatkozik, amelyeken a gyermek, tanuló részt vett. Az óvodai foglalkozásokon, iskolai tanítási napokon való részvétel az intézmények által kiállított dokumentummal igazolható.

(4) A támogatás a szülő/törvényes képviselő Kadarkút Város Önkormányzatához benyújtott írásbeli kérelme alapján kerül megállapításra. A kérelemhez csatolni kell a szakorvos igazolását arról, hogy a gyermek/tanuló egészségi állapota miatt diétás étrendre szorul.

(5) A támogatást a polgármester állapítja meg az adott nevelési, tanítási évre. A támogatás utólag, adott hónap 10. napjáig kerül kifizetésre a szülő részére. A támogatás folyósításához minden hónap 5. napjáig a szülő köteles bemutatni az intézmény által kiállított igazolást az óvodai foglalkozásokon, iskolai tanítási napokon való részvételről.

6. §

A térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárás

Az ellátás megszüntetése

(1) A térítési díj megfizetésének elmaradása esetén az intézményvezető a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gytr.) 16. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.
(2) Amennyiben az elmaradt személyi térítési díj megfizetésére kötelezett a Gytr. 16. § (2) bekezdése szerinti felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül az elmaradt térítési díj hátralékát nem fizeti meg, az intézményvezető a fizetési határidő leteltét követő naptól az ellátást megszünteti.
(3) Az intézményvezető nyilvántartása, tájékoztatása alapján az önkormányzat, mint fenntartó intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról (fizetési meghagyás, illetve a követelés bírósági úton történő érvényesítése).
(4) Behajthatatlan tartozás esetén a térítési díj tartozás a fenntartó döntésével elengedhető, törölhető.

III.

Munkahelyi étkeztetés

7. §

Eljárási rendelkezések a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatban

(1) A munkahelyi étkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó – a település oktatási intézményében működő – konyha fenntartásával látja el.
(2) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az étkezési térítési díj összege az étkeztetés nyersanyag értéke, az étkezéshez kapcsolódó rezsi költség, valamint az általános forgalmi adó mértékének figyelembevételével kerül megállapításra.
(4) A nyersanyag normákat, illetőleg a nyersanyag költségeket minden év március 31-éig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat alapján – ha szükséges – új térítési díjat lehet megállapítani.
(5) Az étkeztetés térítési díját – az ellátás rendszeres igénybevétele esetén – az élelmezésvezetőnél kell befizetni a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. Eseti igénybevétel esetén a térítési díjat az igénybevétel napján, az étel elvitelekor kell az élelmezésvezetőnél befizetni.

IV.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési díjkedvezményről szóló 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó munkahelyi étkeztetésről és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 9/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés ellátás intézményi térítési díjai

Az ellátás fajtája

Térítési díj

Óvoda

242,-Ft/nap

Napközi

320,-Ft/nap

Menza (általános iskola)

173,-Ft/nap

Menza (szakképzés)

299,-Ft/nap

Diákotthon 3-szori étkezés

531,-Ft/nap

Diákotthon 5-szöri étkezés

566,-Ft/nap

Diákotthon ebéd

285,-Ft/nap

2

A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

2. melléklet az 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A munkahelyi étkeztetés térítési díja

Az ellátás fajtája

Térítési díj

Ebéd 3

1200,-Ft/adag

A térítési díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.
1

Az 5/A. §-t a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sorát a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Ebéd” sora a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.