Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.09.30.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) lakossági bejelentés alapján, vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

(2) Elhagyott hulladékkal kapcsolatos jelzés alapján a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét, és - amennyiben fellelhető - a hulladék tulajdonosát, vagy korábbi birtokosát.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, vagy a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, vagy korábbi birtokosa beazonosítható a Jegyző a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4) A Jegyző az elhagyott hulladék helyszíneiről nyilvántartást vezet, és az engedély nélküli hulladék elhelyezéssel érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.”

3. § Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Jegyző gondoskodik az (1) bekezdés szerinti hulladék felszámolással összefüggésben felmerült költségek kötelezettől történő behajtásáról.”

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.