Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Kadarkút város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és Kadarkút város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményekben jogviszonnyal rendelkező, igazoltan diétás étrendet igénylő gyermek, tanuló részére az adott nevelési/tanítási évre pénzbeli támogatást állapít meg.

(2) A támogatás havi összege megegyezik e rendelet 1. mellékletében - napi háromszori étkezésre - meghatározott intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összege 50 %-ának a teljes tanítási év (óvoda esetében nevelési év) tanítási napjaira (óvoda esetében nevelési napjaira) kiszámított értékének 1 hónapra jutó összegével.”

(2) Az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A támogatás a szülő/törvényes képviselő Kadarkút Város Önkormányzatához benyújtott írásbeli kérelme alapján kerül megállapításra. A kérelemhez csatolni kell a szakorvos igazolását arról, hogy a gyermek/tanuló egészségi állapota miatt diétás étrendre szorul. A fennálló intézményi jogviszonyt az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással, vagy a tanuló érvényes diákigazolványának bemutatásával kell igazolni.

(5) A támogatást a polgármester állapítja meg az adott nevelési, tanítási évre. A támogatás utólag, adott hónap 10. napjáig kerül kifizetésre a szülő részére. ”

2. § Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5/A. § (3) bekezdése.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.