Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 9/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Kadarkút város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és Kadarkút város közigazgatási területén működő, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben jogviszonnyal rendelkező, igazoltan diétás étrendet igénylő gyermek részére egy évre pénzbeli támogatást állapít meg.

(2) A támogatás havi összege megegyezik e rendelet 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összege 50 %-ának a jogosultsági időszak ellátási napjaira kiszámított értékének 1 hónapra jutó összegével.”

(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 9/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatást a polgármester állapítja meg. A támogatás utólag, adott hónap 10. napjáig kerül kifizetésre a szülő részére.”

2. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 9/A. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.