Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2024. 03. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2023.10.28.

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kadarkút Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szociálisan rászoruló személyekre terjed ki.

(2) Az igénylők lakóhelyének megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcím-nyilvántartás adatai az irányadók.

II. Jogosultsági feltételek

2. § (1) A Kadarkút Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa kiegészítő jelleggel történő biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható. A támogatás a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázatán elnyert tüzelőanyag összmennyiségének erejéig (159 m3) biztosítható.

(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek az igénylés benyújtásakor

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220 %-át, egyedül élő esetén 320 %-át és

b) lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés.

(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemtől függetlenül is biztosítható tűzifa támogatás. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen: a kérelmező családjában bekövetkezett betegség, haláleset, elemi kár.

(4) Térítésmentes tűzifajuttatásként – háztartásonként legalább 2 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.

(5) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) szabályozott aktívkorúak ellátására jogosult,

b) az Sztv.-ben szabályozott időskorúak járadékára jogosult,

c) az Sztv. alapján települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi sorrendben előnyt élvez az, az igénylő;

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

b) akinek a háztartásában kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,

c) aki saját háztartásában kiskorú gyermek(ek) eltartásáról gondoskodik,

d) akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

III. Eljárási rendelkezések

3. § (1) A jogosultság megállapításakor az Sztv. 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

4. § A kérelemhez mellékelni kell:

a) a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,

b) a kérelemben feltüntetett jövedelem e rendelet mellékletének kitöltési útmutatójában meghatározott igazolását,

c) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan:

ca) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötte, a tanulói, hallgatói jogviszony fenn- állásáról szóló igazolást, valamint

cb) a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolást.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmeket a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában lehet benyújtani 2024. február 10. napjáig a jelen rendelet melléklete szerinti igénylőlapon.

(2) A kérelmeket - átruházott hatáskörben - a Polgármester egyedi határozattal bírálja el.

(3) A tűzifa kiszállításáról a döntést követően az Önkormányzat gondoskodik, azért ellenszolgáltatást nem kér.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(5) Nem részesülhet tűzifa támogatásban az a kérelmező, akinek háztartása részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás keretében tűzifa vásárlására készpénzt biztosított.

6. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) az aktív korú, az egyedül élő, a közeli hozzátartozó, a család, a háztartás és a jövedelem fogalmának meghatározására az Sztv. 4. §-a az irányadó,

b) öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §-ában meghatározott életkor.

(2) Nem minősül jövedelemnek:

a) az Sztv. 4. § (1/a)bekezdés 1-10. pontjában meghatározott ellátások;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás; a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék; c) a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. március 31-én hatályát veszti.