Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 09. 29

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.07.01.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) lakossági bejelentés alapján, vagy hivatalból, az önkormányzat fizikai alkalmazottai és az önkormányzati közmunka programban dolgozó közfoglalkoztatottak útján végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

(2) Elhagyott hulladékkal kapcsolatos jelzés alapján a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét, és - amennyiben fellelhető - a hulladék tulajdonosát, vagy korábbi birtokosát.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, vagy a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, vagy korábbi birtokosa beazonosítható a Hivatal a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4) A Hivatal az elhagyott hulladék helyszíneiről nyilvántartást vezet, és az engedély nélküli hulladék elhelyezéssel érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

2. § (1) Amennyiben a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, korábbi birtokosa nem ismert, vagy az elhagyott hulladék felszámolására kötelezett személy a felszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék felszámolásáról, elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

(2) A Hivatal Jegyzője gondoskodik az (1) bekezdés szerinti hulladék felszámolással összefüggésben felmerült költségek kötelezettől történő behajtásáról.

(3) A település közterületén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete.