Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 09. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.09.30.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) lakossági bejelentés alapján, vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

(2)3 Elhagyott hulladékkal kapcsolatos jelzés alapján a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét, és - amennyiben fellelhető - a hulladék tulajdonosát, vagy korábbi birtokosát.

(3)4 Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, vagy a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, vagy korábbi birtokosa beazonosítható a Jegyző a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4)5 A Jegyző az elhagyott hulladék helyszíneiről nyilvántartást vezet, és az engedély nélküli hulladék elhelyezéssel érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

2. § (1) Amennyiben a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, korábbi birtokosa nem ismert, vagy az elhagyott hulladék felszámolására kötelezett személy a felszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék felszámolásáról, elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

(2)6 A Jegyző gondoskodik az (1) bekezdés szerinti hulladék felszámolással összefüggésben felmerült költségek kötelezettől történő behajtásáról.

(3) A település közterületén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.