Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.30.
Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Hatásvizsgálat Kadarkút Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetéhez
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása:
Kadarkút Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott irányelvek betartásával készült, melynek kihatása van Kadarkút Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó Intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi- gazdasági költségvetési hatása nincs, a tervezet a költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatának alakulásáról közöl adatokat.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása közvetetten a védőnői ellátás fenntartásában 2023.06.30-ig, valamint az önként vállalt labor működtetésében, az egészséges ivóvízzel való ellátottságban, a háziorvosi rendelő, valamint 2023.07.01.-től fogorvosi ellátás fenntartásában nyilvánul meg.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetései rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen környezeti-, egészségügyi következménye nincs, a tervezet a költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatának alakulásáról közöl adatokat.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások, következmények:
Az év közben hozott képviselő testületi határozatok, döntések átvezetése, valamint a 2023.07.31. napjáig felmerült, de nem tervezett kiadások, ill. bevételek megjelenítése miatt szükséges az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetett vagy közvetlen hatása nincs, a tervezet a költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatának alakulásáról közöl adatokat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítását az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási kötelezettség a tényadatokkal összhangban állóan módosított költségvetési rendelet nélkül nem teljesíthető.
Fentiekre tekintettel Kadarkút Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítási tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.